НОБЭ

Мэкъуауэгъуэм и 8, махуэку

         Хыхэм я дунейпсо махуэщ

         Социальнэ лэжьакIуэм и махуэщ

         1946 гъэм Журналистхэм я дунейпсо зэгухьэныгъэр къызэрагъэпэщащ.

         1966 гъэм  СССР-м къыщызэрагъэпэщащ Тхыдэмрэ щэнхабзэмрэ я фэеплъхэр хъумэным хуэгъэпса зэгухьэныгъэр.

         1955 гъэм къалъхуащ КъБР-м щIыхь и журналист, Урысей артиадэм и лауреат МахуэлI Хъаджэт.

         1982 гъэм къалъхуащ Эверест къуршым тIэунейрэ дэкIа адыгэ бзылъхугъэ, КъБР-м физкультурэмрэ спортымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Мэз Каринэ.

Дунейм и щытыкIэнур

         «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ.   Хуабэр махуэм   градус 22 - 24-рэ, жэщым градус 14 - 18 щыхъунущ.

Лъэпкъ Iущыгъэ:

Дунейр  шэрхъщи, мэкIэрахъуэ.

 

Зыгъэхьэзырар ЩхьэщэмыщI Изэщ.

Поделиться:

Читать также:

27.09.2023 - 15:27 Туризмэм и махуэ
27.09.2023 - 13:55 НОБЭ
26.09.2023 - 09:00 НОБЭ
25.09.2023 - 12:42 НОБЭ
22.09.2023 - 14:14 НОБЭ