ХьэрычэтыщIэхэм яIущIэнущ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и прокурор Хабаров Николай КъБР-м Хьэ­рычэты­щIэхэм я хуитыныгъэхэр хъу­мэнымкIэ и уполномоченнэ АфэщIыж Юрэ щIыгъуу хьэрычэтыщIэхэм яхуэзэнущ 2022 гъэм накъыгъэм и 16-м сыхьэт 14-м.
КъулыкъущIэхэм яIущIэну зи мурадхэм республикэм и прокурорым цIыхухэм зыкъызэрыхуагъазэм хэплъэ­нымрэ егъэблэгъэнымкIэ и дэIэпыкъуэгъу нэхъыжь ЗэкIурей Заур нэхъ пасэу зрагъэтхын хуейщ. Абы папщIэ екIуэлIэн хуейщ мы хэщIапIэм: КъБР, Налшык къалэ, Кулиевым и уэрам, 16, пэш 101-м, телефоныр - 40-03-70.

Поделиться: