КIуащ Аслъэнбэч ягу къагъэкIыж

Фэеплъ пэкIу

Аруан щIыналъэм и полицейхэмрэ ветеранхэмрэ къызэрагъэпэщри, и къалэн игъэзащIэу хэкIуэда я лэжьэгъу, полицэм и лейтенант нэхъыжь КIуащ Аслъэнбэч и фэеплъ пэкIу щекIуэкIащ ар щеджа Старэ Шэрэдж къуажэм дэт курыт еджапIэ №1-м.

ЕджапIэм и фойем щызэхуэсат Аслъэнбэч и Iыхьлыхэр, ныбжьэгъухэр, благъэхэр, школа­кIуэхэр, егъэджакIуэхэр. Абы кърихьэлIат Урысей МВД-м Аруан щIыналъэм щиIэ къудамэм и Жылагъуэ советым и унафэщI Мэрзей Эльмирэ, ОВД-мрэ къэрал кIуэцIыдзэхэмрэ я ветеранхэм я советым и тхьэмадэ Анимыкъуэ Леонид, къудамэм балигъ мыхъуахэм я IуэхухэмкIэ и IэнатIэм и инспектор нэхъыжь, полицэм и майорхэу ЛIыжьыкъуэ Азнауррэ Къармэ Натальерэ.
Анимыкъуэ Леонид тепсэлъыхьащ полицэм и лейтенант нэхъыжь КIуащ Аслъэнбэч зэрихьа лIыгъэм, и псэм емыблэжу мамыр цIыхухэр ихъумэныр япэ зэрыригъэщам.
Жылагъуэ советым и унафэщIым и гугъу ищIащ фIыуэ ицIыху, зы къуажэм къыщызэдэхъуа полицейм и унагъуэм, игу къигъэкIыжащ иджыри сабийуэ Аслъэнбэч мурад зэрищIар милиционер хъуну.
- Апхуэдэ лIыгъужьыгъэхэм щIэпIыкIын хуейщ къытщIэхъуэ щIэблэр, щIэпхъаджащIэхэм жылагъуэм увыпIэ щамыIэн папщIэ тхузэфIэкI псори длэжьу, - къыхигъэщащ Мэрзей Эльмирэ.
- Абы лэжьэн щыщIидзащ балигъ мыхъуахэм я IуэхухэмкIэ IэнатIэм, иужькIэ щыпищащ Урысей МВД-м Аруан щIыналъэм щиIэ къудамэм полицэм и участковэ уполономоченнэхэм я деж, - игу къегъэкIыж Аслъэнбэч и ущиякIуэ икIи и лэжьэгъу, полицэм и майор ЛIыжьыкъуэ Азнаур.
- Къудамэм полицэм и участковэ уполномоченнэ КIуащ Аслъэнбэч хабзэхъумэ органхэм щылэжьэну зэрыхунэсар илъэсищым зы мащIэкIэ щIигъу пIалъэщ. Абы и фэеплъыр, лэжьакIуэщIэм и гъащIэр къызэпызыуда, 2012 гъэм мазаем и 2-м къэхъуа гущIыхьэхэр сыт щыгъуи ди гум илъынущ. Дэ зэи тщыгъупщэнукъым ди ныбжьэгъур икIи лэжьэгъур, - жиIащ Къармэ Наталье, зэIущIэр щызэхуищIыжым.
Iуэхум и кIэухыу къызэхуэсахэм фэеплъ пхъэбгъум деж удз гъэгъахэр щагъэтIылъащ. 

Дыгулыбгъу Жантинэ.
Поделиться:

Читать также: