Къэбэрдей-Балъкъэрым и махуэр ирагъажьэ

Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Москва щекIуэкI «Урысей» лъэпкъыбэ выставкэм нобэ къыщызэIуахащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и махуэр. 
КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек зэхыхьэ гуапэр къыщызэIуихым жиIащ ди щIыналъэм щIыуэпс къулей зэриIэр, ди нэхъыжьхэм къытхуагъэна тхыдэ-щэнхабзэ щIэинхэр, хабзэ дахэхэр лIэщIыгъуэ зыбжанэ хъуауэ щIыпIэм исхэм хуэсакъыу зэрахъумэр. Апхуэдэу и псалъэм къыхигъэщащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэу лъэпкъхэм зэкъуэтыныгъэр япэ зэрырагъэщыр, абыхэм яку зэгурыIуэныгъэрэ пщIэрэ зэрыдэлъыр, унагъуэхэм нэхъыжьымрэ хьэщIэмрэ пщIэшхуэ зэрыщыхуащIыр.
- Къэбэрдей-Балъкъэрым нобэ гъащIэм и унэтIыныгъэ псоми зыщрагъэужь. Псом хуэмыдэу ирагъэфIакIуэ мэкъумэш, промышленность, туризм, зыгъэпсэхупIэ, ухуэныгъэ, гъуэгу, щIэныгъэ-егъэджэныгъэ, щэнхабзэ-этнографие унэтIыныгъэхэр. Лъэпкъ зэмылIэужьыгъуэ куэд щыпсэу Урысейм Къэбэрдей-Балкъэрым къыгуэхыпIэ хуиIэкъым, - жиIащ КIуэкIуэ Казбек. - УФ-м и Президент Путин Владимир къыхилъхьа лъэпкъ проектхэр ди щIыналъэм зэрыщагъэзащIэм и фIыгъэкIэ, республикэм и экономикэ зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэфIхэр хуащI. Ди щIыпIэр гъэ къэс нэхъри зэрефIакIуэр нэрылъагъущ, ущыпсэун и лъэныкъуэкIэ нэхъ тынш, зэIузэпэщ хъууэ. Урысейм и плIанэпэ куэдым къикI хьэщIэхэр ди щIыпIэм зыгъэпсэхуакIуэ къызэрыкIуэри гуапэщ! Ди республикэм исхэм хьэщIэхэр фIыуэ ялъагъу икIи лъэпкъ шхыныгъуэхэм я IэфIагъыр зыхуэдэм хагъэгъуазэ. Зэ нэхъ мыхъуми Къэбэрдей-Балъкъэрым къэкIуахэм ныбжьэгъу пэжхэр ди щIыпIэм къыщагъуэт икIи куэдрэ къытрагъэзэж. Ди гуапэу ди щIыналъэм фыкъыдогъэблагъэ! Си фIэщ мэхъу «Урысей» выставкэм къэралым щыпсэу лъэпкъхэр нэхъри зэрызэригъэцIыхунур икIи зэрызэкъуигъэувэнур! 
Зэхыхьэ гуапэр гъэнщIауэ щытынущ зэIущIэхэмкIэ, зыплъыхьакIуэхэмкIэ (зэпэIэщIэу), къэпсэлъэныгъэхэмкIэ, викторинэхэмкIэ, зэпеуэхэмкIэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и зыгъэпсэхупIэхэм я путёвкэхэр щагъэджэгуну насыпырыхьхэмкIэ. 

ТЕКIУЖЬ Заретэ.
Поделиться: