Спорт хъыбархэр

Родин Вячеслав и щIыхькIэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым СпортымкIэ и министерствэм и пресс-IуэхущIапIэм къызэритамкIэ, Мэзкуу и щIыналъэм хыхьэ Мытищи къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ щIалэгъуалэм алыдж-урым бэнэкIэмкIэ я зэхьэзэхуэ. Ар хуэунэтIауэ щытащ СССР-м спортымкIэ и мастер Родин Вячеслав и саугъэтыр къэхьыным икIи абы щызэпеуащ къэралым и щIыналъэхэм ящыщу 16-м я бэнакIуи 170-м нэблагъэ.

Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыхьыр яхъумэу зэхьэзэхуэм хэта ди щIалэхэм ящыщу Уэртэн Руслан килограмм 65-м щыбанэхэм я деж япэ увыпIэр къыщихьащ. ЕтIуанэ увыпIэм дэкIуеящ Къазмыхь Сэлимрэ (кг 65-рэ) Тилов ЖабрэIилрэ (кг 92-рэ).

Ди бэнакIуэхэм я тренерхэр Нэгъуей Азэмэт, БищIо Валерэ, Елъчэпар Мурат сымэщ.

 

                            КIарэ Анатолэ и фэеплъу

Урысейм и ЛIыхъужь, СССР-м спортымкIэ и мастер КIарэ Анатолэ и фэеплъу стIолыщхьэ теннисымкIэ зэхьэзэхуэ иджыблагъэ Налшык къалэм и Сабий стадионым щекIуэкIащ. Хэгъэрейхэм нэмыщI, абы кърихьэлIащ Ставрополь крайм, Осетие Ищхъэрэ - Аланием, Осетие Ипщэм я спортсмен цIыкIухэу 130-м щIигъу.

Илъэс 12 зи ныбжьхэм я деж япэ увыпIэр къыщахьащ ЛIыс Елизаветэрэ Бурак Андрейрэ. ТIури Ставрополь крайм щыщщ.

Илъэс 18 хъухэм я деж япэ увыпIэр къыщахьащ Мацепурэ Елизаветэрэ (Ставрополь край) Хьэнцэ Ислъамрэ (Къэбэрдей-Балъкъэр).

Зэхьэзэхуэм къыщыхэжаныкIахэр ягъэпажащ саугъэт щхьэхуэхэмрэ тыгъэ лъапIэхэмкIэ. Апхуэдэуи абыхэм иратащ медалхэмрэ щIыхь тхылъхэмрэ.

                                                                  БЭВЫКЪУЭ Алыдж.

 

Поделиться:

Читать также: