Омикроныр ди щIыпIэми къэса?

Коронавирусым и штаммыщIэр ди щIыналъэм къэсауэ хуагъэфащэ. КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек зэрыжиIамкIэ, «омикрон» пкъырыту хуагъэфащэу зы сымаджэ щыIэщ, абы и анализхэр мыгувэу хьэзыр хъунущ.
«Анализхэр «омикроным» щыхьэт техъуэу къэсыжмэ, вирусым къаруущIэ щIэлъу зыкъызэкъуихауэ жыпIэ хъунущ. Абы узэребэныну зы Iэмал закъуэщ дэ нобэкIэ диIэр – вакцинацэ егъэщIыныр. ТхьэмахуитI диIэщ, а штаммыщIэр къэсар пэжмэ. Зэи хуэмыдэжу жэуаплыныгъэ пылъу мы Iуэхум дыбгъэдыхьэну фыкъыхузоджэ. ЕкIуэлIапIэ 83 щыIэщ ди щIыналъэм, вакцинэр цIыхухэм щыхалъхьэу. Дэтхэнэ зыри хуэхьэзыру щытын хуейщ коронавирусым къаруущIэ щIэлъу зыкъытхиубгъуэнкIэ зэрыхъуным», - жиIащ КIуэкIуэм.
КъБР-м и Iэтащхьэм къызэрыхигъэщамкIэ, зы жэщ-махуэм къриубыдэу цIыху 500-м нэс зэрыцIэлэнкIэ хъунущи, курыт еджапIэхэм, еджапIэ нэхъыщхьэхэм, цIыхухэр куэду щызэхуэс щIыпIэхэм деж анализ щатыфын папщIэ, зыхуей псомкIи къызэрагъэпэщынущ. КъищынэмыщIауэ, сымаджэхэм я бжыгъэр хэхъуэнкIэ шынагъуэщи, тIукIэ нэхъыбэу къащэхунущ Iэмэпсымэхэмрэ хущхъуэхэмрэ.
«НобэкIэ сымаджэ 7I0-рэ зыхуей хуэдгъэзэфыну, дызыхуэныкъуэ щымыIэу, дыхуэхьэзырщ вирусым. Дримыкъурэ, а бжыгъэр тIукIэ гъэбэгъуауи тхуэгъэIэкIуэнущ мылъкукIи, хущхъуэкIи, IэмэпсымэкIи», - къыхигъэщащ унафэщIым.
Фигу къэдгъэкIыжынщи, япэ дыдэу Африкэм къыщыунэхуа, коронавирусым и «омикрон» штаммыр щIыналъэ I3-м къыщагъуэтащ махуэ бжыгъэ фIэкI дэмыкIыу. Абыхэм ящыщщ Башкортостан, Ингуш Республикэхэмрэ Рязан областымрэ. КъызэрыщIэкIымкIи, Къэбэрдей-Балъкъэрым къэсагъэнущ.

Фырэ Анфисэ.
Поделиться:

Читать также: