Сакъын зэрыхуейр ягу къагъэкIыж

Къэбэрдей-Балъкъэрым и школакIуэхэр хэтащ Сабийм и дунейпсо махуэм ирихьэлIэу къызэрагъэпэща «Береги нас, водитель!» акцэм. НыбжьыщIэхэр плакатхэр яIыгъыу ирикIуащ шынагъуэншагъэм ехьэлIа хабзэхэм псори щытет гъуэгум. 

Республикэм и Тэрч районым щыщ егъэджакIуэхэм, автоинспекторхэмрэ школакIуэхэмрэ Iуэхур хуагъэпсащ лъэсырыкIуэ ныбжьыщIэхэм я гъащIэмрэ узыншагъэмрэ хъумэным. 
Автоинспекторым, лъэсырыкIуэ ныбжьыщIэхэм рулым дэсхэмрэ лъэсырыкIуэхэмрэ псалъэмакъ щхьэпэхэр драгъэкIуэкIащ, сабийхэр хэту къэхъу гъуэгу-транспорт насыпыншагъэхэр къэзышэмрэ абыхэм кърикIуэмрэ яхутепсэлъыхьу. А махуэм ахэр зрихьэлIахэр къыхураджащ гъуэгу зэпрыкIыпIэхэм, школым, сабий IуэхущIапIэхэм, пщIантIэхэм гъунэгъу щахуэхъукIэ нэхъ набдзэгубдзаплъэу щытыну. 
 - Хуабжьу фыземыкIуэ, лъэсырыкIуэхэр зэпрыкIыпIэхэм тыншу иривгъакIуэ, зыщывмыгъэгъупщэ дэ вдэтлъагъу хабзэхэм дызэрытетыр, - жраIащ ныбжьыщIэхэм балигъхэм. 
 Полицейхэм адэ-анэхэм ягу къагъэкIыжащ я щIэблэр гъуэгу хабзэм тетынымкIэ жэуап зэрахьри икIи сабий зыщIыгъу балигъхэр гъуэгум зэрызэпрыкIыпхъэ хабзэр къыщыхьа листовкэхэр хуагуэшащ. 
 
 

БАХЪСЭН Азэмэт.
Поделиться:

Читать также:

05.02.2023 - 12:00 Узэрежьам тету
04.02.2023 - 12:08 ГугъапIэфIхэр щыIэщ
03.02.2023 - 18:58 Пщыгъупщэ хъунукъым
03.02.2023 - 17:31 Лъым ещIэж