Ухуэныгъэр зэрекIуэкIым кIэлъоплъ

  Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министру КъБР-м щыIэ, полицэм и генерал-лейтенант Павлов Василий къипщытащ хабзэхъумэхэм папщIэ Московскэ уэрамым щаухуэ псэупIэ унэм лэжьыгъэр зэрыщекIуэкIыр.

Ухуэныгъэр и кIэм щынагъэс щIыпIэм, Налшык къалэм и Московскэ уэрамым тет I2-нэ унэм деж зэIущIэ щекIуэкIащ. Ар КъБР-м щыIэ МВД-м еухуэ «Жылагъуэ хабзэр къызэгъэпэщынымрэ щIэпхъаджагъэм пэщIэтынымрэ» федеральнэ инвестицэ программэм хыхьэу икIи республикэ МВД-м и лэжьакIуэхэр псэупIэкIэ къызэгъэпэщыным хуэщIащ.

Къат бгъурыбгъу хъу корпуситIым, метр зэбгъузэнатIэ мин 12-м къэзыубыдым, хэтынущ иджырей зэманым къиугъэвым хуэкIуэ фэтэри 144-рэ. Абыхэм ящыщу 51-р зы пэш, 62-р пэшитI, 31-р – пэшищ мэхъу.

Лэжьыгъэшхуэ зэфIагъэкIащ. Иджы яужь итщ электрокIапсэхэр укъуэдииным. Йолэжь пэш кIуэцI блынхэр гиспкIэ къищIыкIыным, пэшхэр зэрагъэхуэбэну, псыр фэтэрхэм зэрыкIуэну, къагъэсэбэпар зэрыIуашыну бжьамийхэр зэбгрышыным.

 

 

                                                                          

УАРДЭ Жантинэ.
Поделиться: