НОБЭ

Мазаем и 16,  мэрем

         ХъыбарыщIэхэр зегъэкIуэным и дунейпсо махуэщ

         УФ-м и Дзэ-Тенджыз флотым и тIасхъэщIэххэм я махуэщ

         1956 гъэм къалъхуащ тхыдэ щIэныгъэмкIэ кандидат, ЩIДАА-м и член-корреспондент, жылагъуэ лэжьакIуэ Болэ Ильзитэ.

        

Дунейм и щытыкIэнур

 pogoda.yandex.ru сайтым зэритымкIэ, Налшык уэс къыщесынущ.  ЩIыIэр  махуэм 1 градус, жэщым градуси    2 -1 щыхъунущ.

 

Лъэпкъ Iущыгъэ:

Псым къыхадза бдзэжьейуэ ныджэм къытенащ.

 

Зыгъэхьэзырар ЩХЬЭЩЭМЫЩI Изэщ.

 

 

Поделиться:

Читать также:

22.04.2024 - 15:50 НОБЭ
19.04.2024 - 16:23 НОБЭ
18.04.2024 - 16:13 НОБЭ