Ислъэмей щIалэм и дыщэ медалыр

Налшык къалэм и спорт комплексым иджыблагъэ щекIуэ­кIащ балъкъэр усакIуэ Мечиев Кязим и фэеплъ урысейпсо зэхьэзэхуэ. 

Зэпеуэм хэтащ къэралым и щIыналъэхэм ящыщу 26-м я бэнакIуэ ныбжьыщIэу 500-м нэблагъэ - Кавказ Ищхъэрэм и адрей щIыпIэхэм, Кърымым, Ямало-Ненецкэ округым, Астрахань облас­тым, Тывам, Татарстаным, Мэзкуу, нэгъуэщIхэми къикIауэ. 
ГъэщIэгъуэну икIи удэзыхьэхыу екIуэкIа зэхьэзэхуэм дыщэ ме­далыр къыщихьащ Бахъсэн куейм хыхьэ Ислъэмей къуажэм­          щыщ бэнакIуэ Елмэс Къантемыр. ЩIалэр зыхэтыр килограмм 68-рэ зи хьэлъагъ гупырщ, и тренерхэр Жолдащ Зэчыррэ Елмэс Артуррэщ.
Зэхьэзэхуэм къыхэжаныкIахэм кубокхэр, медалхэр, щIыхь тхылъхэр иратащ икIи Iэмал ягъуэтащ Урысей Федерацэм пашэныгъэр щыубыдынымкIэ ныбжьыщIэхэм ирагъэкIуэкIыну зэ­пеуэм хэтыну. 
Наурзокъуэ Ислъам. 

Поделиться: