Илъэс 40 гъуэгуанэ

ЦIыхубэ къафэхэмкIэ щапхъэу къалъыта «Дети гор» («Куршхэм я бын») сабий ансамблыр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 40 ири­къуащ. 

Ансамблым и зэфIэкIымрэ ехъулIэныгъэхэмрэ щыхьэт тохъуэ гупыр зыхэта урысейпсо, дунейпсо зэпеуэхэм къыщыхуагъэфэща кубок, щIыхь тхылъ бжыгъэншэхэр. Урысейм и щIыналъэхэм къищынэмыщIауэ, къэфакIуэ гупым зыкъыщигъэлъэгъуащ Иорданием, Болгарием, Сирием, Тыркум, Румынием, Иракым, Польшэм, Германием, нэ­гъуэщI щIыпIэхэм. 
Илъэс 30-м щIигъукIэ гупым и художественнэ унафэщIу щытащ КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, лэжьыгъэм и ветеран Кушмэзокъуэ Рафаил. Фигу къэдгъэкIыжынщ абы совет кинематографиеми хэлъхьэныгъэфI зэрыхуищIар. Ар щыджэгуащ «Неуловимые мстители», «Герой нашего времени», «Ватерлоо», нэгъуэщI фильмхэми. «Дети гор» ансамблыр илъэс 30 щыхъум, Рафаил и лэжьыгъэм пищащ и къуэ Албэч. 
1984 гъэм къэунэхуащ «Дети гор» ансамблыр. Абы къыщофэ илъэси 6 - 17 ныбжьым итхэр. «Нальчанка» ансамблым хэт, и къуэш нэхъыжь Суламбэчщ Албэч гупым хэзышауэ щытар. А зэманым къафэм куэд дихьэхырт. 
- 1985 гъэм и щIымахуэм Москва зыкъыщыдгъэлъэгъуэну дашат. ФIэщщIыгъуейщ щIыIэу градус 20 щыIэу щIыбым иджырей адэ-анэхэм я бынхэр къыщагъэфэну! ЩIыIэм дисми, дэркIэ насыпышхуэт абы дыкъызэрыщыфэр! - игу къегъэкIыж Албэч. - Къафэм нэхъ пасэм щIэупщIэшхуэ иIэу щытащ. 90 гъэхэм щIалэхэр спортым нэхъ ягъакIуэ хъуат. Иджы щIалэ куэдым къафэм зэрызратыжыр узыгъэгуфIэщ. Си адэм и лэжьыгъэхэм, и Iуэху бгъэдыхьэкIэхэм ноби щIэупщIэ яIэщ. Къафэ закъуэкIэ зэфIэкIыркъым, ныбжьыщIэхэр лъэпкъ тхыдэм, щэнхабзэм щызогъэгъуазэ. Сабийхэм фIы и лъэныкъуэкIэ зэрызахъуэжыр дамэ къыстезыгъакIэщ!
Дунейпсо Арт комитетым Албэч нэгъабэ къыхуигъэфэщащ «Почётный наставник творческой молодёжи» дыщэ медалыр. 
Албэч и къуэш нэхъыжь Суламбэчи къэфакIуэ цIэрыIуэщ, Ингуш Республикэм щIыхь зиIэ и артистщ. Ар «Кабардинка», «Кавказ» къэфакIуэ ансамблхэм, «Черкесский круг» проектым хэтащ. 

ТЕКIУЖЬ Заретэ.
Поделиться: