ЛэжьакIуэ нэхъыфIхэр ягъэпажэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министру щыIэ, полицэм и генерал-лейтенант Павлов Василий ехъуэхъуащ дамыгъэ лъапIэхэр зыхуагъэфэща я лэжьакIуэхэм. 

Я къалэнхэр дагъуэншэу зэрагъэзащIэм, зыIэрагъэхьа ехъулIэныгъэхэм папщIэ «МВД-м пщIэ зиIэ и лэжьакIуэ» бгъэхэIу дамыгъэр къыхуагъэфэщащ КъБР-м щыIэ МВД-м я щхьэ шынагъуэншагъэмкIэ и IэнатIэм и къэлъыхъуэныгъэ частым и унафэщIым. Урысей МВД-м и «Къулыкъум къыщигъэлъэгъуа хахуагъэм папщIэ» медалыр иратащ министерствэр финансхэмкIэ къызэгъэпэщынымкIэ и центрым и унафэщIым, къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министерствэм полицэм и участковэ уполномоченнэхэм я лэжьыгъэр къызэгъэпэщынымкIэ, балигъ мыхъуахэм я IуэхухэмкIэ и къудамэм и инспектор нэхъыжьымрэ КъБР-м щыIэ МВД-м Наркотикым пэщIэтынымкIэ и управленэм и оперуполномоченнэ нэхъыжьымрэ. Урысей МВД-м и ЩIыхь тхылъхэр хуагъэфэщащ къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министру КъБР-м щыIэм и къуэдзэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэмрэ ведомствэм ЩэнхабзэмкIэ и центрым и унафэщIымрэ. Урысейм Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министр, полицэм и генерал Колокольцев Владимир къыбгъэдэкI фIыщIэ тхылъхэр иратащ республикэм къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и щIыналъэ органхэм дознаниемкIэ и IэнатIэхэм я лэжьакIуитIым - Май, Аруан районхэм щыIэ МВД-м и къудамэхэм щылажьэхэм.
Павлов Василий дамыгъэхэр зыхуагъэфэщахэм ехъуэхъуащ, я унагъуэм зэIузэпэщыгъэ илъыну, адэкIи ехъулIэныгъэщIэхэр зыIэрагъэхьэну зэригуапэр къыхигъэщащ. 
- Нобэ къыфIэрыхьэжа дамыгъэхэр кърикIуащ махуэ къэс зэфIэфх лэжьыгъэ мытыншым. Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ органхэм я лэжьакIуэм и пщэ къыдэхуэ къалэн гугъухэр, жэуаплыныгъэ зыпылъхэр дяпэкIи екIуу зэрызэфIэфхынум шэч къытесхьэркъым, фи IэщIагъэм фIыуэ зэрыхэфщIыкIым, фи IэнатIэм фызэрыхуэпэжым дыщыгъуазэщи, - къыхигъэщащ министрым. 
 

УАРДЭ Жантинэ.
Поделиться:

Читать также: