Я бжэхэр гъэмахуэм хузэIуах

  Мэкъуауэгъуэм и 1-м ди республикэм и курыт еджапIэхэм лэжьэн щыщIадзэнущ сабийхэр махуэкIэ здэщыIэ гъэмахуэ лагерхэм.

Ахэр къыщызэрагъэпэщынущ Налшык дэт курыт еджапIэ №№16-м, 18-м, 20-м, прогимназие №№34-мрэ 41-мрэ. Абыхэм зыщагъэпсэхунущ икIи я узыншагъэр щрагъэфIэкIуэнущ бынунагъуэшхуэхэмрэ пIалъэкIэ щытыкIэ гугъум ит унагъуэхэмрэ я сабий 395-м.

Дызэрыщыгъуазэщи, гъэмахуэ лагерхэм щыIэ цIыкIухэм ядэлэжьэну къыхахыр Iуэхум сыт и лъэныкъуэкIи хэзыщIыкI гъэсакIуэ нэхъыфIхэрщ.  Апхуэдэхэм хабжащ Налшык  щIэныгъэ гуэдзэ щрату дэт «Эрудит» центрым и лэжьакIуэхэри. Абыхэм иджыпсту щыщIэдзауэ цIыкIухэм папщIэ ягъэхьэзыр нэгузыужь программэ гъэщIэгъуэнхэр, сурэт щIыным, къэфэным, IэпщIэлъапщIэным теухуа мастер-классхэр, акъылым зезыгъэужь джэгукIэхэр, хэкупсэ гъэсэныгъэм теухуа дерсхэр.

Шэрэдж Дисэ.

 

Поделиться: