Календарь событий

09 ноября 2021

Хыпс щхъуантIафэр щыIэуэлъауэу

Перу къэралыгъуэм и къухьэпIэ гъунапкъэхэм хыпс щхъуантIафэр увыIэгъуэ имыIэу щоIэуэлъауэ. Псы Iуфэр гъущэщ, къум нэщIщ, къэкIыгъэкIэ къулейсызщ, псэущхьэкIи къулейкъым. Ауэ хьэуар макъ зэмылIэужьыгъуэ IэджэкIэ гъэнщIащ: гъудэбадзэ бжыгъэншэхэр, къуалэбзу хъушэшхуэхэр щызэрызохьэ. Гумбольт и цIэр зезыхьэ хыпсыр щыблож абдежым. Къэзыухъуреихь псым нэхърэ ар градуси 10-кIэ нэхъ щIыIэщ.

ДжэгукIэм хуэмыфащэ бжыгъэ

Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм хыхьэу щэкIуэгъуэм и 5-м «Спартак-Налшыкым» къригъэблэгъащ «ТIуапсы»-р.

Хьэрхуэрэгъухэм зэпэщIэтыныгъэ гуащIэкIэ зэIущIэр къыщIадзащ. Джэгур напIэзыцпIэм зы лъэныкъуэмкIэ къикIыурэ адрейм къыщыхутэрт. ПсынщIэу бжыгъэр къызэIуихыу тепщэныгъэр иубыдыну дэтхэнэри хущIэкъурт. Апхуэдэ Iэмал япэу къызыхуихуар хэгъэрейхэрщ. Еханэ дакъикъэр екIуэкIыу Хьэшыр Алан къыхита топыр штрафнойм ит КIэдыкIуей Хьэким къыIэрыхьащ. Иужьыр лъэщу зэуа топыр хьэщIэхэм я гъуащхьэтетым къищтащ.

Ди щIалэхэм я текIуэныгъэ

Ярославль дэт «Вознесенский» спорт комплексым щекIуэкIащ алыдж-урым бэнэкIэмкIэ «А» класс зиIэ VIII урысейпсо зэхьэзэхуэ. Зэпеуэр фэеплъ хуащIащ УФСБ-м и щIыналъэ оперативно-антитеррор гупым и командир Лататуев Владимир.

Къарэнашэ Залинэ: ГъащIэм езым дохутыр IэщIагъэм сыхуишащ

Зыпэрыт IэнатIэм щиIэ жэуаплыныгъэр нэсу зыхэзыщIэ, дохутыр IэщIагъэр хуэфащэ дыдэу къыхэзыха бзылъхугъэ зэкIужщ Бахъсэн район сымаджэщым неврологиемкIэ и къудамэм и унафэщI Къарэнашэ Залинэ.

Къармэхьэблэ-Налшык-Москва

Лъэпкъым и узыншагъэр, и ехъулIэныгъэхэр, и къэкIуэнур абы и щIалэгъуалэм я деж щыболъагъу. Я зэфIэкIхэр бгъэщIагъуэрэ гуапэуи укъагъэуIэбжьу! ДаIуощIэ, допсэлъылIэ, дигу дохьэри, лъэпкъым папщIэ ди щхьэр доIэт! Нобэрей ди лIыхъужьыр физик ныбжьыщIэщ, техникэ щIэныгъэхэм я кандидатщ. Мырзэбэч Мурат Къармэхьэблэ къуажэм къыщыхъуащ, Москва щIэныгъэ щызэригъэгъуэтащ икIи абы щолажьэ, къэхутэныгъэ гугъухэр ирегъэкIуэкI. Унагъуэщ, щIалэрэ хъыджэбзрэ иIэщ.

НОБЭ

♦Фашизмэм, расизмэм, лъэпкъхэр зэхэгъэж щIыным япэщIэтыным и дунейпсо махуэщ

♦Радиацэм пэщIэтыным хуэунэтIа акцэхэм я дунейпсо махуэщ

♦Украинэм щагъэлъапIэ я тхыбзэмрэ я бзэмрэ я махуэр

♦Азербайджан Республикэм и лъэпкъ ныпым и махуэщ

1911 гъэм урыс IэпщIэлъапщIэ Котельников Глеб и IэдакъэщIэкI парашютыр ягъэунэхуащ икIи а Iэмэпсымэр зэрищIам щыхьэт техъуэ тхылъыр дунейм щыяпэу къратащ.

Бжьэдыгъу Аксанэ: «Сэ адыгэбзэм дэни сынехьэс!»

Бжьэдыгъу Аксанэ куэдым къацIыху адыгэ шхыныгъуэхэр IэфIу зыпщэфI бзылъхугъэу. Езым зэрыжиIэмкIэ, пщэфIэным еджапIэ нэхъыщхьи дипломи хуейкъым, езыр-езыру зебгъасэ мэхъу. Аксанэ бухгалтерщ, езым и IуэхущIапIэ иIэжщ.