НОБЭ

Гъатхэпэм и 17, мэрем

Адыгэ Республикэм и парламентаризмэм и махуэщ
1918 гъэм
къызэIуахащ Тэрч щIыналъэм ис лъэпкъхэм я II съездыр.
1938 гъэм къалъхуащ Адыгэ Республикэм и цIыхубэ сурэтыщI Дыгъужь Мыхьмуд.

Дунейм и щытыкIэнур

«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уфауэ щыщытынущ.  Хуабэр махуэм градус 14 - 15, жэщым  градуси 9 -11 щыхъунущ.

Лъэпкъ Iущыгъэ:
Нэпсейр насыпыншэщ.

 

Зыгъэхьэзырар ЩхьэщэмыщI Изэщ.
Поделиться:

Читать также:

24.03.2023 - 12:40 НОБЭ
23.03.2023 - 16:33 НОБЭ
23.03.2023 - 14:55 Мазаем къэхъуахэр
22.03.2023 - 12:40 НОБЭ
21.03.2023 - 08:20 НОБЭ