ЯхузэфIэкIам хоплъэжри, къапэщылъхэр яубзыху

 Къэбэрдей-Балъкъэрым ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм и коллегием и зэIущIэ екIуэ­кIащ. Ар теухуауэ щытащ республикэм и щэнхабзэ, гъуазджэ, хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм 2022 гъэм яхузэфIэкIар къэп­щытэжыным, дызэрыт илъэсым къриубыдэу къапэщылъ къалэнхэр убзыхуным. Абы и лэжьыгъэм хэтащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Хъубий Марат, муниципальнэ щIыналъэ администрацэхэм я Iэтащхьэхэр, театрхэм, концерт IуэхущIапIэхэм, музейхэм, библиотекэхэм, хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм, методикэ центрхэм, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм, нэгъуэщI щэнхабзэ IуэхущIапIэ куэдми я унафэщIхэр.

ЗэIущIэр къызэIуихащ Къэбэрдей-­Балъ­къэрым щэнхабзэмкIэ и министр Къума­хуэ Мухьэдин.
- Къэрал щэнхабзэ политикэм и унэтIыныгъэ нэхъыщхьэхэм къытхуагъэув пщэрылъхэр гъэ­зэщIэным ехьэлIауэ, зи гугъу тщIы пIалъэм ­тху­зэфIэкIар мащIэкъым, - жиIащ министрым. - «Щэнхабзэ» лъэпкъ проектыр ди щIыналъэм щыгъэлэжьэным елIэлIащ ми­нистерствэр.Апхуэдэуи профессиональнэ ­гъуа­­зджэм зегъэужьыным, щэнхабзэмкIэ IуэхущIапIэхэм Iэмэпсымэ зэмылIэужьыгъуэхэр къахуэ­щэ­хуным, цIыхубэ IэпщIэлъапщIэхэм ядэ­­Iэ­пы­къуным, республикэм и щэнхабзэ хъу­гъуэ­фIыгъуэхэм цIыху нэхъыбэ хэгъэплъэным, нэ­гъуэщIхэми ятеухуауэ куэд тщIащ. ЖыпIэну­рамэ, республикэм и жылагъуэ-щэнхабзэ гъа­щIэр блэкIа илъэсым Iуэху дахэхэмкIэ къулейуэ щытащ. Абыхэм я курыхт КъБР-м и къэ­ралы­гъуэр илъэси 100 зэрырикъур зэрыдгъэлъэпIам и щIыхькIэ ди щIыналъэм щызэхэтша пшыхь зэмылIэужьыгъуэхэр. Гулъытэшхуэ зы­хуэт­­щIахэм ящыщщ Щэнхабзэ щIэинхэр ­хъумэным и илъэсу щыта 2022 гъэр Къэбэрдей-Балъкъэрым зэрыщекIуэкIар.
Къэбгъэлъагъуэмэ, гъуазджэхэмкIэ сабий школу 3-м макъамэ Iэмэпсымэхэр, хьэпшып-хэр, тхылъхэр къахуэтщэхуащ, щэнхабзэмкIэ унэу 17-м къэралыр дэIэпыкъуащ, Дзэлыкъуэ, Iуащхьэмахуэ районхэм я щIыналъэ музейхэр техникэ IэмэпсымэхэмкIэ къызэдгъэпэщащ. Республикэм и къэрал, муниципальнэ библиотекэу 159-м я тхылъ гъэтIылъыгъэхэм къыхэд­гъэ­хъуащ. Хэкум къыщхьэщыжу хэкIуэдахэр щы­щIалъ­хьа щIыпIэу 21-рэ зыхуей хуэдгъэзащ.
АдэкIэ Къумахуэр гупсэхуу тепсэлъыхьащ щэнхабзэм и IэнатIэ псоми. Абы гулъытэншэу къигъэнакъым зыхуей хуэзэу зи лэжьыгъэр къызэгъэпэща зы IэнатIи, егъэфIэкIуэн хуейуэ къызыпэщылъи. Иужьрейхэм ящIапхъэхэри ­игъэнэIуащ министрым.
СМИ-м и лэжьыгъэм и гугъу щищIым, Къу­махуэ Мухьэдин къыхигъэщащ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм нэхъыщхьэу гу зылъатэн хуейуэ ­къагъэлъэгъуа унэтIыныгъэ зыбжанэм тэмэму зэ­рыпэлъэщар. Псалъэм и хьэтыркIэ, журналистхэм цIыхухэр щагъэгъуэзащ УФ-м и лъэпкъ проектхэр гъэзэщIа зэрыхъуам (тхыгъэрэ ­нэ­тыну мини 3-м щIигъу ягъэхьэзыращ), ­КъБР-м и къэрал къулыкъущIапIэхэм я лэжьыгъэм (мини 7), республикэм и жылагъуэ-политикэ, щэнхабзэ гъащIэм (мини 6), щIэпхъаджагъэмрэ тер­роризмэмрэ пэщIэтыным хухэха хъыбархэм (500), дзэм ираджэжауэ Украинэм щыIэ ди ­щIалэхэмрэ абыхэм я адэ-анэхэмрэ зэрадэIэ­пы­къум, УФ-м IэщэкIэ ЗэщIэузэда и Къарухэм теухуауэ хъыбар нэпцIхэр зыгъэIухэм я мурадхэр къа­зэре­мыхъулIэнум (мини 3), нэгъуэщIхэми.
Къызэхуэсахэм гуапэ ящыхъуащ къэрал стипендиехэр зрат цIыху 696-м къаIэрыхьэ ахъшэм хуэдитIкIэ, къэрал грантхэми апхуэдизкIэ зэрыхэхъуар.
Зи унафэщI IуэхущIапIэхэм я ехъулIэныгъэ­хэм, зыхунэсауэ зэрыгушхуэхэм, зэгъэзэ­хуэжын хуейуэ къапэщылъхэм я гугъу ящIу зэIущIэм къыщыпсэлъащ Кавказ Ищхъэрэм Гъуазджэ­хэмкIэ и институтым и ректор Рахаев Ана­толий, ЦIыхубэ художественнэ IэщIагъэхэмкIэ республикэ центрым и унафэщI Урыс Аслъэн, Прох­ладнэ къалэ администрацэм и Iэтащхьэм и ­къуэдзэ ПщыцIыкIу Алесэ, зи нэхэм ямылъа­гъухэм папщIэ Налшык дэт республикэ биб­лиотекэм и унафэщI Хьэмдэхъу Жаннэ, «Советская молодёжь» газетым и редактор нэхъыщхьэ Суановэ Залинэ, Май къалэ администрацэм и Iэтащхьэм и къуэдзэ Бездомная Ольгэ, «Горький Максим и цIэр зезыхьэ Урыс къэрал драмэ театрым и унафэщIым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Балъкъэр Юрэ сымэ.
КъыкIэлъыкIуэу псалъэ иратащ Хъубий Марат.
- Лэжьыгъэр къызыщIэзыкъуэж зэIущIэр гуа­пэу щытын хуей къыщIэкIынщ, абы ехьэлIауэ згъэхьэзыра псалъэхэри сиIэщ. Ауэ япэщIыкIэ сы­къызытеувыIэнур ди къэралыр иджыпсту зэ­рыт политикэ щытыкIэм елъытауэ, ди сабийхэм ящIэм, ахэр зыхуэкIуэм, абыхэм къахэкIынум нэхъ дегупсысын хуей зэрыхъуарщ, - жиIащ унафэщIым. - Президентым и унафэ щыIэщ ди къэралым щыпсэу лъэпкъхэм я хабзэмрэ ­щэнхабзэмрэ хъумэным теухуауэ. А лъэны-къуэм­кIэ ди лэжьыгъэм укъеплъмэ, ди Iэр зыхунэ­мыс куэд абы хыболъагъуэ. Министерствэм и лэжьыгъэр къыщипщытэж зэIущIэкъым мыр, абы и нэIэм щIэт IуэхущIапIэ псоми, зэгухьэ­ныгъэхэми, жылагъуэ IэнатIэхэми, республикэм и гъащIэм хэт дэтхэнэ зыми тху­зэфIэкIаращ къыщыгъэлъэгъуа хъуар. Нобэ ди къэкIуэнуращ дызытелажьэри, ар къытщIэхъуэ щIэблэм зэрелъытар зэи зыщыдгъэгъупщэ хъунукъым. Абы щхьэкIэ гъэсэныгъэ яхэлъхьэн, хабзэр, бзэр егъэщIэн хуейщ, нэхъыжьхэм яху­зэфIэкIар, ди деж къахьэсар къэдгъэсэбэпыныр, тхъумэныр псэкупсэ къулеигъэм щыщу зы мащIи дымыгъэкIуэдыныр ди къалэн нэхъыщ­хьэ­хэм ящыщ зыщ. Школыр щхьэхуэу, абы щеджэ сабийхэр нэгъуэщI лъэныкъуэу хъунукъым (аращ иджыпсту ди нэгу щIэкIыр), зэман дэкIмэ, ди IэфракIэм дедзэкъэжынущ. Хъарзынэщ щэн­хабзэмкIэ унэхэр зэрыдухуэр, ауэ ахэр нэщI хъу хъунукъым, уэрамым сабий къыдэмынэу абы ешэлIэн хуейщ. Зы бжыгъэ гуэрхэм яужь дитурэ, тщIа-длэжьам теухуауэ тхын хуейм зедгъэлIалIэурэ, абыхэм нэхъыщхьэ дыдэу къакъуэ­тын хуейхэр - сабийхэр - зыщыдогъэгъупщэ.
АдэкIэ ар щхьэхуэу къытеувыIащ 2022 гъэр IуэхуфIхэмкIэ гъэнщIауэ зэрыщытам, IэнатIэхэм я ехъулIэныгъэм, щэнхабзэмкIэ унэ куэд зэраухуам, зэрызэрагъэпэщыжам, нэгъуэщI куэдми. ЖыпIэнурамэ, игу зэрыгъуи зыгъэгушхуи гулъытэншэу къигъэнакъым Хъубий Марат.
ЗэIущIэм и кIэухыу абы кърихьэлIахэм IэIэткIэ къагъэлъэгъуащ министерствэм и лэжьыгъэр зэрыхъарзынэр, 2023 гъэм къриубыдэу абы и нэIэ зытригъэтын, зэфIихын хуей къалэнхэр щыубзыхуа унафи къащтащ.
 

ИСТЭПАН Залинэ. Сурэтыр КЪАРЕЙ Элинэ трихащ.
Поделиться: