07.07.2022, 10:35 - Жылагъуэ

«Шым уришэсыну, бгылъэ щIыпIэхэмрэ мэз Iувхэмрэ кърищыпкIухьыну цейм къыпэхъун щыIэкъым. ПщампIэ зытемылъ, зи бгъэр зэгуэха фэилъхьэгъуэр бгым деж зэв щохъуж, ауэ зауэм урихэтыфын хуэдэу абы Iэпкълъэпкъыр имыкъузу щытщ: Iэщхьэхэр быхъущ, кIэщIщ. Цейр адрейхэм къахэзыгъэщыр данэ кIапсэ псыгъуэкIэ къадыхь бгъэгущталъэхэрщ.

06.07.2022, 17:20 - Литературэ

Iуэтэж

ЗэрыджэкъуэкIэ зэджэ къуэ кIуэцIым куэд лъандэрэ зы бажэжь цIыкIу щыпсэурт. Бажэ псори хьилэшыщ, дырийпсырийщ, пцIыIуэпцIышэщ. Ауэ мыр зыми хуэмыдэжу бзаджэт, езым нэхърэ нэхъ къарууншэхэр щIигъэIэрт.

06.07.2022, 16:05 - Жылагъуэ

УФ-м и Президент Путин Владимир мы махуэхэм хэIущыIу зэрищIамкIэ, къэкIуэну гъэр ЕгъэджакIуэмрэ унэтIакIуэмрэ я илъэсу щыщытынущ ди къэралым. 

06.07.2022, 14:56 - Литературэ

Аранэ - къуршым и нэхъ лъагапIэ дыдэ, бгы лъагэм и щыгу. 
Бгыжьэ - бгы дурэш зэв. «Бгыжьэм и лъабжьэр кIыхьу, кууэ щIэупщIыкIат». (Шортэн Аскэрбий, «Бгырысхэр»). 
БгыщIэ - бгы лъапэ.

06.07.2022, 13:52 - Щэнхабзэ

 Ди щIыналъэм нэхъ IэпэIэсэу исхэм ящыщщ УФ-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм хэт Мэстафэ Вячеслав.

06.07.2022, 12:49 - ЩIалэгъуэ

Ди адэ шыпхъум и къуэ нэхъыжь Уэлджыр Зауррэ сэрэ Адыгейм и ипщэ лъэныкъуэмкIэ дыкIуат.

06.07.2022, 11:47 - Жылагъуэ

Пщэдджыжьым автобусым сису лэжьапIэм сыкIуэрт. 

06.07.2022, 10:44 - Жылагъуэ

Бзылъхугъэхэр дунейм и телъыджэ еянэу къэзылъытэхэр щыIэщ. Унагъуэ жьэгур хъумэным, гурыщIэ къабзэхэм, щабагъэм къыхуигъэщIауэ щытми, дуней псом тет цIыхубзхэр зэщхькъым, умыгъэщIэгъуэнкIэ плъэмыкIыуи къаруушхуэ зыбгъэдэлъхэр абыхэм яхэтщ.

04.07.2022, 17:55 - ЩIалэгъуэ

ГъащIэ теплъэгъуэ

04.07.2022, 17:06 - ЩIалэгъуэ

Ищхъэрэ-КъухьэпIэ Кавказ дахащэм и адыгэ лъагъуэжьхэмкIэ дызэхэзекIуэу, хы ФIыцIэ Iуфэм дыхуэзышэ гъуэгум дытетщ си адэ шыпхъум и къуэ Уэлджыр Зауррэ сэрэ.

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Политикэ
11.01.2019 - 08:10 | 👁 21

Подробности...

КъакIуэхэр нэхъыбэ мэхъу

2019 гъэм и япэ махуэхэм «Iуащхьэмахуэ» бгы-лыжэ курортым я нэгу зыщезыгъэужьа туристхэм я бжыгъэр проценти 10-кIэ нэхъыбэщ, нэгъабэ и апхуэдэ зэманым щыIам елъытауэ.
Тхыдэ
11.01.2019 - 08:08 | 👁 32

Подробности...

Ар зэрыщытар

Къэбэрдей-Балъкъэрыр нэмыцэ-фашист зэрыпхъуакIуэхэм къызэрыIэщIагъэкIыжрэ илъэс 76-рэ ирокъу Мы Iуэхур махуэ бжыгъэм зэфIэкIащ. Бий бзаджэр Сталинград и деж щызэхакъута иужь белджылы къэхъуащ...
Политикэ
11.01.2019 - 08:08 | 👁 8

Подробности...

Нэхъыжьыр ягъэгушхуэ

Хэку зауэшхуэм хэта Герасименкэ Нинэ мы махуэхэм и ныбжьыр илъэс 95-рэ зэрырикъуамкIэ ехъуэхъуащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ.
Абы дегъэпIейтей
11.01.2019 - 08:07 | 👁 51

Подробности...

Гъуэзэджэрэ шэрыуэу

«Абхъаз-адыгэбзэхэм я гуащIэр, я дахагъэр хыболъагъуэ я бзэм хэлъ зы гъэщIэгъуэнагъым: гупсысэр кърипIуэтэну гъуэ­зэ­джэу, урипсэлъэну шэрыуэу, уригушыIэну гухэхъуэу, хъуэхъу ири­п­Iэтын
Жылагъуэ
11.01.2019 - 08:05 | 👁 21

Подробности...

Нэхущ Iэдэм Мэрем и къуэр

Дунейм ехыжащ пщIэшхуэ зыхуэсщI, зэчиишхуэ зыбгъэдэлъ, щIэныгъэлI гъуэзэджэ, физикэ-математикэ щIэныгъэхэм я доктор, Дунейпсо Адыгэ Академием и президент, УФ-м, КъБР-м, КъШР-м, АР-м щIэныгъэхэмкIэ...
Жылагъуэ
11.01.2019 - 08:05 | 👁 93

Подробности...

ЛIыфI и Iулыдж

Уэрэдус Жылау Арсен и ныбжьыр илъэс 60 ирокъу Уджпыху макъамэм хэунэзыхьа екIэпцIэ мэзым жьэрэжьэжу зипхъэхыурэ фокIадэ IутIыжым зыкIэлъиший щхьэкIэ, дэнэт! «Пщащэ дахэ - щIалэгъапцIэщ» жыхуаIэрати,...
Махуэгъэпс
11.01.2019 - 08:05 | 👁 22

Подробности...

Лэжьэн щIедзэ

Бахъсэн къалэм щаухуащ кIэрыхубжьэрыхухэр щызэхадз IуэхущIапIэр.
Махуэгъэпс
11.01.2019 - 08:02 | 👁 16

Подробности...

Мэрем пшыхь

Бзэр - псэщ Дунейм зэрыщызэпсалъэ бзэхэр
ЗэIущIэхэр
11.01.2019 - 08:00 | 👁 16

Подробности...

Сабийхэм я псэукIэм зыщагъэгъуазэ

Хабзэ дахэ хъуауэ, КъБР-м и Парламентым и депутатхэр ИлъэсыщIэм ирихьэлIэу яIуощIэ  республикэм и школ-интернатхэм, сабий унэхэм я гъэсэнхэм.
Спорт
11.01.2019 - 08:00 | 👁 33

Подробности...

Гъэ блэкIам къыщыхэжаныкIахэр

2018 гъэр, адрейхэми хуэдэу, яхуэугъурлащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и спортсменхэм. Зэхьэзэхуэ зэмылIэужьыгъуэхэм хэти щытекIуащ, хэти дамыгъэ лъапIэхэр иIэу къыщигъэзэжащ. Нобэ фигу къэдгъэкIыжынщ ахэр:
Жылагъуэ
28.12.2018 - 10:00 | 👁 111

Подробности...

Уэхъутэ Александр: ЦIыхугъэращ псом нэхърэ нэхъыщхьэр, абы щIэблэр хуэбгъэсэныр фIыгъуэшхуэщ

Урысейми хамэ къэралхэми щыцIэрыIуэ жылагъуэ лэжьакIуэ, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием, Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм и Жылагъуэ палатэм хэт, Урысейм ис адыгэхэм я лъэпкъ-щэнхабзэ автономием...
Жылагъуэ
28.12.2018 - 08:10 | 👁 29

Подробности...

Нэхущ Iэдэм Мэрем и къуэр

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и мызакъуэу, къэралым, дуней псом я щIэныгъэм хэщIыныгъэшхуэ игъуэтащ - и ныбжьыр илъэс 81-м иту дыгъэгъазэм и 27-м дунейм ехыжащ физико-математикэ щIэныг
Жылагъуэ
28.12.2018 - 08:10 | 👁 25

Подробности...

Банк Iуэхухэр

Фэтэрхэр, пэшхэр, унэхэр, унэм щыщ Iыхьэхэр, къищынэмыщIауэ таунхаусхэр бэджэнду зэратымкIэ хъыбарегъащIэхэр ЯмыгъэIэпхъуэ мылъкумкIэ агентствэхэмрэ фэтэр зиIэхэмрэ дяпэкIэ пщIэншэу ират хъунущ «...
Жылагъуэ
28.12.2018 - 08:10 | 👁 72

Подробности...

Адыгэхэм дифI къызэрыкIын лэжьыгъэм тегъэщIауэ

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым и зи чэзу зэIущIэр иджыблагъэ Налшык къалэ щекIуэкIащ.
ЩIалэгъуэ
28.12.2018 - 08:09 | 👁 131

Подробности...

Адыгэ пщащэ-2018

Ди газетым зэрытетащи, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и жэрдэмкIэ, мы гъэм илъэс етхуанэ хъуауэ Кэнжэ ЩэнхабзэмкIэ и унэм къыщызэрагъэпэщ «Адыгэ пщащэ» республикэпсо зэпеуэм и зи чэзу зэхыхьэр ек
ЩIалэгъуэ
28.12.2018 - 08:08 | 👁 51

Подробности...

МЭРЕМ ПШЫХЬ

Мы гъэщIэ дызытехьэр тхуэмахуэу, Ди Iуэхухэр къыдэхъулIэу, Ди хъуэхъухэр тхуэзащIэу, Ди щIалэхэр лIыпхъэу, Ди хъыджэбзхэр нэмысыфIэу, НэхъыжьыфIхэр ди куэду,

Страницы