ЩIэблэм и узыншагъэм тращIыхьу

ПэщIэдзэ классхэм щеджэ цIыкIухэм ерыскъы хуабэ ирагъэшхыныр ди республикэм и курыт еджапIэхэм хабзэ дахэ щыхъуащ. 

Ар жытIэ щхьэкIэ, нэхъ пасэ зэманхэми шэджагъуашхэ ­ирагъэщIу къекIуэкIащ сабийхэм. Абы папщIэ еджапIэ пщIантIэ­хэм унэ щхьэхуэхэр дэтт е цIыкIухэр щрагъаджэ класс пэшхэм ­хущIахьэрт. Ар куэди хъуртэкъым - хьэнтхъупс, фошыгъу шей, езы пщафIэхэм ягъэжьа щIакхъуэ, мыIэрысэ зырыз… КъызыхэкIа щхьэусыгъуэри мыгурыIуэгъуэу, ар иужькIэ зэпагъэужауэ щытащ. ПэщIэдзэ классхэр ерыскъы пщтыркIэ къызэгъэпэщыныр езы сабийхэмкIи адэ - анэхэмкIи куэд и уасэщ.
А Iуэхур хъарзынэу щызэтраублащ Бахъсэн къалэм. 1 - 4-нэ классхэм щеджэ сабий 4325-р пщIэншэу ягъашхэ. Псоми ­ялъагъуу шхапIэм фIэлъщ махуэм цIыкIухэм ирагъэшхыну ­ерыскъыр зыхуэдэр, щIэлъ къэуатыр зыхуэдизыр къыщыгъэ­лъэгъуа тхыгъэ. Абы имызакъуэу, ахэр ерыскъыкIэ къызэрызэгъэпэщам теухуа псори «Ерыскъы пщтыр» фIэщыгъэм щIэту школ къэс я Интернет напэкIуэцIым хэткIи зэIухауэ итщ.
Сабийхэм ирагъэшх лыхэкI, бдзэжьей, гъэшхэкI, пхъэ­щхьэ­мыщхьэ, хадэхэкI. Ерыскъы лIэужьыгъуэхэр щIэх - щIэхыурэ ­яхъуэж, я щIэщыгъуэ имыкIыным, витамин нэхъыбэ зэра­Iэ­рыхьэным теухуауэ. Сабийхэм ирагъэшхыр зыхуэдэм къэп­щы­такIуэхэр ткIийуэ кIэлъоплъ: лыхэкIхэм Iэщ дохутырым къарита тхылъ щIыгъущ, къэкIыгъэ (пальмэ) дагъэр зыхэлъ шхыны­гъуэхэм къахэбгъуэтэнукъым. ЩIэблэм я узыншагъэр яхъумэну яужь зэритым, шэч хэмылъу мыхьэнэшхуэ иIэщ езы цIыхухэми жылагъуэми я дежкIэ. 

ШЭРЭДЖ Дисэ.
Поделиться: