Ипотекэ программэр йофIакIуэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ унагъуэ 300-м нэблагъэм я псэупIэр ирагъэфIэкIуащ Урысейм и «Мэкъумэшбанкым» и ипотекэмкIэ. 
Банкым КъБР-м щиIэ и къудамэм и ипотекэ кредит портфелыр 2021 гъэм и жэпуэгъуэм ирихьэлIэу сом 1,8 мелардым щIигъуащ. Илъэсым и япэ мазибгъум къриубыдэу сом мелуан 665-рэ хъу ипотекэ кредит 299-м и дэфтэрхэр ягъэхьэзыращ. Нэгъабэрей щытыкIэм тету портфелыр хохъуэ. 
«Банкым сытым дежи кредит программэхэр ирегъэфIакIуэ, цIыхухэм я дежкIэ ар нэхъ гъэщIэгъуэн, тынш ящищIын мурадкIэ. Кредит зыт банкыр къыщыхахкIэ щIыхуэр къэзыщтэр нэхъапэу зэплъыр Iуэхутхьэбзэхэм я тыншыгъуэрщ, езэгърабгъурщ. ЩIыналъэм щыпсэухэм я деж нэхъ щIэупщIэшхуэ зиIэр псэупIэ хьэзыр къызэращэхун кредит программэрщ», - къыхигъэщащ Урысейм и «Мэкъумэшбанкым» Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ и къудамэм и унафэщI Сокъур Алим. 
Фигу къэдгъэкIыжынщи, «Мэкъумэшбанк» акционер обществэр Урысейм и агропромышленнэ комплексым Iуэхутхьэбзэ хуэщIэнымкIэ и лъэпкъ финанс-кредит системэм и лъабжьэщ. Ар 2000 гъэм къызэрагъэпэщащ икIи IэщIэлъ мылъкумрэ зэфIигъэкI IуэхутхьэбзэхэмкIэ къэралми дунейми щынэхъ лъэщ дыдэхэм ящыщ зыщ. 
 

 

Къэхъун Бэч.
Поделиться: