Дзэлыкъуэ кIэртIофыр зыми хэбгъэгъуэщэнукъым

Дзэлыкъуэ щIыналъэм къыщагъэкI кIэртIофым сыт щыгъуи щIэупщIэ иIащ икIи ноби апхуэдэщ. Ар къэралым и щIыналъэ куэдым фIы дыдэу къыщацIыху. Совет Союзым и зэманым кIэртIоф жылапхъэщIэхэр къэзыгъэкIа щIэныгъэлIхэм я фIыгъэ куэд хэлъащ а Iуэхум. Иджыпсту абыхэм я лэжьыгъэм пищэу Дзэлыкъуэ щIыналъэм щыIэщ «Дзэлыкъуэ кIэртIоф» IуэхущIапIэр.

Абы нобэкIэ кIэртIоф лIэужьыгъуэу 12 къегъэкI. Абыхэм яхэтщ цIыхухэм фIыуэ яцIыхуа, ягу дыхьа «Самбэ», «Зумбэ», «Тангэ», «Сальсэ», «Регги» кIэртIоф «къэфакIуэ» гупыр.

         IуэхущIапIэм и унафэщI БжэныкIэ Руслан зэрыжиIэмкIэ, кIэртIофыр къурш, бгы лъапэхэм къыщыбгъэкIыну куэдкIэ нэхъыфIщ, сыту жыпIэмэ, тенджыз щхьэфэм нэхърэ метр минитIкIэ нэхъ лъагэ щIыпIэхэм щIыхэр щынэхъ пшэрщ, уз зэрыцIалэхэр къезыхьэкI, къэзылъэтыхь гъудэ-бадзэ хуэдэхэри хьэпIацIэхэри щынэхъ мащIэщ. Ар къызыхэкIыр апхуэдэ щIыпIэхэм дунейр зэрыщыщIыIэрщ. Абы къыхэкIыу кIэртIофхэм уз зэрыцIалэхэр нэхъ мащIэущ къазэреуалIэр, тафэхэм щыхасахэм елъытауэ.

КIэртIоф къэтIыжыгъуэм деж зыдагъэIэпыкъуну цIыхуи 100-м нэблагъэ кърагъэблагъэ «Дзэлыкъуэ кIэртIофым», езы IуэхущIапIэми цIыху 24-рэ щолажьэ.  КIэртIофхэр егугъуу белкIэ къатIыж абыхэм, аращ уIэгъэ, дыркъуэ зытелъ куэд къыщIыхэмыкIыр, я теплъэри щIэнэхъ дахэр.

«Дзэлыкъуэ кIэртIофыр» нобэ нэхъыбэу зэлэжьыр жылапхъэ лIэужьыгъуэщIэхэр къэгъэкIынырщ. Ауэ, кIэртIофыр жылапхъэм ефIэкIыу щыхъупам деж ар шхыныпхъэу ягъакIуэри, республикэм и сату щIапIэхэм, бэзэрхэм щрагъащэ. Мыдрей жылапхъэ курыхыр къанэ щымыIэу гъавапхъэм макIуэ.

         «КIэртIоф лIэужьыгъуэщIэхэр къэбгъэкIыныр икъукIэ гугъущ. Зы илъэскъым абы щIэныгъэлIхэм трагъэкIуадэр. Къэхутэныгъэхэм зи гъащIэр тезыухуэхэри яхэтщ абыхэм, зыхуейм хуэдэ, иужькIэ щIэупщIэшхуэ  зиIэну лIэужьыгъуэр къагъэкIын папщIэ», - жеIэр БжэныкIэ Руслан.

         Иджыпсту «Дзэлыкъуэ кIэртIофыр» йолэжь витамин куэд, цIыхум и узыншагъэм сэбэп хуэхъун нэгъуэщI пкъыгъуэхэри зыхэлъ кIэртIоф лIэужьыгъуэщIэ, и теплъэкIи дахэу, ишхкIи гурыхьу къэгъэкIыным. Мы гъэм IуэхущIапIэм и мурадщ фIагъ лъагэ зиIэ жылапхъэ тонн минищ хуэдиз гектари 150-м къытрихыну.

БжэныкIэм зэрыжиIамкIэ, кIэртIоф къигъэкIын фIэфIщ. НэгъуэщI щIыпIэ кIэртIоф щишхрэ игу ирихьмэ, шэч къытрихьэнукъым ар зэрыдзэлыкъуэ кIэртIофым.

         Къыхэдгъэщынщи, «Дзэлыкъуэ кIэртIофыр» мы гъэм хыхьащ «Дызэрыгушхуэн диIэщ!» урысейпсо лъэпкъ зэхьэзэхуэм икIи мыгувэу абы щытекIуэхэр наIуэ къащIынущ. Дехъуэхъунщ я мурадыр къайхъулIэну, цIыхум зэи ямылъэгъуа кIэртIоф лIэужьыгъуэщIэ бэлыхьхэр къагъэкIыну, зыхэт зэпеуэми щытекIуэну.

                                                             ХЬЭЩЫКЪУЕЙ Олег.

 

 

Поделиться: