Календарь событий

15 сентября 2021

ЦIыхумрэ псэупIэмрэ

Урысейм и щIыналъэхэм щаухуэ псэупIэ унэхэм къахэхъуэ зэпытщ. ЗэманкIэ дызэIэбэкIыжмэ, фэтэр къыдахын папщIэ унагъуэхэр илъэс тIощIырыпщIкIэ пэплъэн хуей хъууэ щытамэ, иджы дэнэкIи щыдращIей фэтэрхэм «дольщикыу» дэтхэнэ зыри хыхьэ мэхъу. УнэгъащIэхэмкIэ, бын куэд зиIэхэмкIэ, зи закъуэу псэуну хуейхэмкIэ ар хэкIыпIэ хъарзынэщ. Ауэ мы Iуэхуми хэлъщ цIыхур щIэсакъыпхъэ щэху гуэрхэр.

Къалэр щэнхабзэ дауэдапщэхэмкIэ гъэнщIат

«Щэнхабзэм и щэбэт» Урысейпсо Iуэхур Къэбэрдей-Балъкъэрым екIуу щрагъэкIуэкIащ.

Интернет гуэдзэн дэIэпыкъуэгъушхуэ

Дэтхэнэ зы фермерми и хъуэпсапIэщ езым и IэдакъэщIэкIыр иригъэфIэкIуэну, продукцэ къыщIигъэкIым и фIагъымрэ лIэужьыгъуэхэмрэ хигъэхъуэну, ар къэзыгъэсэбэпхэм я деж щIэупщIэ щиIэн папщIэ.

НапитI е хыадрыщI гъэсэныгъэм узыхуишэр

Мы гъэм дунейм телъыджэ куэд къыщохъу политикэ и лъэныкъуэкIи, щIыуэпс и лъэныкъуэкIи, нэгъуэщIкIи. Псори щхьэлажьэ зыщIа коронавирус емынэунэр яхуэубыдакъым, уеблэмэ, нэхъ зигъэпхъэшэну хущIокъу, а уз зэрыцIалэм и лIэужь нэхъ шынагъуэжхэр ди бжэIупэхэм Iутщ. 

Аулъэ Сариет и гъащIэ тхылъыр

Зэманым къыIэщIэпчыну узыхуей гупсысэхэр,  гукъэкIыжхэр…   Ахэракъэ    нэхъ    зыхуэфащэр   «тхылъ»  фIэпщыну?   Зэгуэр  ухамыгъэIэбэжу    узрагъэджэжыну    тхылъкъэ   езы гъащIэри? Щхьэхуимыту  зыхуэдгъэувыж  мы упщIэхэр  къытхуэзыгъэкIуатэ  IэдакъэщIэкI  къыщыдэкIащ  иджыблагъэ   «Эльбрус»  тхылъ  тедзапIэм.  Ар   игъэхьэзыращ  урысыбзэ  къудамэм    и   редактор   Куэшбей   Жамболэт:  «Аулъэ   Сариет.

Нэхущ Iэдэм и гъуэгу бгъуфIэр

Физико-математикэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор, ЩIДАА-м и Президент, Урысейм естественнэ щIэныгъэхэмкIэ и академием, ЩIэныгъэмрэ ГъуазджэмкIэ Петровскэ академием я действительнэ член,  ЩIэныгъэхэмкIэ, ...