Медицинэ IэмалыщIэхэр къагъэсэбэп

Узыншагъэ

Лъынтхуэ узыфэхэм щеIэзэ щIыналъэ центрым мастер-классхэр щрагъэкIуэкIащ Склифосовскэм и цIэр зезыхьэ, ДэIэпыкъуэгъу псынщIэмкIэ щIэныгъэ-къэхутакIуэ институтым нейрохирургиемкIэ и къудамэм и унафэщI Лукьянчиков Викторрэ Новосибирск къалэм НейрохирургиемкIэ и федеральнэ центрым и дохутыр-нейрохирург Киселев Виталийрэ. Нейронавигацэ Iэмэпсымэр къагъэсэбэпу абыхэм операцэу тху ирагъэкIуэкIащ. Нейроновигацэр – ар компьютер технологиехэр зи лъабжьэ Iэмэпсымэщ, абы Iэмал къарет операцэм и пэ къихуэу сымаджэм зэреIэзэнур нэгъэсауэ яубзыхуну.
Федеральнэ медицинэ центрхэм жыджэру зэрадэлажьэм и фIыгъэкIэ Лъынтхуэ узыфэхэм щеIэзэ центрым Iэмал иIэщ нейрохирургием къыхыхьэ иджырей технологиещIэхэр къигъэсэбэпыну, а унэтIыныгъэм щIыналъэм зыщригъэужьыну. IэщIагъэлI цIэрыIуэхэм операцэхэр щрагъэкIуэкIым дэIэпыкъуэгъу яхуэхъуа дохутыр-нейрохирург ныбжьыщIэхэм я лэжьыгъэ и пIалъэ къащIэнымкIэ ар хэкIыпIэ хъарзынэт.

КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм и пресс-IуэхущIапIэ.
Поделиться:

Читать также: