ЦIыхухэм зэрахуэщхьэпэ лэжьыгъэ

КъБР-м щыIащ УФ-м лэжьыгъэмрэ социальнэ зыхъумэжыныгъэмкIэ и министр Котяков Антон. КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ хьэщIэмрэ тепсэлъыхьащ республикэм «Демографие» лъэпкъ проектыр зэрыщагъэзащIэм епха Iуэхугъуэхэм. Гулъытэ нэхъыбэ хуа­щIащ Жылагъуэ фондым иригъэкIуэкI лэжьыгъэхэмрэ «ПIалъэ кIыхьым тещIыхьа дэIэпыкъуныгъэ» къызэгъэпэщын зэрыхуеймрэ. 

«Ди Президент Путин Владимир ищIа жэрдэмхэм я фIыгъэкIэ, цIыхухэм яIэрыхьэ жылагъуэ дэIэпыкъуныгъэм нэрылъагъуу хэхъуащ, псом хуэмыдэу сабий зэрыс унагъуэхэм. КъБР-м сабий ахъшэ ират ­къалъхугъащIэхэм щегъэжьауэ илъэс 17 ныбжьым къриубыдэхэм. Апхуэ­дэхэм я бжыгъэр мин 14 мэхъу. Псоми зэхэту ират мылъкур сом мелард 11-м нос, ахэр федеральнэ бюджетым къыхагъэкIри, республикэм и мылъкум щыщи халъхьэж. 
КъинэмыщIауэ, зи улахуэр бюджетым къыхэкI IэнатIэ пэрытхэм я ­улахуэм мы гъэм ещанэу проценти 10-кIэ хэдгъэхъуащ, щIыналъэм иIэ хэхъуэр къэдгъэщхьэпэурэ. Щэнхабзэм, спортым, егъэджэныгъэм, узыншагъэм кIэлъыплъыным епха цIыхухэр лэжьыгъэм зэрыдедгъэхьэ­хын Iэмалхэр къыдогъэсэбэп. 
Республикэм тхьэмыщкIэу щыпсэухэм я бжыгъэр 2018 гъэм елъытауэ, 2022 гъэм проценти 7,8-кIэ нэхъ мащIэ хъуащ. ЛэжьапIэ зимыIэхэм я бжыгъэм фокIадэм и кIэм ирихьэлIэу процент 1,0-кIэ хэщIащ. Илъэс ипэкIэ ар процент 1,9-рэ хъурт. Лэжьыгъэмрэ социальнэ зыхъумэжы­ныгъэмкIэ министерствэм и гъусэу, лэжьапIэншагъэр дяпэкIи зэрыдгъэмэщIэным и ужь дитщ. 
Уней хьэрычэт Iуэхухэм зезытхэм я бжыгъэми хэхъуащ, псом хуэмыдэу я щхьэ хуэлэжьэжхэм - ахэр цIыху мин 70-м нос. ХьэрычэтыщIэхэр гугъу емыхьын хуэдэу, хабзэм зэхъуэкIыныгъэхэр хыдолъхьэ. 
«Демографие» лъэпкъ проектым и фIыгъэкIэ Iуэху куэд зэфIэдгъэкIащ», - щыжиIащ зэIущIэм КIуэкIуэ Казбек. 
Котяков Антон ирагъэблэгъащ икIи щагъэгъуэзащ Сабийхэм я узыншагъэр щрагъэфIэкIуэж «Нэмыс» IуэхущIапIэмрэ жылагъуэм зыщIэгъэкъуэным хухэхауэ Къэщкъэтау дэт центрымрэ я лэжьыгъэм.

Поделиться: