ЕгъэджакIуэмрэ унэтIакIуэмрэ я илъэсым траухуэ

«Библиотекэхэм я жэщ» урысейпсо Iуэхум хыхьэу, Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм техникэ, мэкъумэш литературэхэмкIэ и къудамэм щекIуэкIащ «Слово во славу учителя» зэхыхьэр. Ар теухуауэ щытащ УФ-м и Президентым 2023 гъэр ЕгъэджакIуэмрэ унэтIакIуэмрэ я илъэсу зэригъэувам. 
Зэхыхьэм ирагъэблэгъащ КъБР-м и Сату-технологие колледжым и унафэщIым егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ лэжьыгъэхэмкIэ и къуэдзэ Хьэцым Iэсиятрэ егъэджакIуэ Уэртэн Лусенэрэ, я студентхэр ящIыгъуу. 
ЗэIущIэр езыгъэкIуэкIар библиотекэм и къудамэм и унафэщI Срыкъуэ Фаридэщ. Ар кIэщIу тепсэлъыхьащ егъэджакIуэ IэщIагъэр къызэрыунэхуамрэ зэрызиужьамрэ, абы цIыхубэм и деж иIэ мыхьэнэмрэ пщIэмрэ, щIэныгъэ зэрыритым къыдэкIуэу, еджакIуэхэм ар гъуазэ, чэнджэщэгъу зэрахуэхъур. 
Фаридэ студентхэм еущиящ я Iыхьлыхэм, я щIыналъэм, къэралым хуэщхьэпэну IэщIагъэ зэрагъэгъуэтыну,  я щIэныгъэм хагъэхъуэну, ар зрагъэхъулIэн папщIэ библиотекэм щIэх-щIэхыурэ къекIуэлIэну. 
Хьэцым Iэсият егъэджакIуэ IэщIагъэр къыщIыхихам и гугъу щищIым, игу къигъэкIыжащ я щIалэгъуэм мы библиотекэр я кIуапIэу зэрыщытар. Зэхыхьэм къекIуэлIахэр абы экранымкIэ хигъэгъуэзащ я колледжым и къудамэхэм, зыхуеину иджырей IэмэпсымэхэмкIэ къызэрызэгъэпэщам, нэгъуэщIхэми.
Студентхэр егъэджакIуэхэм zтеухуа усэхэм къеджа нэужь, лъэпкъ шхыныгъуэхэр пщэфIынымкIэ мастер-класс ятащ. 

ТЕКIУЖЬ Заретэ.
Поделиться: