ГушыIэр зи щIасэ

Я къежьапIэр я гъуазэу Урысей утыкум зи цIэр щызыгъэIуа цIыху зэчиифIэхэм я дэтхэнэ зы ехъулIэныгъэми цIыхубэр щогуфIыкI. Апхуэдэхэр дэнэ щымыIэми, я гъащIэ гъуэгуанэр гъэнщIащ щалъхуа лъахэм къарит дэрэжэгъуэмкIэ.

Урыс тхакIуэ цIэрыIуэ Устиновэ Татьянэ «Си лIыхъужь» фIэщыгъэм щIэту иригъэкIуэкI телевизионнэ нэтыным иджыблагъэ хэтащ Урысейм и ТНТ каналым игъэлъагъуэ «Comedy KIab» гушыIэ нэтыным щыджэгу Борщовэ Еленэ. КIэщIу фигу къэдгъэкIыжынщ:
Ар 2000 - 2006 гъэхэм Псыхуабэ и гуп къыхэхам хэту урысейпсо КВН зэпеуэхэм хэтащ. Зи теплъэкIи зи зыIыгъыкIэкIи жюрир зэуэ къэзыхьэхуа пщащэм адэкIэ и зэфIэкI щигъэлъэгъуащ «Сomedy Woman» шоу нэтыным.
ТхакIуэ набдзэгубдзаплъэр щIэмыупщIэу къигъэнакъым Еленэ и гъащIэр къызэрекIуэкIам:
- Сэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэ Налшык сыкъыщалъхуащ.ФIы дыдэу а къалэр солъагъу. Дыжьын медалкIэ школыр къэзухри, Псыхуабэ щIэныгъэ нэхъыщхьэ щызэзгъэгъуэтащ. Сыздеджэм къызгурыIуащ, зэзгъэгъуэт IэщIагъэм сыдэзыхьэх, дэрэжэгъуэ къызэзыт Iуэху гуэри щIыгъун зэрыхуейр. Куэдрэ сымыгупсысэу КВН-м сыхыхьащ…
Сыкъыщалъхуар хабзэ щызекIуэ муслъымэн республикэщ. Щэн зэпIэзэрыт зэрысхэлъымкIэ сыкъызыхэхъукIа лъэпкъхэм я дуней тетыкIэр щапхъэ схуэмыхъуауэ схужыIэнукъым.
Абы и адэмрэ и анэмрэ иджыри студенту Краснодар щызэрихьэлIат. Панамэм щыщ Хулио Геррэ мэкъумэш щIэныгъэ зригъэгъуэта нэужь и хэкум игъэзэжауэ хъарзынэу щопсэу, Совет Союзым щызригъэгъуэта IэщIагъэм иролажьэ. Еленэ япэу и адэр щилъэгъуар илъэс 20 щрикъурщ. А зэманым абы испаныбзэр уэрсэру ищIэрт.
 Теленэтынхэм къыдэкIуэу фильм зыбжанэми ехъулIэныгъэкIэ щыджэгуа Борщовэ Еленэ и мурадщ нобэ къыхуагъэлъагъуэ гушыIэ ролхэм я мызакъуэу, нэгъуэщI киножанрхэми и зэфIэкI щигъэлъэгъуэну. Панамэ жыжьэм щиIэ и къуэпсыр, и адэм Iурылъа бзэр, щалъхуа лъахэм и IэфIыр, къызыхэхъукIа лъэпкъхэм я хабзэр зымыгъэкIуэда Борщовэ Еленэ - Санта-Марие Геррэ фIыщIэ лей хуэфащэщ.
 

Жанхъуэт Зузэ.
Поделиться: