Календарь событий

30 ноября 2021

Рихьэние адыгагъэр зэрыщахъумэр

ЕтIуанэ адыгэ  жылэу  Израилым итыр Кфар-Камэ и ищхъэрэ лъэныкъуэм хуозэ – Рихьэниещ абы зэреджэр. Ар  Ливаным и гъунапкъэм пэгъунэгъущ. Жылэм цIыху I000 нэблагъэ дэсщ, къанэ щIагъуэ щымыIэу абазэхэщ, хьэрып унагъуэ зыбжанэ яхэсщ. 

Шиллер и IэдакъэщIэкIхэр

Нэмыцэ усакIуэ, философ, тхыдэтх, драматург Иоганн Христоф Фридрих Шиллер 1759 гъэм щэкIуэгъуэм и 10-м Германием и ипщэ-къухьэпIэ лъэныкъуэмкIэ щыIэ Вюртемберг пащтыхьыгъуэм хыхьэ Марбах-на-Неккаре къалэ цIыкIум къыщалъхуащ. И адэ Каспар Иоган Илъэсибл зауэм хэтати, Фридрих илъэсих хъуху зыпIар и анэм и закъуэщ.

Кавказ зауэр: Iуэху еплъыкIэ зэтемыхуэхэмрэ бгъэдыхьэкIэщIэхэмрэ

Аулъэ  Мэлыч  1999  гъэм   Мухьэммэд-Iэмин    къызэралъхурэ  илъэси   180 - рэ  щрикъум   ирихьэлIэу   Дагъыстэным  щекIуэк1а   Дунейпсо  конференцым къыщипсэлъам  щыщ

Дуней гъэдахэу анэ лъапIэ

Махуэшхуэ зэхыхьэхэр

МакъамэкIэ къэIуэта дуней тетыкIэ…

Налшык щыIэщ «Ored Rekordings» этнографие макъамэ IуэхущIапIэ (лейбл). Абы и къызэгъэпэщакIуэхэщ Хьэлил Болэтрэ Къуэдзокъуэ Тимуррэ. Лъэпкъ шыфэлIыфэ, псэукIэ, щэнхабзэ къызыхэщ уэрэдхэр къагъэщIэрэщIэж. Ахэр теухуащ пасэ лъандэрэ лъэпкъым къыдэгъуэгурыкIуа Iуэхугъуэхэм: зекIуэм, щакIуэм, мэш щIэным, цIыхум еIэзэным, нэгъуэщI куэдми. Мыр макъамэ къудейкъым зыхуэгъэпсар, атIэ адыгэ щыIэкIэр макъамэкIэ къегъэпсэуж. ЩIэх-щIэхыурэ зэплъэкIыж лъэпкъым зецIыхуж. АтIэ пасэрей макъамэри зы гъуджэ тIорысэщ. Гъуджэр жьы хъуащ, къитхъащ, IэпапIэщ.

Дунейм щыхъыбархэр

Нобэ

 

Компьютерхэмрэ абыхэм илъ хъыбархэмрэ хъумэным и дунейпсо махуэщ

Унагъуэ псэущхьэхэм я дунейпсо махуэщ

Химие Iэщэ къызэрагъэсэбэпам и зэранкIэ хэкIуэдахэр ягу къыщагъэкIыж махуэщ

1609 гъэм Галилей Галилео Мазэм и щхьэфэм и япэ картэр зэхигъэуващ.

1571 гъэм Къэбэрдей пщы уэлий Идар Темрыкъуэ (Марие и адэр) дунейм ехыжащ.