И зэфIэкIыр нэхъ ин хъуащ

УФ-м ЦIыхухэм щIэныгъэ егъэгъуэтынымрэ щIэныгъэ нэхъыщхьэмкIэ и министерствэм и жэрдэмкIэ лъэныкъуэ куэдкIэ къапщытащ къэралым ит еджапIэ нэхъыщхьэхэм 202I гъэм ирагъэкIуэкIа лэжьыгъэр икIи абы къигъэлъэгъуащ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и зэфIэкIыр нэхъ ин зэрыхъуар.
ЕджапIэ нэхъыщхьэхэм я зэфIэкIыр здынэсыр Iуэхугъуэ зыбжанэкIэ къалъытэрт: «Егъэджэныгъэ», «ЩIэныгъэ-къэхутэныгъэ лэжьыгъэ», «Дунейпсо зэпыщIэныгъэхэр», «Финансхэмрэ экономикэмрэ епха лэжьыгъэр», «ЛэжьапщIэр», «Гу зылъытапхъэ Iуэхугъуэ щхьэхуэхэр».
ЕкIуэкIа гъэунэхуныгъэхэм къызэрагъэлъэгъуамкIэ, 2020 гъэм елъытауэ, КъБКъУ-м щIэныгъэ-къэхутэныгъэ IэнатIэм процент 48-кIэ и зэфIэкIыр нэхъ лъагэ хъуащ, финансхэмрэ экономикэмкIэ лъэкIыр процент I2,6-кIэ дэкIуеящ, профессорхэмрэ егъэджакIуэхэмрэ ярит лэжьапщIэмпроценти 3-кIэ хэхъуащ. Мыбдеж къыщыхэгъэщын хуейщ КъБКъУ-м егъэджэныгъэ IэнатIэм Iутхэм ират лэжьапщIэр щIыналъэм ику иту къыщалэжьым елъытауэ зэрыщытыр.
«ЕджапIэ нэхъыщхьэхэм я фIагъхэмрэ щыщIэныгъэхэмрэ къэхутэныр, а IуэхугъуэхэмкIэ мониторинг зэмылIэужьыгъуэхэр егъэкIуэкIыныр УФ-м ЦIыхухэм щIэныгъэ егъэгъуэтынымрэ щIэныгъэ нэхъыщхьэмкIэ и министерствэм а еджапIэхэм щIыналъэхэм щаIэ пщIэр, зэрызаужь щIыкIэр, ипэрей пщалъэхэм елъытауэ фIы и лъэныкъуэкIэ хагъэхъуар зыхуэдизыр къызэрищIэ Iэмалщ. Абы къищынэмыщIауэ, апхуэдэ къэхутэныгъэхэм къэралым Iэмал ирет Урысейм и егъэджэныгъэ IэнатIэм еджапIэхэм хуащI хэлъхьэныгъэр зыхуэдэр къихутэну. Ди университетыр зыужьыныгъэ гъуэгум тетщ. Мы дунейм щекIуэкIхэр къэплъытэмэ, сыт хуэдэ IэнатIэми зэхъуэкIыныгъэ инхэр зэрыщекIуэкIым уеплъмэ, къэхутэныгъэхэм кърикIуахэм арэзы дыкъещI, ди хэхъуэхэмрэ зэфIэкIхэмрэ нэрылъагъу ещI. ДэркIэ нэхъыщхьэр аращ – дзыхь къытхуащIынырщ, щIыналъэр ефIэкIуэным хуэтщI хэлъхьэныгъэр IупщI хъунырщ», – жиIащ КъБКъУ-м и ректорым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Алътуд Юрэ.
УФ-м илъэсым иригъэкIуэкI мониторинг къэхутэныгъэхэм кърикIуахэм, пыухыкIауэ КъБКъУ-м и Iуэхур зэрыщытым ущеплъ хъунущ УФ-м ЦIыхухэм щIэныгъэ егъэгъуэтынымрэ щIэныгъэ нэхъыщхьэмкIэ и министерствэм и сайтым: https://monitoring.miccedu.ru/iam/2022/_vpo/inst.php?id=85
Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетыр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 90 щрикъум ирихьэлIэу къэIуа хъыбар дахэм дыщогуфIыкI, щIыналъэр зэрыгушхуэ, зэрыадыгэ дунейуэ ин зыщIэхъукI университетым и Iуэхур ефIакIуэу, и ехъулIэныгъэхэм хэхъуэу иджыри илъэсищэ IэджэкIэ лэжьэну ди гуапэщ.
 

 

ШУРДЫМ Динэ.
Поделиться: