КъыщIагъуа илъэс ныкъуэри къахуэгъэсэбэпакъым

Премьер-лигэм дыщыхэта гуимыхуж илъэсхэр. 2012 гъэ

«Спартак-Налшыкыр» ди къэралым и командэ нэхъыфIхэм зэрахэта илъэсихрэ ныкъуэм и кIэух хъуащ 2012 гъэм и япэ Iыхьэм щыIа зэхьэзэхуэр. Адрей зэпеуэхэм ар хэпщIыкIыу къащхьэщыкIащ икIи европей лъэхъэнэм трагъэхуэн папщIэ илъэсрэ ныкъуэкIэ ирагъэкIуэкIащ: 2011 гъэм щыIам ипкъ иткIэ, къахьа увыпIэхэм елъытауэ, премьер-лигэр гупитIу ягуэшащ, къыкIэлъыкIуэ илъэсым и ныкъуэм нэхъыфIийм зэхагъэкIащ медалхэр зыIэрыхьахэр, адрейхэр гуп нэхъыщхьэм къыхэнэным щIэбэнащ.

ЕпщыкIутхуанэ увыпIэм щыту зэпеуэм и япэ Iыхьэр зыуха «Спартак-Налшыкыр», дауи, зыхэхуар премьер-лигэм щIэбэныну къызыпэщылъ гупращ. Хьэрхуэрэгъу абы щызэхуэхъуахэм къахуэнэжат 2011 гъэм зыIэрагъэхьар. Налшыкдэсхэм нэхърэ очко бжыгъэ нэхъ мащIэ зиIэр зи финанс Iуэхухэр Iей дыдэ Томск и «Томь»-м и закъуэт. Апхуэдэу щыт пэтми, текIуэныгъэ зы-тIу къахьамэ, ди щIалэхэр щытыкIэ гугъум къикIыфынут, сыту жыпIэмэ, къезыгъэл епщыкIуплIанэ увыпIэм зы очкокIэ фIэкIа пэмыжыжьэж хъуауэ гъатхэм техьат: зэпеуэм и етIуанэ Iыхьэм хыхьэу щэкIуэгъуэм (ноябрым) и 19-мрэ 26-мрэ зэхэта джэгугъуитIым я зым «Спартак-Налшыкым» зы текIуэныгъэ къыщихьат. ИужькIэ, наIуэ зэрыхъуамкIэ, абы щыгъуэм къыхагъэщIамэ нэхъыфIынут. Сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, трагъэкIын гъунэгъу хъуа Ташуев Сергей, гъэм и кIэух зэIущIэм бжыгъэшхуэкIэ «Тэрчым» щефIэкIым, куэдым къащыхъуащ и унафэм щIэту налшыкдэсхэр щытыкIэ гугъум къикIыфыну. Абы къыхэкIыу, гъатхэм щыIэну мыхьэнэшхуэ зиIэ джэгугъуэхэм командэр хуигъэхьэзырыну къагъэнащ. Ар щыуагъэшхуэт, икIи я къарур зэщIагъэуIуэну яIа мазищрэ ныкъуэр «Спартак-Налшыкым» и футболистхэм пщIэншэу ягъэкIуэдащ. Щыхьэту ирикъунщ 2012 гъэм и пэщIэдзэ джэгугъуихри зэкIэлъхьэужьу фIахьу зэрыкIуэцIрыхупар.
2011 - 2012 гъэхэм щыIа зэпеуэм и япэ Iыхьэм ди гур хигъэщIами, нэхъыфIым дыщIэхъуэпсырт, Iей блэкIари псынщIэ дыдэу зыщыдгъэгъупщэжыфынут. Зэхьэзэхуэр зэпагъэуным и пэ къихуэу, щэкIуэгъуэ мазэм и 26-м Грознэ и «Тэрчыр» бжыгъэшхуэкIэ ди щIалэхэм зэрыхагъэщIам ди гур игъэфIу щIымахуэр етхьэкIащ. ДыпIейтейуэ дыкIэлъыплъащ «Спартак-Налшыкым» зэрызигъасэм, къыхыхьэхэм, хэкIыжхэм, зэныбжьэгъугъэ зэIущIэхэм къарикIуэхэм.
Зэхьэзэхуэр щызэпагъэум ирихьэлIэу, «Спартак-Налшыкым» турнир таблицэм щиIыгъар епщыкIутхуанэ увыпIэрат. Абы къыщынэмэ, премьер-лигэм ар къыхагъэкIынут. АрщхьэкIэ, ди щIалэхэр щытыкIэ гугъум къикIыфынут. Абы папщIэ дэтхэнэ зы зэIущIэми я къару, зэфIэкI псори ирахьэлIэу, джэгупIэ губгъуэм щыныкъуэкъуэн хуейт, адэкIэ къикIуэтыпIэ зэрамыIэр ящIэу. Дазэрыщыгугъри арат.
ФIыуэ зыкъагъэлъэгъуэн папщIэ налшыкдэсхэм Iэмал псори яIэ хуэдэт. АрщхьэкIэ, Тыркум щрагъэкIуэкIа зыгъэсэныгъэхэм къызэрагъэлъэгъуамкIэ, «Спартак-Налшыкыр» гуп зэкъуэту щытыжтэкъым. Пэжщ, абы яхуэфэщэн увыпIэ щаубыд хъуат ди щIыпIэм къыщалъхуа, топ джэгуным зыщезыгъэса щIалэщIэхэм. ИкIэм-икIэжым, ди командэм и унафэщIхэм къагурыIуауэ къыпщыхъурт хамэ защIэкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыхьыр хъума зэрымыхъунур. Абыхэм я лъэдакъэр пачу адыгэ, балъкъэр футболистхэр къэралпсо утыку ихьэн хуейт. Апхуэдэхэр иджыри къэс щымыIауэ аратэкъым, атIэ гъуэгу ирамытауэ арат. Абы щыгъуэми, къыдгурымыIуэу щыттэкъым ди щIыпIэм къыщалъхуа защIэкIэ зэхьэзэхуэшхуэхэм узэрыхэмытыфынур. Дызыхуейр хамэ къэрал къраша футболист лъэщхэм дыдейхэр ягъэсэну, ядэплъеину арат, Iуэхум трагъэгушхуэрэ я зэфIэкIыр къызыкъурагъэхыу. Абы и лъэныкъуэкIэ лъэбакъуэ гуэрхэр ячын щIадзэу тлъагъурти, гуапэ тщыхъурт. Къапщтэмэ, «Спартак-Налшыкым» а щIымахуэм хэкIыжа Гридневым, Пилипчук, Милич, Сигурдссон, Луканчиковым я пIэкIэ утыкур яубыду хуежьат республикэм и футбол школхэм я гъэсэнхэу Щоджэным, Хъанийм, Абазэм, Соблырым, Болэм, Балэм… Фэбжь ягъуэтахэм яужькIэ, зыкъаужьыжри, гуп нэхъыщхьэм къыхыхьэжат Бырхьэмымрэ Шэриймрэ. 2011 гъэми хуэдэу, жыджэрт Гъуэщокъуэмрэ Митришевымрэ. Ахэрат Къэбэрдей-Балъкъэрым и футболым, «Спартак-Налшыкым» и къэкIуэнур. Апхуэдэ дапщэ иджыри диIэт! Хэти хамэ щIыпIэхэм щыджэгурт, хэти ди деж гъуэгу щигъуэтыртэкъым. КIэ етыпхъэт апхуэдэ щытыкIэм.
НэгъуэщI щIыпIэхэм кърашауэ «Спартак-Налшыкым» иджы къыхагъэхьахэм ящыщу куэдкIэ уащыгугъ хъунут Колумбием щыщ гъуащхьауэ Даниэль, Армениемрэ Молдавиемрэ я командэ къыхэхахэм щыджэгухэу Мкоянрэ Чеботарурэ, абхъаз щIалэ Хьэгъуш, «Кубань»-м къраша Будаковым. Ахэр псори ди гупыр зыгъэлъэщыфынут, щIалэгъуалэр зыдэплъеифынут.
Гъатхэр къихьащ. Абы дэщIыгъуу футболышхуэри къытхуэкIуэжащ. Гъатхэпэм и 3-м щIадзэжащ 2011 - 2012 гъэхэм Урысей Федерацэм и премьер-лигэм щекIуэкI зэхьэзэхуэм. Ар иухыным къэнэжар джэгугъуэ 12-т. Ахэр мазитIрэ ныкъуэм къриубыдэу ирагъэкIуэкIынут. ГурыIуэгъуэт а зэман кIэщI дыдэм дэтхэнэ зы щыуагъэми очкоми я уасэр зэрылъапIэ дыдэр. Арат япэ зэIущIэм щегъэжьауэ ди щIалэхэм зэфIэкI лъагэ къагъэлъагъуэу нэгъабэрей щIэину къахуэна щытыкIэ гугъум къызэрикIынум я зэфIэкI псори ирахьэлIэн щIыхуейр. АрщхьэкIэ, ди пащхьэ къиувэжа «Спартак-Налшыкым» хэтхэр хамэ защIэт - Ташуевым ахэрат тегъэщIапIэ ищIар.
И къэкIуэнур щызэхэкIыну джэгугъуэхэр ди командэм фIахьащ. Налшык щыIэми хамэ щIыпIэ зыкъыщагъэлъагъуэми ар къыхагъащIэ зэпытт. Уеблэмэ зи сомитI зэтезымыгъэхуэжыф «Томь»-ри Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм къыщытекIуэри, зэхьэзэхуэм и иужь дыдэ увыпIэм къыщыхутащ. Абы къыкIэлъыкIуэу «Тэрчри» къыщефIэкIым, икIи еханэу зэкIэлъхьэужьу къыщыхагъащIэм, премьер-лигэр зэрытфIэкIуэдыпар наIуэ хъуащ. ИтIанэщ Ташуев Сергей «Спартак-Налшыкым» и тренер нэхъыщхьэ къулыкъум щытрагъэкIар.
Апхуэдизрэ зэкIэлъхьэужьу къыхагъэщIа налшыкдэсхэм я гур иха хъуат икIи турнир таблицэм и иужьрей дыдэ увыпIэм къыщыхутат, нэхъ япэгъунэгъу я хьэрхуэрэгъум очкоипщIкIэ къыкIэрыхуу. Нэрылъагъут къэнэжа джэгугъуихым «Спартак-Налшыкыр» премьер-лигэм къызэрыхэмынэнур. АдэкIэ зытелэжьэн хуейр гъэ къакIуэм абы зыгъэзэжыфын командэ къызэгъэпэщынырт. Апхуэдэ къалэн хьэлъэр пщэрылъ щащIащ къэралым и гуп нэхъыщхьэм хэта ди командэм и тренер нэхъыщхьэ, псоми иджыри къэс «тренер нэхъыжь» цIэр зэрихьэу я дэIэпыкъуэгъуу щыта, илъэс пщыкIущкIэ ди командэм щыджэгуа Шыпш Тимур.
Нарткъалэ щыщ адыгэ щIалэм гъэхутапIэ нэс хуэхъуащ 2012 гъэм мэлыжьыхьым и 15-м Налшык и «Спартак» стадионым щекIуэкIа зэIущIэр. Премьер-лигэм щыIэ зэхьэзэхуэм ипкъ иткIэ, Шыпшым япэу и унафэм щIэту ди щIалэхэм кърагъэблэгъэнут Новгород Ищхъэрэ и «Волга»-р.
«Спартак-Налшыкыр» а махуэм къыпхуэцIыхужынтэкъым. Ди щIыпIэм къыщалъхуа икIи щагъэса щIалэ зыбжанэ зэуэ зыхигъэхьа гупым дамэ къатекIам хуэдэт икIи щхьэкъэIэтыпIэ ирамыту я хьэрхуэрэгъухэр 3:0-у хагъэщIащ. ДжэгугъуихкIэ зэкIэлъхьэужьу абы ипэкIэ къызытекIуа налшыкдэсхэм я гугъэхэр къэщIэрэщIэжат. АрщхьэкIэ, бетэмал, кIасэIуэ хъуат. КъыкIэлъыкIуэу ирагъэкIуэкIа джэгугъуитхум зэ фIэкIа къыщыхамыгъэщIами, «Спартак-Налшыкыр» премьер-лигэм къыхагъэкIащ - абы хуригъэкъужакъым гъэм и пэщIэдзэм ягъэкIуэдауэ иджы апхуэдизу зыхуэныкъуэ очко бжыгъэр.
Апхуэдэу щыт пэтми, къэралым и командэ нэхъ лъэщхэм яхэту иужьрей зэIущIэхэм псыхьа щыхъуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и футболым и къэкIуэнур куэдкIэ зэпха щIалэщIэхэу, къэралым и командэ лъэщхэм итIанэ ирагъэблэгъахэу Абазэ Руслан, Балэ Рустам, Болэ Руслан, Гъуэщокъуэ Арсен сымэ. ИужькIэ абыхэм яхыхьащ Щауей Алихъанрэ Мырзэ Резуанрэ. Ди щIыпIэм къыщыхъуа нэгъуэщI щIалэхэри Iэмал щагъуэтынум пэплъэрт.
Шыпш Тимур и къалэн гугъум пэлъэщащ - Урысей Федерацэм футболымкIэ и япэ дивизионым 2012 - 2013 гъэхэм щекIуэкI зэхьэзэхуэр иухыным иджыри зы джэгугъуэ иIэжу, «Спартак-Налшыкым» жэз медалхэр зыIэригъэхьащ. АдэкIэ налшыкдэсхэм мыхьэнэшхуэ зиIэ зэпэщIэуэ джэгугъуитI накъыгъэм (майм) и 30-мрэ мэкъуауэгъуэм (июным) и 4-мрэ къапэплъэрт. Абы хьэрхуэрэгъу къащыхуэхъуащ премьер-лигэм щекIуэкI зэхьэзэхуэм епщыкIуплIанэ увыпIэр къыщызыхьа Самарэ и «Крылья Советов»-р. Ди жагъуэ зэрыхъущи, «Спартак-Налшыкыр» абыхэм къыщыхагъэщIащ икIи къэралым футболымкIэ и гуп нэхъыщхьэм занщIэу ягъэзэжыфакъым.
КъыкIэлъыкIуэ илъэсми Шыпш Тимур зи пашэ налшыкдэсхэм япэ дивизионым еплIанэ увыпIэр щаубыдащ икIи премьер-лигэм щIэбэныну Iэмал аргуэру ягъуэтащ. Аргуэрыжьти, къайхъулIакъым. Абы и ужькIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и унафэщIхэри яхъуэжри, республикэр хуэмеиж хъуащ «Спартак-Налшыкым» икIи, яхуэмыпшыныжын щIыхуэм щIигъанэри, пIалъэкIэ ар щызэхуащIыжаи къэхъуащ. Иджы, ди жагъуэ зэрыхъунщи, урысей футболым и лъащIэ дыдэм (етIуанэ дивизионым) курыт зэфIэкIхэр щызиIэхэм ящыщщ.
Илъэс 46-кIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и командэ нэхъыщхьэр хуэкIуащ къэралым и гуп нэхъыщхьэм щыджэгуным. Абы щыхэта илъэсхэм «Спартак-Налшыкым» ди республикэм и пщIэр иIэтащ, топджэгум дихьэххэм дэрэжэгъуэ ин яритащ. Хэт ищIэн иджы апхуэдэ Iэмал щыдиIэжынур дапщэщми?!

2011 - 2012 гъэм ирагъэкIуэкIа зэIущIэхэр
(зэхьэзэхуэм и етIуанэ Iыхьэ)

2011 гъэ
31
. 19.11. «Краснодар» - «Спартак-Налшык» - 3:2 (Джудович, Гъуэщокъуэ)
32. 26.11. «Спартак-Налшык» - «Тэрч» - 3:0 (Голич, Митришев - 2)
2012 гъэ
33. 03.03. «Волга» - «Спартак-Налшык» - 1:0
34. 12.03. «Спартак-Налшык» - «Амкар» - 1:2 (Голич)
35. 18.03. «Крылья Советов» - «Спартак-Налшык» - 1:0
36. 25.03. «Ростов» - «Спартак-Налшык» - 2:1 (Захирович)
37. 30.03. «Спартак-Налшык» - «Томь» - 0:2
38. 06.04. «Тэрч» - «Спартак-Налшык» - 2:0
39. 14.04. «Спартак-Налшык» - «Волга» - 3:0 (Концедалов, Митришев, Буйтрагэ)
40. 21.04. «Амкар» - «Спартак-Налшык» - 1:0
41. 27.04. «Спартак-Налшык» - «Крылья Советов» - 0:0
42. 02.05. «Спартак-Налшык» - «Ростов» - 2:2 (Фомин, Концедалов)
43. 07.05. «Томь» - «Спартак-Налшык» - 1:1 (Рухайя)
44. 13.05. «Спартак-Налшык» - «Краснодар» - 3:3 (Концедалов - 2, Болэ)
УФ-м и премьер-лигэм зэрыхэта илъэсихрэ ныкъуэм (2006 - 2012 гъэхэм) «Спартак-Налшыкым» командэ 23-м зэIущIи 199-рэ щадригъэкIуэкIащ. Ди щIалэхэр 54-м щынэхъ лъэщащ, 57-м щызэрытегъэкIуакъым, 83-м щыфIахьащ. Я хьэрхуэрэгъухэм я гъуэм топ 207-рэ дагъэкIащ, 239-рэ къыхудагъэкIащ.

Премьер-лигэм къытхузэIуиха адыгэ щIалэ Бырхьэм Къантемыр (№88)

Къэжэр Назир (№5)

Балэ Рустам

ЖЫЛАСЭ Заурбэч.
Поделиться: