ГъащIэ узыншэм хуаущий

 «Урысейм и сабийхэр-2022» зыфIаща профилактикэ Iуэхум ипкъ иткIэ Урысей МВД-м и Управленэу Налшык щыIэм и лэжьакIуэхэр дохутыр-нарколог Нагорная Татьянэ ящIыгъуу псалъэмакъ щхьэпэ драгъэкIуэкIащ къалэм и курыт еджапIэ №32-м щеджэхэм. ЩIэблэм и гугъу хуащIащ акъылыр зыгъэутхъуэ пкъыгъуэхэмрэ наркотикхэкIхэмрэ зэрышынагъуэм.

Полицейхэм школакIуэхэм жраIащ наркотикхэкIхэр зэхьэлIэныр зэрызэраныр, ахэр цIыхум и Iэпкълъэпкъым зэрнгуауэм и щапхъэхэр къахьащ, апхуэдэуи щагъэгъуэзащ наркотикхэкIхэр, акъылыр зыгъэутхъуэ пкъыгъуэхэр щэным жэуапым узэрыришалIэм.

ШколакIуэхэм гурагъэIуащ щIалэгъуалэр къемызэгъ пкъыгъуэхэр зэхьэлIэным хашэн папщIэ бзаджащIэхэм къагъэсэбэп Iэмалхэр. Iуэхум хэтахэр тепсэлъыхьащ и чэзум «хьэуэ» жыпIэным, апхуэдэу гуп мыхъумыщIэм хэтхэм зыдумыгъэхьэхыным мыхьэнэшхуэ зэриIэм.

 Лекцэм и кIэухыу школакIуэхэм упщIэ куэдкIэ зыхуагъэзащ IэщIагъэлIхэм икIи узыншэу псэуным теухуа чэнджэщхэр къратащ.

                                                               

БАХЪСЭН Ланэ.
Поделиться: