Суд приставхэм я лэжьыгъэм щагъэгъуазэ

Урысей ФССП-м и Управленэу КъБР-м щыIэм и IэщIагъэлIхэр яхуэзащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым и студентхэм.

УФССП-м къэрал къулыкъумрэ кадрхэмкIэ и къудамэм и унафэщIым псалъэмакъ щхьэпэ ядригъэкIуэкIащ университетым и сату-технологие факультетым и студентхэм. Ясеневэ Регинэ щIалэгъуалэр щыгъуазэ ищIащ суд приставхэм я институтым и тхыдэм, зэрызиужьам, абы и лэжьыгъэм и унэтIыныгъэ нэхъыщхьэхэм, ФССП-м къулыкъу щызыщIэнухэр къызэращтэ щIыкIэм.

Къэрал кIуэцI къулыкъум и лейтенантыр къытеувыIащ щIэныгъэ лэжьыгъэхэм я конкурсми. Студентхэм къащIащ къэхутэныгъэхэр зытеухуар, ахэр щатыпхъэ пIалъэр. Юрист IэщIагъэм хуеджэхэр яфIэгъэщIэгъуэну щIэупщIащ я лэжьыгъэхэр Урысей ФССП-м, ЮстицэмкIэ Урысейпсо къэрал университетым къыдагъэкI газетхэм, тхылъхэм, щIэныгъэ журналхэм къытрадзэну хэкIыпIэ щыIэмэ.

ВУЗ-м и егъэджакIуэхэмрэ студентхэмрэ суд приставхэм фIыщIэ хуащIащ къыдрагъэкIуэкIа псалъэмакъ гъэщIэгъуэным папщIэ икIи жаIащ апхуэдэ зэIущIэхэр хабзэ яхуэхъуну зэрыщыгугъыр.

 

                                                                         

УАРДЭ Жантинэ.
Поделиться: