Нэхъапэм зэи щымыIа лъагапIэ ин

Катарым и къалащхьэ Дохэ щекIуэкI атлетикэ псынщIэмкIэ дунейпсо чемпионатым лъагапIэм дэлъеинымкIэ зэхьэзэхуэм дыщэ медалыр фокIадэм и 30-м къыщихьащ ди лъахэгъу Ласицкене (Кучинэ) Марие. Нэхъапэм ди пщащэр щытекIуащ 2015 гъэм Пекин щыIа, 2017 гъэм Лондон щекIуэкIа апхуэдэ зэпеуэхэм. Иджы прохладнэдэс хъыджэбзыр щэнейрэ дунейпсо чемпионщ – лъагапIэ дэлъей цIыхухъухэми цIыхубзхэми игъащIэм яхэтакъым ар зыхузэфIэкIа. КъищынэмыщIауэ, щхьэ зытелъ стадионхэм щекIуэкIа зэхьэзэхуэхэм тIэунейрэ ЩIы хъурейм щынэхъ лъэщащ.
1993 гъэм и пэщIэдзэм Къэбэрдей-Балъкъэрым къыщалъхуа Кучинэ Марие и ныбжьыр илъэсипщI хъуа къудейуэ арат Прохладнэ дэт курыт еджапIэхэм ящыщ зым физкультурэмкIэ и егъэджакIуэу лажьэ Габрилян Геннадий и нэIэм щыщIэхуам. Сабийхэм ядригъэкIуэкI урокхэм абы псынщIэу гу щылъитащ адрейхэм и инагъкIи зэфIэкIкIи къахэщ хъыджэбз псыгъуэ цIыкIум. КъыщызэдэжэкIи, лъагэу щыдэлъейкIи, нэгъуэщI дерсхэмкIи ар псоми фIыкIэ къахэщырт. Нэрылъагъут Марие спорт зэфIэкI лъагэ къызэрыкъуэкIыфынур. Абы папщIэ ерыщу дэлэжьэн хуейт. А Iуэхугъуэ мытыншыр и пщэ дилъхьэжащ физкультурэмкIэ егъэджакIуэ къызэрыгуэкI Габрилян Геннадий икIи, зэман дэкIри, щыгуфIыкIыжащ: тренерми абы и гъэсэнми дунейпсо цIэрыIуагъ ягъуэтащ. Иджы Ласицкене (Кучинэ) Марие дуней псом тхуэнейрэ и чемпионщ (тIур щхьэ зытелъ стадионхэм къыщихьащ), Европэм щэнейрэ щытекIуащ, Континентхэм я кубокыр тIэунейрэ зыIэрыхьащ, НыбжьыщIэхэм я Гъэмахуэ Олимп джэгухэм и дыщэ медалыр къэзыхьащ, «Налкъутналмэс лигэм» щэнейрэ щынэхъыфIащ, нэгъуэщI лъагапIэ куэдри къызэхъулIа спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастерщ.
Допинг Iуэхум бэлыхь зэрыхидзам къыхэкIыу Урысей Федерацэм и спортсменхэр Дохэ щекIуэкI атлетикэ псынщIэмкIэ дунейпсо чемпионатми я щхьэ щыхущытыжу аращ икIи зыщыщ къэралым и цIэкIэ утыку къихьэну, абы и ныпыр ягъэлъэгъуэну, текIуа иужькIэ Хэкум и гимныр къеуэну хуиткъым. А псори къытехьэлъэ пэтми, Ласицкене Марие зэфIэкI лъагэ къигъэлъэгъуащ икIи метри 2-рэ сантиметри 4-м щхьэпрылъри, дыщэ медалыр зыIэригъэхьащ. Апхуэдэ дыдэ лъагапIэр къищтащ Украинэм щыщ Могучих Ярославэ, ауэ абы папщIэ бгъэдыхьэгъуищ къигъэсэбэпын хуей хъуащ. Марие япэ елъэгъуэм метри 2-рэ сантиметри 4-м пэлъэщащ икIи адэкIэ дунейпсо рекордым зрипщытат. АрщхьэкIэ зэкIэ къехъулIакъым - Олимп Джэгухэм а Iуэхугъуэ дахэр пигъаплъэу къыщIэкIынщ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурэтхэм: Ласицкене (Кучинэ) Марие и ещанэ дунейпсо чемпионыгъэр Катарым щегъэлъапIэ; метри 2-рэ сантиметри 4-м щхьэпролъ.

Жыласэ Заурбэч.
Поделиться: