ЛэжьакIуэ IэщIагъэхэм гулъытэ яIэнущ

КъБР-м и Парламентым ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и комитетым и зэIущIэ иджыблагъэ щригъэкIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр гуманитар-техникэ кол­леджым. Абы щытепсэлъы­хьащ «Профессионалитет» федеральнэ проектым ипкъ иткIэ колледжхэм курыт щIэныгъэ зэрырат Iэмалхэр зэрыщрагъэфIакIуэм.

ЗэIущIэм хэтащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ, КъБР-м и Парламентым ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэ­ныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и комитетым и уна­фэщI Емуз Нинэ, КъБР-м и Iэта­щхьэмрэ Правительствэм­рэ я лIыкIуэу КъБР-м и Парламентымрэ суд IуэхущIапIэ­-   хэм­рэ щыIэ ДыщэкI Мадинэ, КъБР-м егъэджэныгъэмрэ щIэ­ныгъэмкIэ и ми­нистр Езауэ Анзор, КъБР-м лэ­жьыгъэмрэ социальнэ дэIэ­пыкъуныгъэмкIэ и министр Асанов Алим, КъБР-м щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр Лу Азэмэт, депутатхэр, КъБР-м и ­МВД-м, Росгвардием, КъБР-м и Сату-про­мыш­леннэ палатэм, «КъБР-м и промышленник­хэмрэ хьэрычэ­тыщIэхэмрэ я зэгухьэныгъэм, Суд департаментым и управленэу КъБР-м щыIэм, курыт щIэ­ныгъэ щратхэмрэ еджапIэ нэ­хъыщхьэ­хэм­рэ я лIыкIуэхэр, нэгъуэщIхэри. 
ЗэIущIэм щIадзэн и пэ къихуэу, хьэщIэхэм еджапIэм зыщаплъыхьащ. Абыхэм ирагъэлъэгъуащ иджырей мардэхэм тету къызэрагъэпэща еджапIэ пэшхэр,  суд зэIущIэхэр зэрекIуэ­кIым, хабзэхъумэ Iуэху­хэм, нэгъуэщIхэми хагъэгъуэзащ.
Егоровэ Татьянэ зэIущIэр къыщызэIуихым, къыхигъэщащ УФ-м и Правительствэм къыхилъхьа «Профессионалитет» Iуэхур егъэджэныгъэ IэнатIэм зезыгъэужьыну Iэмалы­фIу къызэрилъытэр, щIалэгъуа­лэм щIэныгъэ егъэгъуэтыным и мызакъуэу, ахэр IэнатIэкIэ къы­зэгъэпэщынри абы къызэ­ры­щы­лъытам мыхьэнэшхуэ зэ­риIэр.
- Мы Iуэхум нэхъыщхьэу хэлъращи, абы къиIэтыжыну дыщогугъ лэжьакIуэ IэщIагъэхэм я пщIэр, - жиIащ Татьянэ. - ФщIэж къыщIэкIынщ апхуэдэ IэнатIэхэм щIэупщIэшхуэ яIэу зэрыщытар. Ди республикэм и мэкъумэш, машинэухуэ IэнатIэхэм Iута куэдым я цIэхэр къэрал псом къыщраIуэу щытащ. Куэдым къыхуагъэфэщат Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь цIэ лъапIэр. АрщхьэкIэ иджыпсту, гу зэрылъыттэщи, апхуэдэ IэщIагъэхэр зэзыгъэ­гъуэтхэр хэпщIыкIыу нэхъ мащIэ хъуащ. IуэхущIапIэхэм IэщIагъэлIхэр яримыкъумэ, шэч хэмылъу, гугъуехьхэр къы­дэкIуэнущ, къэралым и экономикэм и зыужьыныгъэм зэран хуэхъуу. Абы къыхэкIыу мы зэманым Iуэхум и щытыкIэм зэрызрагъэхъуэжыну Iэмалхэм нэхъ егугъу хъуащ, абы фIым ущегъэгугъ. «Профессионалитет» Iуэхур ди республикэм къэзыгъэсэбэпын щыщIэзы­дзар зэкIэ егъэджэныгъэ IэнатIитIщ, хабзэхъумэ IэнатIэмрэ мэкъумэшымрэ хуэу­нэтIауэ щIэныгъэ зэрыратынум хуэгъэзауэ. Дыщогугъ мы Iуэхум Къэбэрдей-Балъкъэрым гулъытэ щигъуэтыным, еджапIэ нэхъыбэм ар къагъэсэ­бэпы­ным. Абы дытетмэ, илъэс къэс къытхущIэгъэкIынущ зи IэщIагъэм фIыуэ хэзыщIыкI лэ­жьакIуэ ныбжьыщIэхэр. 
КъБР-м егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министр Езауэ Анзор депутатхэм фIыщIэ яхуи­щIащ зэпымыууэ зыкъызэ­рыщIа­гъакъуэм папщIэ. 
- 2023 гъэр ЕгъэджакIуэмрэ унэтIакIуэмрэ я илъэсу щытащ икIи едгъэкIуэкIа лэжьыгъэм пызыщэ Iуэхущ «Профессионалитет» проектыр, - къыхигъэщащ министрым. - Абы ипкъ иткIэ нэгъабэ Къэбэрдей-Балъкъэр гуманитар-техникэ кол­- ле­джым къыщызэIутхащ хабзэ­хъумэ лэжьыгъэм хуэгъэхьэзы­рыным тегъэщIа егъэджэныгъэ центрыр. Старэ Шэрэдж къуажэм дэт Къэбэрдей-Балъкъэр агропромышленнэ кол- ле­джым мы гъэм къыщызэIудох «Мэкъумэш Iуэхухэм» хуэунэ­тIауэ еджапIэмрэ IуэхущIапIэхэмрэ щызэдэлэжьэну центр (кластер). Iуэхур зытеу­хуар иджырей Iэмэпсымэхэмрэ IэмалыщIэхэмкIэ егъэджэныгъэр къызэрызэдгъэпэ­щы­нурщ. Къыхэзгъэщыну сы­хуейт центритIым зегъэужьыным  УФ-м ЕгъэджэныгъэмкIэ и министерствэм сом мелуани 160,5-рэ зэрыхухихар. 
Министрым жиIащ 2023 гъэм ебгъуанэ классхэм къыщIэкIахэм я бжыгъэр цIыху минитIрэ ныкъуэкIэ зэрынэхъыбэр. Ар къэлъытауэ, мы зэманым елэ­жьын щIадзащ 2040 гъэ пщIондэ тещIыхьауэ щIэныгъэ-тех­нологие зыужьыныгъэр зы­хуэдэнур убзыхуным, щIапхъэр гъэбелджылыным. Абы къы­щы­гъэлъэгъуащ промышленностым, мэкъумэш IэнатIэм, ухуэныгъэм, транспортым, хущ­хъуэ щIыным IэщIа­гъэлIхэр зэрыхуагъэхьэ­зырыпхъэр. 
«Абы щыгъуэми «Профессио­налитет» федеральнэ проектыр Къэбэрдей-Балъкъэрым щы­гъэзэщIэным пылъ гугъуехь нэхъыщхьэр зэпхар ухуэныгъэм, транспорт IэнатIэм, туризмэм ехьэлIауэ еджапIэхэмрэ IуэхущIапIэхэмрэ щызэдэла­жьэ кластер зэрыщызэтемы­убларщ, апхуэдэуи электроннэ промышленностым, робототе­хникэм, машинэухуэм епха IэнатIэхэр зэрыщымыIэрщ. Ауэ, сызэреплъымкIэ, цIыхухэм иджы нэхъ къагурыIуэ хъуащ лэжьакIуэ IэщIагъэхэм ди зэманым щIэупщIэ зэраIэр, ахъшэфI къызэрыпэкIуэр. Къэбгъэлъагъуэмэ, колледж­хэм щеджэну кIуэхэм я бжыгъэр иужьрей илъэсищым процент 18-кIэ нэхъыбэ хъуащ, цIыху 18600-м нэсащ», - дыщIигъуащ министрым. 
Егоровэ Татьянэ жиIащ IэщIагъэлIхэр гъэхьэзырынымкIэ щIыналъэр къызэрыкIэрыхур, икIи Тырныауз фольфрам-­молибден къыщIэхыпIэр къызэ­Iуахыжыну зэрамурадыр къэ­лъытауи, абы щылэжьэнухэр егъэджэн зэрыхуейр. Абы и IуэхукIэ, республикэм экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министерствэр ящIыгъуу, зы­хуеину IэщIагъэлIхэр сыт хуэдэми зэрыгъэбелджылыпхъэр КъБР-м и Парламентым и Уна­фэщIым къыхигъэщащ.
«Профессионалитет» лэжьыгъэр зэрагъэзащIэм теухуауэ къыщыпсалъэм,   Къэбэрдей-Балъкъэр гуманитар-техникэ колледжым и унафэщI Абазэ Барэсбий жиIащ зэращIылIа зэгурыIуэныгъэхэм тету, еджапIэм щызэхалъхьа программэр иджыри колледжиплIым къы­зэ­рагъэсэбэпынур. 
Къэбэрдей-Балъкъэр агропромыщленнэ колледжым и унафэщI Сэхъурокъуэ Анатолий жиIащ «Профессионалитет» Iуэхур УФ-м и Прави­тельствэм къызэрыхилъхьар игъуэ дыдэу къызэрилъытэр, абы колледжхэм зэрызригъэужьынур. 2024 - 2025 гъэ еджэгъуэхэм «Профессиона­литет»-м и программэхэмкIэ цIыху 735-рэ еджэнущ. «Ди колледжым лэжьыгъэ зэмы­лIэужьыгъуэхэм зыщыхуагъэ­сэну пэшибгъу (зона) зыхуейхэмкIэ къызэдгъэпэщынущ. 2024 - 2026 гъэхэм кластерыр зыхуей хуэгъэзэным сом мел­уани 120,8-м щIигъу хуаутIып­щынущ, бюджетым щымыщ ахъшэу абы сом мелуан 18,8-м щIигъу хэлъынущ (сом мелуан 14,2-р лэжьыгъэ IэнатIэ езытхэм я ахъшэу)», - къыхигъэщащ къэпсэлъам. Апхуэдэуи Сэхъурокъуэм къызэхуэсахэр щигъэгъуэзащ 2024 гъэм колледжыр илъэси 100 зэрырикъум.
КъБР-м и МВД-м хэтхэм ядэ­лэжьэнымкIэ и управленэм и унафэщIым и къуэдзэ, полицэм и полковник ХьэщIэлI Ислъам тепсэлъыхьащ къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ органхэм щылэжьэнухэр къызэрыхах щIыкIэм, мы зэманым а IэнатIэми IэщIагъэлIхэр зэрыхуримыкъум. 
«Языныкъуэ щIыналъэхэм Урысейм и МВД-м и IэщIагъэлIхэр щрикъуркъым процент 25 - 30-м нэскIэ. 2023 гъэм и кIэм къызэрытпщытэжамкIэ, Къэбэрдей-Балъкъэ­рым проценти 7-щ тхуримы­къур. Дэ дыхьэзырщ курыт щIэныгъэ зэзыгъэгъуэтхэри, ди къэп­щытакIуэ комиссэм пхыкI­мэ, лэжьакIуэу къэтщтэну», - жиIащ абы.
КъаIэта Iуэхур зэрыдаIыгъымрэ ягу зэрырихьамрэ къыхигъэщу, зэIущIэм къыщыпсэ­лъащ Къэбэрдей-Балъкъэр гуманитар-техникэ колледжым щеджэхэм я адэ-анэхэм я комитетым хэт Хьэтщыкъуэ Марие. 
ЖаIар къыщызэщIакъуэ­жым, къагъэлъэгъуащ 2030 гъэ пщIондэ республикэм и кол­леджхэр псори проектым хыхьэн, «Профессионалитет» прог­раммэмкIэ еджэхэм адэкIэ лэжьыгъэ IэнатIэ зэраIэнур зэтеублэн зэрыхуейр.
ЗэIущIэм и кIэм Афганистаным советыдзэхэр къызэры­рашыжрэ илъэс 35-рэ зэрырикъумрэ Хэкум пэIэщIэу зи къалэнхэр зыгъэзащIэу хэкIуэдахэм я фэеплъ махуэмрэ я щIыхькIэ, Къэбэрдей-Балъкъэр гуманитар-техникэ кол­леджыр къэзухауэ щыта, афган зауэм хэкIуэдахэу Мэзло Валерэ, Бекъалды Аслъэн, Дыкъуэ Ахьмэдхъан сымэ хьэ­щIэхэм удз гъэгъахэр хуа­гъэтIылъащ еджапIэм дэт фэ­еплъ мывищым деж. 

БАГЪЭТЫР Луизэ.
Поделиться: