ЩIыналъэ унафэщIыр «Россия-24»-м и журналистым йопсалъэ

КъБР-м и Iэтащхьэр «Россия-24» телеканалым и журналистым епсэлъащ щIыналъэм щекIуэкI эпидемиологие щытыкIэр зыхуэдэм щыгъуазэ ищIу.

Госпиталхэм я лэжьыгъэм теухуа упщIэм и жэуапу ­республикэм и Iэтащхьэм жиIащ: «IэщIагъэлIхэм къызэрагъэлъагъуэмкIэ, мы зэманым Къэбэрдей-Балъкъэрым ко­ронавирус узыфэ зэрыцIалэмкIэ щытыкIэр зы пIэм итщ. Зы жэщ-махуэм къриубыдэу узыр пкърыту цIыху 80-м нэблагъэ къахутэ. Госпиталхэм сымаджэ 543-рэ щIэлъщ, псори зэхэту абыхэм гъуэлъыпIэ 710-рэ щIэтщ. Iэмалыншэ хъумэ, а бжыгъэр 1600-м тхунэгъэсынущ. ЩытыкIэм дыкIэлъыплъу, ар сытым дежи ди Iэнэм щIэту йокIуэкI. Иужьрей тхьэмахуэм госпиталхэм щIэхуэхэр нэхъ мащIэ хъуащ, къапщтэмэ, блэкIа жэщ-махуэм абы щIэлъхэм я бжыгъэм цIыхуи 10 хэщIащ. Апхуэдэу щытми, узыфэм и штамм лIэужьыгъуэщIэм зэры­зиубгъум къытхуегъэув абы и гуащIэгъуэу зыщиубгъум ды­хуэ­хьэзыру дыщытыну икIи абы и Iуэху зыдохуэ».
Жылагъуэм вакцинэр зэрызэхрагъалъхьэм и гугъу щищIым, КIуэкIуэ Казбек жиIащ абы и япэ пкъыгъуэр цIыху мин 250-м зэрызэрахьэлIар, коронавирусым укъезыгъэл иммунитетыр нэхъыбэм зрагъэгъуэтын папщIэ иджыри мин 221-м мастэ хэлъхьэн зэрыхуейр. Республикэм и Iэтащхьэм къыхигъэ­щащ, абы и лъэныкъуэкIэ щытыкIэр зэрефIакIуэр, вакцинэр щыхалъхьэ пунктхэм екIуалIэхэр нэхъыбэ зэрыхъуар, ауэ абы щхьэкIи къамыгъанэу, узыфэ зэрыцIалэ шынагъуэм зэры­пэщIэт мастэм къызэрихъумэм теухуауэ цIыхухэм епсэлъэ­ным иджыри къыпащэ.

 

ЩхьэщэмыщI Изэ.
Поделиться:

Читать также: