УФ-м и Правительствэ комиссэм и зэIущIэм

КIуэкIуэ Казбек дыгъуасэ хэтащ видео­зэ­пыщIэныгъэкIэ Правитель­ствэ комиссэм и з­эIущIэу Москва щекIуэкIам. ЩIыналъэхэм я зыужьыныгъэм траухуа Iуэхугъуэр иригъэ­кIуэ­кIащ УФ-м и Правительствэм и вице-премьер Хуснуллин Марат. 

ЗэIущIэм къыщаIэтащ гъуэгу ухуэныгъэхэм, къэралым и транспорт системэм ехьэлIа уп­щIэхэр. Абы къыщыпсэлъащ Урысейм транс­портымкIэ и министрым и япэ къуэдзэ Костюк Андрей, федеральнэ гъуэгу агентствэм и унафэщI Новиков Роман сымэ. 
Гъуэгу ухуэныгъэхэмкIэ КъБР-р Урысейм нэхъ щыпэрытхэм ящыщщ. 2021 гъэм республикэм щагъэтэмэмащ автомобиль гъуэгуу километр 237-рэ. Абы щыщу километр 42-р федеральнэ гъуэгущ, 157-р щIыналъэм, 38-р муниципалитетхэм яйщ. 
Iэтащхьэм унафэ зэрищIам тету, республикэм и гъуэгухэм щелэжьым къалъытащ шынагъуэншагъэр къызэгъэпэщыныр, лъэс лъагъуэхэр зыхуей хуэгъэзэныр, уэздыгъэкIэ гъэнэхуныр, гъуэгу Iуфэхэр щыхуэныкъуэ щIыпIэхэм деж къыщыхухьыныр. 
Гъуэгу километри 100-м щIигъу ягъэнэхуащ, гъуэгу зэпрыкIыпIэу 649-рэ къызэрагъэпэщащ. Нэхъ шынагъуэу къалъытэ гъуэгубгъуу километр 11-м щIигъу къахухьащ. Апхуэдэуи, сурэтрэ видеорэ тезых камерэхэр фIалъхьащ. 
«Гъуэгу шынагъуэншэхэр» лъэпкъ проектым, «Транспорт системэм зегъэужьын», «Къуажэ щIыпIэхэм зегъэужьын» къэрал программэхэм, КъБР-м и гъуэгу фондым и субсидием я сэ­бэпкIэ, 2021 гъэм республикэм и гъуэгухэр зы­хуей хуэгъэзэным хухахауэ щытащ сом меларди 4. 
- Гъуэгу ухуэныгъэхэм теухуауэ мураду тщIар къыдэхъулIащ Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир псэуныгъэм теухуауэ иригъэкIуэкI политикэм, УФ-м и Правительствэм ди жэрдэмхэр къызэрыддиIыгъам я фIыгъэкIэ. Дызэрыт илъэсми ди лэжьыгъэм къыпытщэнущ. 2021 гъэм и кIэухым щIыналъэм щаухуэну объект 62-м теухуауэ зэгурыIуэныгъэ щхьэхуэ­хэм Iэ щIэддзащ, - щыжиIащ КIуэкIуэ Казбек зэIущIэм. 

Поделиться: