БлэкIам и теплъэхэр

Налшык дэт Лъэпкъ музейм иджыблагъэ къыщызэIуахащ Сочэ къалэ щыщ сурэтыщI Iэзэ ХьэщIэмыз ФатIимэ и IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ.

ФатIимэ курыт еджапIэм щы­щIэсым щегъэжьауэ сурэт щIыным дихьэхырт. Езыр къыщалъхуа Ба­нэхэс къуажэ цIыкIум сурэт ­щIы­ным щыхурагъаджэртэкъыми, я ­гъунэгъу жылэм кIуэурэ зригъэсащ.
2001 гъэм ар щIэтIысхьащ Кубань къэрал университетым Сурэт щIынымрэ графикэмкIэ и факультетым. И диплом лэжьыгъэр «Налмэс» къэфакIуэ гуп цIэрыIуэм я афишэхэм теухуауэ щытащ.
«БлэкIам и теплъэхэр» гъэлъэ­гъуэ­ныгъэм ФатIимэ ди пащхьэ къыщрехьэ лъэпкъым и щыIэкIэ-псэукIэр,  хабзэм и Iыхьэ щхьэхуэ-хэр. Бзылъхугъэ сурэ­тыщIым  и  творчествэр  псори адыгэ лъэп-къым хуэгъэпсащ жы­пIэмэ, ущыуэнукъым.
Адэшхуэ-анэшхуэхэм, иджырей щIэблэм я теплъэ зэкIужым и за­къуэкъым сурэтхэм къатещыр, абыхэм къабгъэдэкI хуабагъэмрэ дахагъэмрэ плъэмыкIыу удахьэх.
ЗэIущIэр къызэIуихащ КъБР-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм и уна­фэщI Къаныкъуэ Жаннэ.
- ФатIимэ и сурэт телъыджэхэм щытлъагъу къэфакIуэхэм, уэрэ­д­жыIакIуэ цIэрыIуэхэм, къэмылапщэхэм, шыкIэпшынауэхэм я макъ зэхэпхыу къыпщохъу. СурэтыщIым адыгэ лъэпкъым хуиIэ фIылъа­гъуныгъэм и уэрэд макъыншэу пэшым къыщIоIукI. Уеблэмэ къэп­лъытэ хъунущ ФатIимэ и Iэ­да­къэ­щIэкIхэмкIэ лъэпкъым уэрэд хузэхилъхьауэ, - къыхигъэщащ Жаннэ.
ХьэщIэмызым лъахэм хуиIэ фIы­лъагъуныгъэр и лъэпкъэгъухэм я теплъэкIэ, щIыуэпсым и даха­гъкIэ къегъэлъагъуэ. Псом хуэ­мыдэу сурэтыщIым и IэдакъэщIэкI­хэм къуажэ гъащIэр щыкуэдщ. Абыхэм уздеплъым, щхьэж и гум пэгъунэгъу, хуабагъэрэ гуапагъэкIэ гъэнщIа       теплъэгъуэхэр уи нэгу къыщIегъэхьэ.
Пшыхьым къыщыпсэлъащ ЦIы­хубэ творчествэмкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр методикэ IуэхущIапIэм и унафэщI Жылэ Анатолэ.
- ФатIимэ зыгъэпIейтей Iуэху­гъуэхэр сэ фIыуэ къызгуроIуэ. Абы и IэдакъэщIэкIхэм ущеплъкIэ, ады­гэхэм зэдай псэкупсэ лъапIэныгъэхэр къэлъагъугъуейкъым. Сурэ­тыщI къэс иIэщ и гупсысэр зыIыгъ Iуэхугъуэ , абы и Iэужь, гува-щIэхами, а цIыхум и творчествэм щып­лъагъунущ. ФатIимэ утыку къри-хьа лэжьыгъэхэр куууэ зэрызыхищIар зэ еплъыгъуэкIэ гурыIуэ­гъуэ мэхъу, - жиIащ Жылэм.
Адыгэхэм я натIэ хъуа гузэвэ­гъуэшхуэхэми лъэIэсащ ФатIимэ, уеблэмэ а сурэтхэм щхьэхуимыту уагъэгумэщI. Ауэ къакIэ­лъыкIуэ сурэтхэм зи щIалэгъуэр щоджэгу, гъащIэм щыпещэ, лъэп­къым игу ираудами, и псэр зэры­хамыхар, абы къэкIуэну дахэ зэ­риIэр зыхыуе­гъащIэ.
ЗэIущIэм и кIэухым ХьэщIэмы-зым къызэхуэсахэм захуигъэзащ.
- Дэтхэнэ сурэтыщIми и хъуэп­сапIэ нэхъыщхьэхэм ящыщщ и IэдакъэщIэкIхэр цIыхум ягу нэсыну, абы щхьэж пэгъунэгъу гуэр къы­щигъуэтыну. Сэ сыхущIэкъуащ фи ­сабиигъуэм и зы махуэ фи нэгу къы­щIыхьэжу, адэшхуэ-анэш­хуэхэм я гъусэу вгъэкIуа лъэхъэ­-нэм и IэфIыр зыхывэзгъэщIэну. Сызэ­реплъымкIэ, абыхэм я лъа­гъуныгъэр адэ-анэм ейм зыкIи ефэгъуэкIыркъым, уеблэмэ нэхъ щызу къысщохъу, - жиIащ ФатIимэ къыщыпсалъэм.
Мэкъуауэгъуэм и 9 пщIондэ екIуэкIыну гъэлъэгъуэныгъэм феплъыну фыкъыхудоджэ.

 

 

Щомахуэ Залинэ. Сурэтхэр Къарей Элинэ трихащ.
Поделиться:

Читать также: