Иппосферэ шы гъэлъэгъуэныгъэр екIуэкIащ

Санкт-Петербург дэт «Дерби» шы-спорт клубым мэкъуауэгъуэм и I0 - I3-хэм щызэхэтащ гъэ къэси екIуэкI, XXIII «Иппосфера» шы гъэлъэгъуэныгъэр.
Урысейм шы гъэхъунымкIэ и институтым (ВНИИ) и IэщIагъэлIхэр хэплъащ утыку къраша шы лъэпкъхэм. Дэтхэнэ лIэужьыгъуэми нэхъыфIхэр къыхахын папщIэ ирагъэкIуэкIа «шы ринг» зэпеуэм арат и мыхьэнэр. Адыгэшым и утыку ихьэгъуэр мэкъуауэгъуэм и I3-м техуащ. Ар хуагъэфэщащ илъэс блэкIам дунейм ехыжа шыхъуэ цIэрыIуэ Аникеев Сергей. Шыхэри абы и заводым щыщт. 
«Шагъдий вагъуэбэм» пэрыт щыхъуахэм я цIэхэр: 
Япэ увыпIэ: Аникеевым и заводым щыщ Тарап хакIуэр, зейр Барченковэ Устиньещ. 
ЕтIуанэ увыпIэ: Дозор зи цIэ хакIуэр, зейр Устьян Романщ. 
Ещанэ увыпIэр Салмон хакIуэм иратащ, ари зейр Устьян Романщ. 
Сурэтым щыволъагъу япэ увыпIэ къэзыхьа Барченковэ Устиньерэ абы и хакIуэ Тарапрэ. 
 

 

ЧЭРИМ Марианнэ.
Поделиться: