«Хахуагъэм папщIэ» медалхэр яритащ

Министрым медалхэр яритащ Урысей МВД-м Налшык къалэм щыIэ и Управленэм и ГИБДД-м и гъуэгу-плъыр къулыкъум и инспекторхэу, полицэм и лейтенантхэу Мыз Зауррэ Джаватханов Тимуррэ, - къет КъБР-м щыIэ МВД-м и пресс-IуэхущIапIэм.
Дамыгъэ лъапIэхэр полицейхэм щаритым Ромашкин Игорь абыхэм фIыщIэшхуэ яхуищIащ икIи къыхигъэщхьэхукIащ зэрахьа лIыгъэм и фIыгъэкIэ цIыху мамырхэр зэрыхэмыкIуэдар.
Iуэху гуапэм хэтащ КъБР-м щыIэ МВД-м УнафэщIхэм ядэлэжьэнымкIэ и управленэм и Iэтащхьэ, къэрал кIуэцI къулыкъум и полковник Гуляев Алексей, Налшык къалэм щыIэ УМВД-м и унафэщIым и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ, полицэм и полковник Маргъущ Азрэт, КъБР-м щыIэ МВД-м и УГИБДД-м и унафэщIым и къуэдзэ Кучмезов Дмитрий, Урысей МВД-м Налшык къалэм щыIэ и Управленэм и ОГИБДД-м и унафэщIхэр.
Фигу къэдгъэкIыжынщи, мы гъэм щIышылэм и 24-м Налшык къалэ Гъуэгу плъыр къулыкъум и гупым къащытеуат бзаджащIэхэр. ДПС-м и лэжьакIуэхэр япэщIэуващ IэщэкIэ зэщIэузэда щIэпхъаджащIэхэм. Мыбдежым уIэгъэ хьэлъэ щыхъуащ полицэм и лейтенант Балъкъэр Аслъэн. Абы и гъащIэр къегъэлыным пэщIэтащ мэзкуу дохутырхэр, ауэ махуэ зыбжанэ нэхъ дэмыкIыу ар дунейм ехыжащ.
2019 гъэм и мэкъуауэгъуэм Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир и УказкIэ абы «ЛIыгъэм и дамыгъэ» орденыр къыхуагъэфэщащ мыпсэужу.

Зыгъэхьэзырар Дыгулыбгъу Жантинэщ.
Поделиться: