ЖЬАКIЭМЫХЪУ КIУНЭ, артисткэ: Си гъуэгум къыщыщIидзэр

          Си адэ-анэм я дежщ си творческэ гъуэгуанэм къыщыщIидзэр. Абыхэм къысхамылъхьамэ, сэ артист сызэрымыхъунум шэч хэлътэкъым.

         Си адэм макъ дахэ дыдэ иIэу, лIы гуп зэхуэса иужькIэ, уэрэд яжриIэфу, яфIэфIу едаIуэу щытащ. Си анэращи, ар щыпсэуа зэманым апхуэдэ Iэмал игъуэтамэ, искусствэм мыIейуэ зыгуэр хэзыщIыхьыфын цIыху къыхэкIынут. Сыту жыпIэмэ, сурэт фIы дыдэу ищIырт, музыкэм мыIейуэ хищIыкIырт, сытым дежи ди унагъуэм илъ пшынэм къыдэкIуэу, иужькIэ мандолини аккордеони еуэу зригъэсат. Ар щIыжысIэращи, талант яIэт, абыхэм щахэлъкIэ, сэри си деж зыгуэр къэкIуащ, нэгъуэщI искусствэ лIэужьыгъуэу – артистыгъэу!

 

ГукъэкIыж IэфIхэр

          Илъэсих фIэкIа сымыхъуу, си шыпхъу нэхъыжь Малкэ дэсым и деж сагъэкIуащ, и гуащэр жьы хъуати, Iэпыдзлъэпыдз хъунщ нэхъ мыхъуми, жаIэри. Школым и пэщIэдзэ классхэри аращ къыщызухар. Мис абы сыщыщыIэм къэзгъэлъагъуэу щIэздзащ схэлъ гуэрхэр. Си шыпхъур фельдшер-акушеру къуажэм щылажьэу арати, зэрыщIэкIыу и щыгъынхэр щыстIагъэрт, и туфлъэ лъэдакъэхэр къызэлъэхъшэкIмэ, нартыху жэпкъ ислъхьэрт, лъыстIагъэрти, Арсен (псэужькъым, и ахърэтыр нэху Тхьэм ищI!) тезгъэун щIэздзэрт (мэдыхьэшхИ. З.)  Я хадэр зэриухыу бгы къыщытти, абы дэсшейрт си шыпхъум и къуэ цIыкIури, уэрэд жесIэу, къуажэм дыкъыхэплъэу дытест.

         МыдэкIэ зыгуэр къызгурыIуэ щыхъуам щыгъуэ усэм сыдихьэхырт, мыIейуэ макъ сиIэуи къыщIэкIат. Театр училищэм сыщыщIэтIысхьам уэрэд жыIэнымкIэ дезыгъаджэм къызжиIауэ щытащ макъ хъарзынэ сызэриIэр. Ауэ къэзгъэсэбэпакъым, макъым уемылэжьмэ зиужьынукъым, арати сфIэкIуэдащ а зэфIэкIыр.

 

ХъуэпсапIэмрэ нахуапIэмрэ

         ЕпщIанэ классыр къэзухри, дзэ дохутыр сыхъуну щIэхъуэпс си анэм и хьэтыркIэ, сыкIуэри естащ си дэфтэрхэр, уеблэмэ зы экзамени стащ. ИтIанэ культпросвет училищэр а гъэ дыдэм къызэIуахауэ къыщIэкIащ. ЖэрыгъэкIэ абы сыжэри сызыхуей кIэлъымпIэхэр жезгъэIащ, модрейм сыкIуэри ахэр къеIысхыжащ. Ахэр си анэми сыкъыщыувыIэ си дэлъху Хьэжысмели  ящIэртэкъым. Абыи зы экзамен щыстыну сыхунэсащ.

         Пщыхьэщхьэу си дэлъхум деж сыщIыхьэжауэ, Хьэжысмел и хьэщIэт ди благъэ артист цIэрыIуэ Токъуий Хъусен. КъысщIэупщIащ, артист IэщIагъэм сыдихьэхмэ, Ростов къыщызэIуаха училищэм цIыхуипщI хъууэ ягъакIуэ гупым сыхигъэхьэну къыжриIащ Хьэжысмел. Апхуэдэу театрым и гъуэгу бгъуфIэм сыкъытехутауэ жыпIэ хъунущ.

 

Гум къеуэмрэ нэр къызыхуикIымрэ

         Си унагъуэм и гугъу пщIымэ, сыхуейщ си бынхэмрэ абыхэм къалъхужахэмрэ я гукъеяуэ сымылъагъуну. ТIэкIу сахуэузыншэмэ, я гуфIэгъуэ сыхэплъэмэ, лэжьыгъэкIэ, IуэхукIэ зыхуей зэрыхуэзэр слъагъумэ, ахэращ си дежкIэ насыпыр. НэгъуэщI зыгуэри гъащIэм сыщыхуэныкъуэу сщIэркъым, Тхьэм и шыкуркIэ.

         Театрым и лъэныкъуэкIэ жыпIэмэ, абыи къехъулIэну сызыхуейр мащIэкъым. Псалъэм папщIэ, зыгъэдыхьэшх, я зэш тезыгъэу фIэкIа ди театреплъхэр зыхуей зэрыщымыIэр си жагъуэ мэхъу. Спектакль лъэщым и япэ гъэлъагъуэгъуитI-щым цIыхухэр къокIуэри, адэкIэ пэш нэщIщ. Дэри ди къуаншагъэ хэлъщ апхуэдэу ахэр зэрыдгъэсам, сыту жыпIэмэ, театрым зэпымыууэ игъэувын хуейщ классикэ тхыгъэхэм къытращIыкIа спектаклхэр, узыгъэгупсысэ лэжьыгъэ купщIафIэхэр. «Адыгэ спектаклхэращ ди цIыхухэр дэзыхьэхыр», - жытIэурэ, абы тIэкIу зыдедгъэшэхащ. Ерыщу пьесэфIхэр къэтщтэн, утыку къитхьэн хуеящ. Театрым сыкъыщыкIуагъащIэм зэрадзэкIахэми еплъыфу щытащ ди цIыхухэр. Ауэ абы щыгъуэ нэгъуэщI зэмант, иджыпсту псори телевиденэм, интернетым, нэгъуэщIхэм дахьэхащ, ди жагъуэ зэрыхъунщи.  

Апхуэдэуи сыхуейщ иджы лэжьэн щIэзыдзагъащIэхэм фIыуэ адыгэбзэр ящIэну. Лъэпкъым къыхэкIа дэтхэнэ зыми ищIэн хуейуэ и хьэкъщ ар, ауэ а пщэрылъыр тIэуней щобагъуэ анэдэлъхубзэм ирилажьэ IуэхущIапIэ нэхъыщхьэхэм ящыщ зым къулыкъу хуэзыщIэхэм я деж. Гъэхуауэ, къаIурыщэщу, IупщIу Iун хуейщ абы я адыгэбзэр, фэри фызэрыщыгъуазэщи, театр пэшым и кIэ дыдэм деж щысхэми зэхахын, къагурыIуэн хуейщ артистым сценэм щыжиIэр, уеблэмэ къыщиIущэщыр.

 

Зыгъэхьэзырар ИСТЭПАН Залинэщ.
Поделиться: