НОБЭ

Гъатхэпэм и 17, мэрем

Адыгэ Республикэм и парламентаризмэм и махуэщ
1918 гъэм
къызэIуахащ Тэрч щIыналъэм ис лъэпкъхэм я II съездыр.
1938 гъэм къалъхуащ Адыгэ Республикэм и цIыхубэ сурэтыщI Дыгъужь Мыхьмуд.

Дунейм и щытыкIэнур

«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уфауэ щыщытынущ.  Хуабэр махуэм градус 14 - 15, жэщым  градуси 9 -11 щыхъунущ.

Лъэпкъ Iущыгъэ:
Нэпсейр насыпыншэщ.

 

Зыгъэхьэзырар ЩхьэщэмыщI Изэщ.
Поделиться:

Читать также:

19.04.2024 - 16:23 НОБЭ
18.04.2024 - 16:13 НОБЭ
17.04.2024 - 11:43 НОБЭ