ЩIалэгъуалэм дежкIэ щапхъэхэр

Анзорей къуажэм къыщыхъуа Мэкъей Альбинэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым щIалэгъуалэм зэрадэлажьэ Iэмалхэр щадж и къудамэщIэм и япэ гупым хэхуэри, диплом плъыжькIэ ар къиухащ. Апхуэдэуи хъыджэбзыр щеджащ Ставрополь къалэм щыIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал университетым «Государственное управление» и къудамэм. Ар политикэ, жылагъуэ Iуэхухэм мы зэманым хэзэгъауэ хэтщ. Мэкъейр «ЩIэблэщIэ гвардие» зэгухьэныгъэм и Лэскэн район къудамэм, КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ палатэм щIэныгъэмрэ егъэджэныгъэмкIэ и комиссэм я унафэщIщ.
- Дызэрыгушхуэ цIыхухэр къыдэкIащ ди къуажэм: къэрал лэжьакIуэ цIэрыIуэ Къэжэр Альберт, КъБР-м и Парламентым и депутат Кебеков Владимир, КъБКъУ-м и биологие факультетым и декан Пэрыт Анзор сымэ, нэгъуэщIхэри. Ахэр сыт щыгъуи щапхъэу дагъэлъагъути, дэри абыхэм дахуэфэщэным, зэрызыдужьынум дыхущIэкъуащ. Жылагъуэ Iуэхум зэпымыууэ сыдихьэхыу щытауэ схужыIэнукъым. ЕджапIэ нэхъыщхьэм сыщIэтIысхьа нэужь, а Iуэхум нэхъ щыгъуазэ сыхъуауэ аращ, - жеIэ Альбинэ.
 2015 гъэм ар хэтащ Ломоносов Михаил и цIэр зэрихьэу Москва дэт къэрал университетым къыщызэрагъэпэщауэ щыта, щIэныгъэлI ныбжьыщIэхэм я XII дунейпсо конференцым. Хъыджэбзым и псэлъэкIэмрэ зыIыгъыкIэмрэ адрейхэм къазэрыхэщым гу къылъитат еджапIэ нэхъыщхьэм егъэджакIуэу щыIэ Селезневэ Антонинэ. Ар пщащэм къепсэлъащ, езым и зы тхылъи фэеплъу къритащ. Абы къыкIэлъыкIуэу Альбинэ хэтащ Шолоховым и цIэр зэрихьэу Москва дэт университетым щекIуэкIа урысейпсо щIэныгъэ конференцым. Мыбдежи хъыджэбзым щызэригъэцIыхуащ еджапIэ нэхъыщхьэм и кафедрэм и доцент Рейзвих Маринэ. Абы и къэхутэныгъэхэм зыщигъэгъуэзащ, уеблэмэ мы зэманми абы зыхуегъазэ и лэжьыгъэм епхауэ упщIэ иIэ хъумэ. Нэгъабэ ар хэтащ УФ-м и Къэрал Думэм щIыналъэхэм я ЩIалэгъуалэ парламентхэм я лIыкIуэхэр щызэхуашэса зэхыхьэми.
    - Нобэрей зэманым къытхуегъэув къэрал хабзэхэр фIыуэ тщIэн хуейуэ. Ахэр щыпщIэм деж, Iэмал нэхъыбэ уогъуэт уи Iуэхур зэбгъэхъулIэну, - жеIэ Альбинэ. - КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ палатэм сыхэту проект гъэщIэгъуэн куэдым делэжьащ. Псалъэм папщIэ, абыхэм ящыщ зыт КъБР-м и радиом тхьэмахуэм щэ дыкъыщыпсалъэу нэтынхэр зэредгъэкIуэкIар, щIалэгъуалэр нэхъ жыджэру гъащIэм зэрыхэтынум къыхуедджэну. Iуэху зэмылIэужьыгъуэхэм теухуауэ ди гупсысэхэр радиом едаIуэхэм яхуэтIуэтащ, дгъэзащIэ лэжьыгъэм хэдгъэгъуэзащ. Иджыпсту щыIэ щIалэгъуалэр губзыгъэщ, сыт хуэдэ лэжьыгъэми абы зрипщытыфынущ, ауэ сызэреплъымкIэ, абыхэм я гугъуехь нэхъыщхьэр зэпхар зыгуэр ящIэн ипэ: «Сыт сэ абы си фейдэуэ хэлъыр?» - жаIэу зэрыгупсысэрщ. Дэ курыт еджапIэр къызэрыдухрэ куэд мыщIами, дыщеджэм щIыхь тхылъ къытхуагъэфэщамэ, ар ди дежкIэ ехъулIэныгъэшхуэт. Иджы тхылъымпIэм зыгуэр и уасэу къалъытэркъым, сыт хуэдэу ди жагъуэ мыхъуми, саугъэтыр хьэпшыпу е ахъшэу щытын хуейуэ ягъэув.
Нобэрей щIалэгъуалэр зыдихьэххэм ящыщу Мэкъейм и гум фIэфIымкIэ дыщеупщIым къыджеIэ: «Къалэшхуэхэм сыщыкIуэм, псалъэм папщIэ, Москва, Ставрополь, Оренбург сыщыIащи, си Iуэхухэр нэхъ псынщIэу зэфIэзгъэкIыу, музейхэмрэ театрхэмэ сызэрыкIуэнум иужь ситщ. Москва къалэм щыIэну къызыхуихуа дэтхэнэми, дауи, нэхъ игу къинэжыр Третьяковым и галерееращ. Сэри ар егъэлеяуэ сигу ирохь. Абы и пэш 66-м зы махуэм зыщуплъыхьыфынукъым. Дэтхэнэ пэшми зэманыфI ехь. Абы хэтщ иджырей щIалэгъуалэм яхухэха пэш щхьэхуи, ди къэралым и сурэтыщI ныбжьыщIэхэм я IэдакъэщIэкIхэм ущеплъыфыну. СфIэфIщ лъагапIэфIхэм нэса цIыхухэм я гуащIэм зыщызгъэгъуэзэну».

БАГЪЭТЫР Луизэ.
Поделиться: