Япэ текIуэныгъэр мэлыжьыхьыращ къыщахьар

Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм и гъатхэ-гъэмахуэ лъэхъэнэм хыхьэ зэIущIэхэр и кIэм ноблагъэ. Гъэ джэгугъуэм щIэдзэкIэжыфI езымытыфа «Спартак-Налшыкым» мэлыжьыхь мазэми командэм къыдэщIхэр зэригъэгушхуа щIагъуэ щыIэкъым.
ТIощIрэ езанэ джэгугъуэм зэхэтын хуеяуэ, дунейм и щытыкIэм къыхэкIыу ягъэIэпхъуауэ щыта «Спартак-Налшыкымрэ» «Биолог-Новокубанск»-мрэ я зэIущIэмкIэ мэлыжьыхьыр къызэIуихащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и футбол командэ нэхъыщхьэм.
ПэщIэдзэ дакъикъэхэм хэгъэрейхэм зэрахуэфащэу налшыкдэсхэм зэпэщIэтыныгъэм и екIуэкIыкIэнур я нэIэ щIагъэувэну я мурадащ – ипэкIэ жыджэру кIуатэу хуежьащ. Прогресс къикIа командэри кIащхъэтэкъым, тыншуи къыпхуигъэкIуэтын гупхэм хуэдэтэкъыми, щIэх дыдэу щытыкIэр къагурыIуащ икIи «Спартак-Налшыкым» и лъэныкъуэмкIэ джэгур ягъэIэпхъуащ.
Япэ Iыхьэм и кIэух дакъикъэхэм зэIущIэм и бжыгъэр къызэIуахыну IэмалыфI къахукъуэкIат хэгъэрейхэм. Шумахуэ Заур къыхита угловойм иужькIэ «Биолог-Новокубанск»-м и гъуэм бгъэдэт Ольмезовыр топым кIэлъеуэжащ. АрщхьэкIэ, налшыкдэсхэм езыхэм я щыуагъэм и зэранкIэ хьэщIэхэм я гъуэр хамыгъэщIауэ къэнащ – Артур гъуэ нэщIым топыр тригъэхуэфакъым.
Загъэпсэхуу къихьэжа нэужьи щытыкIэм зэрызихъуэжа щIагъуи джэгупIэ губгъуэм щыплъагъуртэкъым - псори зэхэзэрыхьат. ЕбгъэрыкIуэныгъэкIэ узэджэ хъуну командэхэм къызэрагъэпэщ жыджэрагъ закъуэтIакъуэхэр мыхьэнэ пыухыкIа зимыIэ кIэухкIэ ужьыхыжырт.
ЗэIущIэм хухаха зэман нэхъыщхьэр иухыным дакъикъитху нэхъыбэ къэмынэжауэ, Антиповым и гъуэм къебгъэрыкIуэ хьэщIэхэм я футболистхэм ящыщ зыр штрафнойм щихьэм Шумахуэм ириудащ – штрафной. ХьэщIэхэр зэуа штрафнойм иужькIэ «Спартак-Налшыкым» и гъуащхьэтетым прогрессдэсхэм я гъуащхьэхъумэм хуэзанщIэу къыщригъэгъэзащ. Пириевыр зыкIэлъеуэжа топым Антон лъэIэсыжакъым – 0:I.
КъыкIэлъыкIуэу, мэлыжьыхьым и I0-м «Спартак-Налшыкыр» Песчанокопскэ жылэм щыдэджэгуащ абы и «Чайка»-м.
ЗэпэщIэтыныгъэм и пэщIэдзэ дакъикъэхэм щегъэжьауэ хэгъэрейхэр ипэкIэ кIуэтащ. Япэ къекIуэкIыгъуэм хиубыдэу фокIадэм Налшык щекIуэкIауэ щыта зэIущIэр «Спартак-Налшыкым» и текIуэныгъэкIэ иухат. ЩытыкIэр ягъэзэкIуэжын мурадкIэ щIэх-щIэхыурэ ебгъэрыкIуэныгъэ шынагъуэхэр «Чайка»-м къызэригъэпэщырт.
Ебланэ дакъикъэр екIуэкIыу арат «Спартак-Налшыкым» и гъуащхьэхъумэ зыбжанэм къапекIуэкIа хэгъэрейхэм я гъуащхьэхъумэныкъуэ Олейниковыр Торосян хабзэм къемызэгъыу къыщигъэувыIам. Езым къилэжьыжа штрафнойр Iэзэу «Чайка»-м и футболистым игъэзэщIэжащ. Антиповым и пIэкIэ а зэIущIэм гъуэм дэта Къардэн Имран топыр къыхуэмыубыду и пащхьэм къыщридзыхыжащ. Абы кIэлъеуэжа Гаврилович и командэр япэ иригъэщащ I:0.
ПсынщIэу къыхудагъэкIа топым налшыкдэсхэм я лъэр щиудащ икIи зэущIэр иухыху я джэгур яхузэтеублэжакъым. Ар хуэфэщэну къагъэсэбэпащ Песчанокопскэм и футболистхэм – зэпэщIэтыныгъэм и етIуанэ Iыхьэм иджыри топитI Къардэным и гъуэм къыдагъэкIащ.
ТIощIрэ еханэ джэгугъуэм хыхьэу мэлыжьыным и I7 «Спартак-Налшыкым» къригъэблэгъащ Мэхъэчкъалэ и «Анжи»-р. Зэхьэзэхуэм и турнир таблицэм и етхуанэ увыпIэм щыт хьэщIэхэмрэ иджырей гъэ джэгугъуэр зэрыщIидзэжрэ текIуэныгъэм и Iэфагъыр зэхэзымыщIа епщыкIузанэ увыпIэм нэс къекIуэтэха хэгъэрейхэмрэ я зэпэщIэтыныгъэм кърикIуэнур къэщIэгъуейт.
ИпэкIэ ирагъэкIуэкIа зэIущIэхэм хуэмыдэу налшыкдэсхэм зэпэщIэтыныгъэр жыджэру къыщIадзащ, уеблэмэ хьэщIэхэм я гъуэм ебгъэрыкIуэ шынагъуэхэмкIэ пэщIэдзэ дакъикъэхэм щегъэжьауэ екIуалIэрт.
ЗэIущIэм и ебгъуанэ дакъикъэр екIуэкIыу ди щIалэхэм штрафнойкIэ дагъэкIа и жэуапу пенальтикIэ къыдагъэкIыжа топхэмкIэ зэхъуэжауэ зэхьэрхуэрэгъухэм загъэпсэхунун джэгупIэ губгъуэм икIащ.
ЕтIуанэ Iыхьэр зэрыщIидзэжу, «Спартак-Налшыкыр» япэ иригъэщащ Бэчбо. Масленниковым топыр къыхитащ хьэщIэхэм я штрафнойм къилъадэ Мурат и лъэныкъуэмкIэ икIи иужьрейм абы Iэзэу еуэри хьэщIэхэм я гъуащхьэтетым пэгъунэгъу плIанэпэм топыр дигъэкIащ – 2:I.
ЗэIущIэм и кIэух бжыгъэр ищIрэ еханэ дакъикъэм ди щIалэхэм ягъэуващ. Джэгум къыхыхьагъащIэ ХъутIэр топыр иIыгъыу гъуэм щекIуалIэм хьэщIэхэм хабзэм къемызэгъыу къагъэувыIащ – пенальти. Ар Iэзэу езым игъэзэщIэжащ – 3:I.
КъыкIэлъыкIуэ джэгугъуэм хыхьэу мэлыжьыхьым и 23-м «Спартак-Налшыкыр» Мейкъуапэ щыIущIащ абы и «Дружба»-м. Зэхьэзэхуэм и турнир таблицэм и иужьрей увыпIэхэм къыщыувыIа хэгъэрейхэмрэ мы гъэ джэгугъуэм зэрыщIидзэжрэ япэ текIуэныгъэр тхьэмахуэ блэкIам щызыIэрызыгъэхьа налшыкдэсхэмрэ я зэпэщIэтыныгъэр хуэм дыдэу къыщIидзащ.
Хуэмурэ екIуэкI джэгум зэхьэрхуэрэгъухэм набдзагубдзаплъагъэр яфIигъэкIуэда хуэдэт. ЩытыкIэр япэу къигъэсэбэпыну мурад ищIащ ЛIупым. «Дружба»-м и гъуащхьэхъумэхэм яIэщIэкIыу штрафнойм ихьа налшыкдэсхэм я гъуащхьауэр, хабзэр къызэпауду фIэкIа хэгъэрейхэм къахуэгъэувыIакъым - пенальти! Еуэну бгъэдыхьа ар къэзылэжьа ЛIупым и мурадыр и кIэм нэс хуэгъэзэщIакъым. Гъуэм и пкъом пэгъунэгъуу дигъэкIын игугъа топыр зымащIэкIэ блэлъэтащ.
Загъэпсэхуу къихьэжа нэужь зэхьэрхуэрэгъухэр нэхъ жан къэхъуащ. Абы кърикIуащ хэгъэрейхэм я ебгъэрыкIуэныгъэ шынагъуэри. Ди штрафнойм щихьэм топыр къызыIэрыхьа «Дружба»-м и футболистыр налшыкдэсхэм я гъуащхьэхъумэм ириудащ – пенальти. НэхъапэIуэкIэ ЛIупым къемыхъулIар хэгъэрейхэм я гъуащхьэхъумэныкъуэм дагъуэншэу хузэфIэкIащ - 1:0.
Апхуэдэу бжыгъэкIэ Мейкъуапэ къыщефIэкIащ нэхъапэIуэкIэ ди щIалэхэм я гъэсакIуэу щыта Шакъ Ашэмэз зи тренер нэхъыщхьэ икIи «Спартак-Налшыкым» хэкIыжа щIалэ зыбжанэ зыхэт «Дружба»-р.
Мэлыжьыхьым и иужьрей махуэм «Спартак-Налшыкым» къригъэблэгъащ Владикавказ и «Алания-2»-р.
Япэ Iыхьэр «Спартак-Налшыкым» и тепщэныгъэкIэ екIуэкIащ. Зэм, Шумахуэм Бэчбом къыхуигъэжа топым япэу гъуащхьэтетыр нэсри къригъэгъэзащ, абы кIэлъеуэжа ЛIупыр гъуэм техуакъым. КъыкIэлъыкIуэу, аргуэру Бэчбор зэуа топыр Осетие Ищхъэрэ-Аланием и командэм и гъуащхьэхъумэхэм ящыщ зым техуэри лъеящ икIи гъуэм и перекладинэм техуащ.
Загъэпсэхуу къихьэжа нэужь командэхэм я джэгукIэм зэрызихъуэжа щIагъуэ щыIэтэкъым – «Спартак-Налшыкыр» щIэщ-щIэхыурэ ебгъэрыкIуэрт, арщхьэкIэ хьэщIэхэм я гъуащхьэхъумэхэм къызэпаудырт е ди щIалэхэм я Iэзагъыр къемэщIэкIырт топыр щызэIэпахкIэ.
ЗэIущIэм бжыгъэр къыщызэIуамыхауэ джэгур иухащ. 0:0-м владикавказдэсхэр арэзы къищIми, нэхъыбэкIэ дызыщыгугъа «Спартак-Налшыкым» къыкIэлъыкIуэ очко бжыгъэхэр фIэкIуэдауэ жыпIэ хъунущ.
Япэ мазитIым къриубыдэу зы текIуэныгъэ закъуэ фIэкIа къамыхьауэ зэхьэзэхуэм и иужьрей джэгугъуэ мазэм хыхьащ «Спартак-Налшыкыр».

Жыласэ Замир.
Поделиться: