АдэкIэ пэлъэщыжакъым

(Премьер-лигэм дыщыхэта гуимыхуж илъэсхэр. 2011 гъэ)

Премьер-лигэм щригъэкIуэкI зэхьэзэхуэм и 2011-2012 гъэ джэгугъуэм «Спартак-Налшыкыр» хыхьащ илъэс зыбжанэ хъуауэ командэм и тренер нэхъыщхьэу щыта, налшыкдэсхэр премьер-лигэм хэзыша Красножан Юрэ ящIы­мыгъуу. ЩIымахуэм ар ирагъэблэгъат Мэзкуу и «Локомотив»-м. Абы и пIэкIэ гупыр IэщIалъхьащ Ещтрэч Владимир. Ар Налшык къыщалъхуат икIи и футболист гъащIэм ди деж щыщIидзат. Нэхъапэм абы игъэхьэзырат Мейкъуапэ и «Дружба»-р.

2011 гъэм иужь дыдэу зэхаублащ гъатхэм щIи­дзэрэ бжьыхьэм иухыу щыта Урысей Федерацэм и премьер-лигэм и зэхьэзэхуэр. Унафэ къащтат дяпэкIэ зэпеуэм гъэмахуэм ирагъажьэрэ къыкIэлъыкIуэ гъатхэм зэфIагъэкIыну. Апхуэдэут европэ къэралхэм я футбол чемпионатхэр зэрагъэпсар икIи абы дызэрытемыхуэм тралъхьэрт Урысейм и командэхэм ехъулIэныгъэшхуэ дунейпсо зэпеуэхэм зэрыщамыIэр. Ящыгъупщэжат совет лъэхъэнэм апхуэдэуи зэреплъар икIи Iуэхум зыри къызэримыкIар.
Ещтрэч Владимир «Спартак-Налшыкым» и тренер нэхъыщхьэу зэрагъэувар, шэч хэмылъу, куэдым я гуапэ хъуащ. Ар икIи гурыIуэгъуэт - псоми ящIэжырт ар къэралым и футболист, тренер нэхъ Iэзэхэм ящыщ зыуэ зэрыщытар, Къэбэрдей-Балъкъэрым и командэ нэхъыщхьэм зэрыщыджэгуар, ар зэригъэсар.
Ещтрэчым и япэ лъэбакъуэхэми гугъэфIхэр уагъэщIырт. Абы Налшык къришэлIэжащ топджэгум хэкIыжа иужькIи зи гъэсэныгъэ зэфIэкI инхэр хамэ щIыпIэхэм хэIущIыIу щыхъуахэу Хьэпэ Зауррэ Биджий Хьэсэнбийрэ. Ущыгугъ хъунут а щIалищым ди командэм къищта лъагапIэр яIыгъыфыну. Сыти жыIи «Спартак-Налшыкыр» япэ дыдэу премьер-лигэм гъэ кIуам еханэ щыхъуат икIи абы куэд къигъэбырсеят.
Апхуэдэу щыт пэтми, нэрылъагъут ди командэм къыпэщылъ гъэр зэрымытыншынур. Япэрауэ, илъэс зыбжанэкIэ абы и тренер нэхъыщхьэу щыта Красножан Юрэ зэрытекIар зэхамыщIэнкIэ Iэмал иIэтэкъым. Абы и Iэзагъым и гугъу тщIыхэнкъыми, гупыр нэгъуэщI зыгъэсэкIэм, Iуэху бгъэдыхьэкIэм хэзэгъэн хуейт - ар сыт щыгъуэми хьэлъэщ. ЕтIуанэрауэ, Красножан щыIукIым лъабжьэ быдэ къигъэнатэкъым. Илъэс къэс щIэрыщIэу зэхагъэувэж «Спартак-Налшыкым» а щIэиныр къыхузэнэкIакъым. Арати, ди командэм хэкIыжащ абы и джэгукIэр зэтезыухуэ гупышхуэ. Нэхъ хэщIыныгъэшхуэхэм ящыщт гъэ джэгугъуэ блэкIам топи 10 дэзыгъэкIыу ди гъуащхьауэ нэхъыфI хъуа Дядюн Владимир Къэзан и «Рубин»-м зэригъэзэжар. КъищынэмыщIауэ, налшыкдэсхэм яхэкIыжат премьер-лигэм хыхьагъащIэ Новгород Ищхъэрэ и «Волга»-м кIуа Гогуэ Гогитэрэ «Жемчужина-Сочи»-м дихьэха Джатэрывэ Къазбэчрэ. Апхуэдэу Сочэ кIуат гъуащхьэхъумэ Васянович Андрей. Илъэсищрэ ныкъуэкIэ ЦСКА-м зэгурыIуэныгъэ ирищIылIат къэралым и командэ къыхэхам а гъэм ирагъэблэгъа гъуащхьэхъумэ щIалэщIэ Васин Виктор. Калининград и «Балтика»-м и гъуащхьэр адэкIэ ихъумэнут хъарзынэу къытхэзэгъа Колинько Александр. НэгъуэщI командэ къилъыхъуэн хуей хъуат гъуащхьауэ ДыщэкI Аслъэн. Фэбжь игъуэтам къыхэкIкIэ зэхьэзэхуэм и япэ Iыхьэр дагъэхунут гъуащхьэхъумэхэу Филатов Валентинрэ Голич Йованрэ. Абыхэм къищынэмыщIауэ «Спартак-Налшыкым» хэкIыжат гъуащхьэхъумэ Амирхановыр, Деяк, Маркович, Мочалиныр, Хохловыр, гъуащхьэхъумэныкъуэхэу Рыловыр, Шалаевыр, гъуащхьауэ Рикардэ Жезус сымэ.
Дауэ ищIми, Ещтрэч Владимир хэкIыжахэм я пIэ иувэн къигъуэтащ. Дядюн зыхъуэжынур «Спартак-Налшыкым» иджыри къыщилъыхъуар «Рубин»-рщ, налшыкдэсхэм бэджэнду къащтащ Портягин Игорь. КъищынэмыщIауэ Къэзан къикIащ ­гъуащхьэхъумэныкъуэ Куликов Александр. КуэдкIэ дыщыгугъырт нэхъапэм ди командэм фIыуэ зыкъыщызыгъэлъагъуауэ къэзыгъэзэжа Къэжэр Назир. Гупыр ягъэлъэщынут «Нижний Новгород»-м бэджэнду щыIэу къэкIуэжа Бырхьэм Къантемыр, «Волга»-м хэта Пилипчук Сергей, Боснием щыщ Захирович Аднан сымэ. «Иртыш»-м гу щылъатэри, кърагъэблэгъат гъуащхьэхъумэ Овсиенкэ Евгений, «Краснодар»-м и деж къыщащтат Багаев Михаил, ЦСКА-м бэджэнду къыIрахат гъуащхьэтет Помазан Евгений. Абыхэм къищынэмыщIауэ ди тренерхэм къащтат куэдрэ зыкIэлъыплъа Кхъуэныхь Залым, Гриднев Даниил, Луканченков Андрей, Милич Богдан, Лебедев Юрэ сымэ.
Аргуэрыжьти, псори щIэуэ къыщIэдзэжын хуей хъуащ. Абы хуэмыхьэзырыщэу къыщIэкIащ «Спартак-Налшыкым» и тренерыщIэхэри къыхыхьахэри. Уеблэмэ, «Спартак» стадион къудейр ар зи пщэ илъхэм пэщIэдзэ зэIущIэм ирихьэлIэу зыхуей хуагъэзакъым икIи Самарэ и «Крылья Советов»-р Грознэ къалэм къыщрагъэблэгъащ. Абы и кIэух дакъикъэхэм Портнягиным къилэжьу Леандру дигъэкIа пенальтим и фIыгъэкIэ ди командэм текIуэныгъэкIэ зэхьэзэхуэм къыщIидзащ.
АрщхьэкIэ а зыращ Ещтрэчым дызэригъэгуфIэфар. Абы и унафэм щIэту «Спартак-Налшыкым» иджыри иригъэкIуэкIа зэIущIэ 12-м ди щIалэхэр афIэкIа зэи щытекIуэфакъым икIи турнир таблицэм и кIэух увыпIэм, дауи, къыщыхутащ. Нэрылъагъут Ещтрэч Владимир ди командэр щытыкIэ гугъум къызэрыримышыфынур икIи ар хъуэжын зэрыхуейр.
«Спартак-Налшыкым» мэкъуауэгъуэм (июным) и 18-м ЦСКА-р къригъэблэгъащ, махуищ и пэкIэ къыхуагъэкIуа тренер нэхъыщхьэ Ташуев Сергей и унафэм щIэту. Ар нэхъапэм зэи премьер-лигэм щылэжьатэкъым, ауэ Красножан Юрэ къахуигъэлъагъуэри, къаригъэщтат.
Дауи, махуитI-щым командэм и джэгукIэм хэплъхьэфын щыIэкъым. ХузэфIэкIакъым ар Ташуевми. Абы щыгъуэми нэрылъагъут гупым «псэщIэ» къызэрыхыхьар, я Iэзагъыр иримыкъуми ерыщагъкIэ зэрыныкъуакъуэр. АрщхьэкIэ апхуэдэу зэрекIуэкIыр зэман кIэщIкIэщ. АдэкIэ зэфIэкI къэгъэлъэгъуэн хуейт. А лъэхъэнэм ар ябгъэдэмылъу къыщIэкIащ «Спартак-Налшыкым» щыджэгухэм.
Псом хуэмыдэу гутехуэгъуейр ди командэр и стадионым зэрыщытемыкIуэфырт. Къэбэрдей-Балъкъэрым футболым щыдихьэххэр абы илъэсрэ зы махуэкIэ пэплъэн хуей хъуащ (я унэ хуэдэу «Крылья Советов»-р Грознэм къыщрагъэблэгъар хэдбжэнкъым) икIи Урысей Федерацэм и премьер-лигэм и япэ Iыхьэр щиух щэкIуэгъуэм (ноябрым) и 6-ращ къыдэщIхэр щагъэгуфIэфар. Дауи, апщIондэхукIэ стадионым екIуалIэхэм я бжыгъэм хэпщIыкIыу кIэрыхуащ икIи мин пщыкIутхукIэ къежьар зыщыплIым щIимыгъуж хъуащ.
Арати, зэхьэзэхуэм и япэ Iыхьэр «Спартак-Налшыкым» епщыкIутхуанэ увыпIэм щыту иухащ. Ди яужь къинар, зи Iуэхухэр прокуратурэм иIыгъ икIи зэпеуэр и кIэм нигъэсыфынкIэ фIэщщIыгъуей, «Томь»-м и закъуэт. Насып яIэти, адрей гъэхэм хуэдэу зэхьэзэхуэр абдежым щиухакъым, армыхъумэ гуп нэхъыфIыр дыбгынат. Иджы Iэмал къахуэнат гъатхэм адэкIи бэнэныгъэм щыпащэну.
Ташуев Сергей и унафэм щIэту «Спартак-Налшыкым» зэIущIэ 19 иригъэкIуэкIати, очко 57-м ящыщу зыIэригъэхьар 18-т. Ар куэду пхужыIэнукъым. Псом хуэмыдэу къэплъытэмэ, абыхэм я Iыхьэ щанэр иужьрей джэгугъуищым зэрыхуэзэр.
Мис а иужьрей Iуэхугъуэм гуитIщхьитI дищIащ. «Ярэби, иджы джэгукIэфIыр зэтеувауэ пIэрэ?» - жытIэрт. «Армырауэ, тренерымрэ футболистхэмрэ контрактыщIэхэм щIэбэнауэ къыщIэкIамэ-щэ?» - гурыщхъуэми диутIыпщыртэкъым. Дэ тщIэрт Ташуев Сергей 2011 гъэм и етIуанэ Iыхьэм игъэджэгуа футболист зыбжанэм дращIылIа зэгурыIуэныгъэхэм я пIалъэр дыгъэгъазэм (декабрым) и пэщIэдзэм зэриухар. Абыхэм къыпрагъэщэну щIэхъуэпсу зыкъызэкъуахауэ армырауэ пIэрэ? Хэт ар абы щыгъуэм къыбжиIэфынт?!
Хьэкъыр зыт - «Спартак-Налшыкым» и тренерынуми абы хэтынухэми ехьэлIауэ щыуэнкIэ Iэмал щыIэжтэкъым. Зэпеуэр иухыным къэнэжар гъатхэм екIуэкIыну джэгугъуэ 12-рат. Ахэрат зэлъытар Къэбэрдей-Балъкъэрым и футболым адэкIэ и натIэ хъунур. Абы щыгъуэми, гур хигъэщIырт ди командэр премьер-лигэм зэрыхэта илъэсихым къриубыдэу ди щIыпIэм къыщалъхуа, щагъэса куэдым «Спартак-Налшыкым» гъуэгу зэрыщамыгъуэтам. 2011 гъэм и кIэухым ирихьэлIэу абы щыджэгуар Гъуэщокъуэ Арсен и закъуэт. Адрейхэр-щэ?

2011 гъэм ирагъэкIуэкIа зэIущIэхэр
(япэ Iыхьэ)
1. 12.03. «Спартак-Налшык» - «Крылья Советов» - 1:0 (Леандру)
2. 19.03. «Краснодар» - «Спартак-Налшык» - 2:0
3. 03.04. «Спартак-Налшык» - «Зенит» - 2:2 (Захирович, Концедалов)
4. 10.04. «Рубин» - «Спартак-Налшык» - 0:0
5. 18.04. «Спартак-Налшык» - «Томь» - 1:2 (Портнягин)
6. 24.04. «Спартак» - «Спартак-Налшык» - 1:0
7. 02.05. «Спартак-Налшык» - «Динамо» - 2:3 (Милич, Бырхьэм)
8. 07.05. «Ростов» - «Спартак-Налшык» - 0:0
9. 14.05. «Спартак-Налшык» - «Волга» - 1:1 (Милич)
10. 20.05. «Кубань» - «Спартак-Налшык» - 1:1 (Леандру)
11. 27.05. «Спартак-Налшык» - «Тэрч» - 2:2 (Захирович, Концедалов)
12. 10.06. «Анжи» - «Спартак-Налшык» - 2:0
13. 14.06. «Локомотив» - «Спартак-Налшык» - 3:1(Захирович)
14. 18.06. «Спартак-Налшык» - ЦСКА - 0:2
15. 22.06. «Амкар» - «Спартак-Налшык» - 1:0
16. 26.06. «Крылья Советов» - «Спартак-Налшык» - 0:2 (Захирович, Гъуэщокъуэ)
17. 24.07. «Спартак-Налшык» - «Краснодар» - 2:2 (Куликов, Гъуэщокъуэ)
18. 31.07 «Зенит» - «Спартак-Налшык» - 1:0
19. 07.08. «Спартак-Налшык» - «Рубин» - 0:1
20. 13.08. «Томь» - «Спартак-Налшык» - 0:2 (Щаницын, Сирадзе)
21. 21.08. «Спартак-Налшык» - «Спартак» - 1:1 (Гъуэщокъуэ)
22. 28.08. «Динамо» - «Спартак-Налшык» - 2:0
23. 11.09. «Спартак-Налшык» - «Ростов» - 0:1
24. 17.09. «Волга» - «Спартак-Налшык» - 1:0
25. 25.09. «Спартак-Налшык» - «Кубань» - 0:1
26. 01.10. «Тэрч» - «Спартак-Налшык» - 0:1 (Митришев)
27. 16.10. «Спартак-Налшык» - «Анжи» - 1:1 (Митришев)
28. 24.10. «Спартак-Налшык» - «Локомотив» - 1:2 (Гриднев)
29. 28.10. ЦСКА - «Спартак-Налшык» - 4:0
30. 06.11. «Спартак-Налшык» - «Амкар» - 2:1 (Концедалов, Сираков - езым и гъуэм)

 

 

 

 

 

 

 

 

Жыласэ Заурбэч.
Поделиться: