Бэгъуэт Самирэ и хьэндырабгъуэр

Бзылъхугъэхэм зэрызагъэ­щIэращIэ пщэхъухэм палъ­-хьэ «Хьэндырабгъуэ» кIэры­щIэ цIыкIухэр, 925 пробэ зиIэ дыжьыным къыхэщIыкIарэ фианит мывэхэмкIэ гъэдэ­-хар, ди къэралым и къалэ куэдым дэт «585*ЗОЛОТОЙ» тыкуэнхэм щащэ. Ар къытращIыкIащ адыгэ хъыджэбз цIыкIу Бэгъуэт Самирэ «Сабийхэм - сабийхэм папщIэ» зэхьэзэхуэм нэхъыфIу къыщалъыта и сурэтым. 

Самирэ илъэс 14 и ныбжьщ, Налшык и Вольнэ Аул хьэблэм щопсэу. «Тхэквондо спорт лIэу­жьыгъуэм зыхузогъасэ, кореибзэ содж, хьэпIацIэ щыгъэ соблэ, сурэт щIыныр зыхэс­лъ­хьэ щыIэкъым, - жеIэ абы. - Си хьэндырабгъуэ цIыкIур псэм, щIэныгъэм хуэпабгъэ­ным, гъэщIэгъуэн гуэр къызэ­Iу­хы­ным я дамыгъэщ. И ­дамэ цIыкIу­хэр щхъуэ­кIэп­лъы­кIэщ, цIыхухэм я къарур, я зэ­фIэкIыр щагъэунэху хъуну Iуэху зэмылIэужьыгъуэхэр къагъэ­лъагъуэу». 
«Сабийхэм - сабийхэм пап­щIэ» зэхьэзэхуэр дыщэхэкI щащэ «585*ЗОЛОТОЙ» тыкуэн зэ­пыщIам къыхилъхьа феде­ральнэ Iуэхущ, абы и лъабжьэ­ри псапэ щIэнырщ. Зэпе­уэм ипкъ иткIэ ягъэхьэзыра хьэп­шыпхэм къыщIэкI ахъшэм и ныкъуэр «Детская миссия» ­псапащIэ фондым, адрей Iыхьэр адэ-анэ зыщхьэ­щы­мы­тыж цIыкIу­хэм иратынущ. 
2021 гъэм и гъатхэм къыхалъ­хьат сабийхэм я IэдакъэщIэкI сурэтхэм я зэпеуэ ирагъэ­кIуэкIыну. Ди къэралым и сыт хуэдэ щIыпIи щыпсэу ныбжьыщIэхэм къагупсысырт ды­щэ-дыжьын IэрыкIхэм я теп­лъэхэр. Ахэр зы къупхъэ гуэркIи якъузыртэкъым, я гукъэкIыр тхылъымпIэм нахьэсын хуейуэ арат. 
Зэхьэзэхуэм и къэпщытакIуэ гупым къыхагъэщхьэхукIащ пашэ хъуа цIыхуищыр. Ар Ханты-Мансийск автоном округым и Ларьяк къуажэм щыпсэу, зи ныбжьыр илъэси 6-м ит Варварэ (абы ищIащ осьминог нэжэгужэ цIыкIу), Санкт-Петербург щыщ, илъэс 11 зи ныбжь Миланэ (фламинго бзу дахэ), Къэбэрдей-Балъкъэ­рым щып­сэу, хьэндырабгъуэ щхъуэ­кIэп­лъыкIэ дахэр зи IэрыкI Самирэ сымэщ. 
«Сабийхэм - сабийхэм пап­щIэ» коллекцэм хыхьэ кIэрыщIэ цIыкIухэр «Детская миссия» псапащIэ фондым дэIэпыкъуну хуейхэм «585*ЗОЛОТОЙ» тыкуэнхэм къыщащэхуфынущ. Ахэр щащIащ Кострома щIы­налъэм щыIэ «Talant» дыщэкI заводым. 

ИСТЭПАН Залинэ.
Поделиться: