НэхъыфIу щыIэм щагъэгъуазэу

ЩIышылэм и 26-м Мэзкуу къыщызэIуахынущ мэкъумэш хозяйствэхэм я IX урысейпсо зэIущIэ.
«МэкъумэшыщIэхэм я зэгухьэныгъэ» фIэщыгъэм щIэту къызэрагъэпэщ Iуэхур зытеухуэжар, зэрыгурыIуэгъуэщи, а IэнатIэм зегъэужьынырщ. Ар зи жэрдэмри езыгъэкIуэкIри Урысейм Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэрщ. ЗэIущIэм хэтхэм зрагъэлъэгъунущ Iэщ лъэпкъыфIхэр, жылапхъэ бэвхэр, жыг лIэужьыгъуэщIэхэр.
МэкъумэшыщIэхэм я зэхыхьэр щекIуэкIынущ «Крокус Экспо» Гъэлъэгъуэныгъэ центрым.
Гъэлъэгъуэныгъэм ехьэлIауэ фыщыщIэупщIэ хъунущ мы сайтым: https://agros-expo.com

Дыгъужь Мухьэмэд.
Поделиться:

Читать также: