Дунейм щыхъыбархэр

Нобэ

США-м и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ. 1776 гъэм Iэ традзащ США-р зыми и унафэ зэрыщIэмытыр щIэзыгъэбыдэ Декларацэм.

Югославием щагъэлъапIэ я щхьэхуитыныгъэм щIэбэнахэм я махуэр

Фашистхэм Латвием щыпсэу журтхэм цIыхугъэншагъэ щыкIэлъызэрахьам хэкIуэдахэм я фэеплъ махуэщ. 1941 гъэм бадзэуэгъуэм и 4-м Ригэ нэмыцэхэм щагъэсащ журтхэм я тхьэелъэIупIэхэр, абы екIуэлIахэри зэрыщIэсу.

1819 гъэм къэхутэныгъэ Iуэху яIэу Кронштадт щежьащ «Восток», «Мирный» кхъухьхэр. Экспедицэм и унафэщIыр адмирал Беллинсгаузен Фаддейт. А зекIуэрщ къыщызэIуахар «еханэ контитент» зыфIаща Антарктидэр.

1848 гъэм Маркс Карлрэ Энгельс Фридрихрэ я «Коммунист партым и манифест» лэжьыгъэр къыдэкIащ.

1946 гъэм Кёнигсберг къалэм и цIэр Калининград жиIэу зэрахъуэкIащ.

1950 гъэм «Европэ щхьэхуит» радиостанцым лэжьэн щIидзащ.

1957 гъэм цIыху къызэрырашэкI «Ил-18» кхъухьлъатэ лIэужьыгъуэр япэу уэгум ихьащ.

1991 гъэм УФ-м къыщащтащ Арбитраж судым теухуа законыр.

2004 гъэм Алыджым и тхыдэм щыяпэу а къэралым и футболистхэр Европэм и чемпион хъуащ.

2007 гъэм Дунейпсо Олимп комитетым Гватемалэм щригъэкIуэкIа 119-нэ сессием унафэ къыщащтащ 2014 гъэм щIымахуэ Олимп джэгухэр Сочэ щегъэкIуэкIыным теухуауэ.

1766 гъэм къалъхуащ убыххэм я дзэпщ цIэрыIуэу щыта, Кавказ зауэм и лIыхъужь Бэрзэдж Дэгумыкъуэ Хьэжы-Исмэхьил.

1790 гъэм къалъхуащ Британием щыщ геодезист, Индием и щIыналъэм и топографие сурэтыр зыщIа, Джомолунгмэ бгым и лъагагъыр япэу къэзыхута Эверест Джордж. Дунейм и къурш нэхъ лъагэ дыдэм абы и цIэр щIыфIащари а лэжьыгъэшхуэрщ.

1927 гъэм къалъхуащ Италием щыщ актрисэ цIэрыIуэ Лоллобриджидэ Джинэ.

1920 гъэм къалъхуащ Совет Союзым и ЛIыхъужь Къардэн Къэбард.

1930 гъэм къалъхуащ СССР-м и цIыхубэ артист Мкртчян Фрунзик (и цIэ дыдэр Мгерщ).

1967 гъэм къалъхуащ тележурналист Жэман Мадинэ.

1975 гъэм къалъхуащ дунейм бэнэкIэ хуитымкIэ и чемпион Бажэ Заудин.

Дунейм и щытыкIэнур

«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 22 – 23-рэ, жэщым градус I3 - I4 щыхъунущ.

Лъэпкъ Iущыгъэ:

ФIы зыщIэр фIы IуощIэжри, Iей зыщIэри Iей IуощIэж.

Зыгъэхьэзырар ЖЬЭКIЭМЫХЪУ Маринэщ.

Поделиться:

Читать также:

19.08.2022 - 12:53 Нобэ
18.08.2022 - 08:17 Дунейм щыхъыбархэр
17.08.2022 - 12:00 ДУНЕЙМ ЩЫХЪЫБАРХЭР
16.08.2022 - 17:10 Нобэ