Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

Гъавэ къэзыгъэкIхэм гъавэр къалэжьынрэ ящэн папщIэ трагъэкIуэдахэм ящыщ Iыхьэхэр зэрыхурагъэкъуж хабзэхэр къэщтэным и IуэхукIэ

2021 гъэм жэпуэгъуэм и 5-м                      Налшык къалэ                   №196-ПП

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм унафэ ещI:

Гъавэ къэзыгъэкIхэм гъавэр къалэжьынрэ ящэн папщIэ трагъэкIуэдахэм ящыщ Iыхьэхэр зэрыхурагъэкъуж хабзэхэр къэщтэн.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и УнафэщI  МУСУКОВ Алий

Поделиться: