Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и деж зэпеуэм зегъэужьыным щIэгъэкъуэн хуэхъунымкIэ щыIэ Советым хэтхэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм 2020 гъэм дыгъэгъазэм и 7-м къыдигъэкIа Указ №163-УГ-м щIэгъэбыдам зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ

 

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и деж зэпеуэм зегъэужьыным щIэгъэкъуэн хуэхъунымкIэ щыIэ Советым хэтхэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и деж зэпеуэм зегъэужьыным щIэгъэкъуэн хуэхъунымкIэ щыIэ Советым и IуэхукIэ» 2018 гъэм накъыгъэм и 10-м къыдигъэкIа Указ №55-УГ-м зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным теухуауэ» 2020 гъэм дыгъэгъазэм и 7-м къыдигъэкIа Указ №153-УГ-м, а УказымкIэ щIагъэбыда Положенэм икIи Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и деж зэпеуэм зегъэужьыным щIэгъэкъуэн хуэхъунымкIэ щыIэ Советым хэтхэу къащтам мыпхуэдэ зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэн:
а) Советым мы къэкIуэнухэр хэгъэхьэн:
Белецкая О. В. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министрым и къуэдзэр - Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министерствэм хьэрэчэтыщIэ мащIэмрэ курытымрэ, зэпеуэм зегъэужьынымкIэ и департаментым и унафэщIыр
Бозий А. Р. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм бжыгъэ зыужьыныгъэмкIэ и министрыр
Хъущт А. А. Тэрч муниципальнэ районым и щIыпIэ администрацэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр зыгъэзащIэр;
б) Ажий В. Хь. и къулыкъур мыпхуэдэу тхын: «Аруан муниципальнэ районым и щIыпIэ администрацэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр зыгъэзащIэр (зэрызэгурыIуам тету)»;
в) Къаздэхъу А. Б. и къулыкъур мыпхуэдэу тхын: «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Промышленнинкхэмрэ хьэрычэтыщIэхэмрэ я союз» лэжьапIэ зытхэм я щIыналъэ зэгухьэныгъэм и президентыр (зэрызэгурыIуам тету)»;
г) Советым хэгъэкIын Ащхъуэт И. А., Бэшорэ Р. А., Дадэ М. А., Хьэжу Б. Ш.
2. Мы Указым къару егъуэт Iэ щыщIэздза махуэм щегъэжьауэ.
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек
Налшык къалэ
2024 гъэм мазаем и 12-м
№2-УГ

 

Поделиться: