НОБЭ

♦МахуэгъэпсыжьымкIэ ИлъэсыщIэм и япэ махуэщ
♦Узбекистаным щагъэлъапIэ Хэкум и хъумакIуэм и махуэр

♦1700 гъэм Пётр Езанэм унафэ ищIащ европэ къэралхэм щыпсэухэм я щыгъынхэм хуэдэхэмкIэ пщы псоми захуэпэн хуейуэ.
♦1814 гъэм Санкт-Петербург къыщызэIуахащ Императорым и библиотекэр. Абы тхылъ къыIах хъунут апхуэдэ гупыж зыщI дэтхэнэми.
♦1921 гъэм Налшык къыщызэIуахащ къэрал библиотекэ.
♦1929 гъэм Москва областыр къызэрагъэпэщащ.
♦1980 гъэм ООН-м и Ассамблее Нэхъыщхьэм и зи мычэзу сессием щытепсэлъыхьащ советыдзэхэр Афганистаным зэрырашам икIи СССР-м ича лъэбакъуэмкIэ зэрымыарэзыр жаIащ.
♦1580 гъэм къалъхуащ адыгэпщ, Урысейм и къэрал лэжьакIуэ, дзэ къулыкъущIэ Черкасский Дмитрий (Къанщауэ).
♦1890 гъэм къалъхуащ адыгэ тхакIуэ ЩакIуэ Талъостэн.
♦1911 гъэм къалъхуащ совет тхакIуэ, Сталиным и цIэр зезыхьэу щыта саугъэтыр зрата Рыбаков Анатолий (и унэцIэ дыдэр Наумовщ).
♦1936 гъэм къалъхуащ экономикэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор Шэвлокъуэ Валентин.
♦1941 гъэм къалъхуащ КъБР-м щIыхь зиIэ и артист, уэрэджыIакIуэ Уэтэр Анатолэ.
♦1948 гъэм къалъхуащ совет хоккеист, Олимп джэгухэм тIэунейрэ (I972, I976 гъэхэм) щытекIуа, дунейми Европэми мызэ-мытIэу я чемпиону щыта Харламов Валерэ.
♦1958 гъэм къалъхуащ педагогикэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор Емуз Нинэ.
♦1963 гъэм къалъхуащ УФ-м щIыхь зиIэ и артисткэ Самохинэ Аннэ.
Дунейм и щытыкIэнур
«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. ЩIыIэр махуэм градуси 3 - 1, жэщым градуси 5 - 3 щыхъунущ.
Лъэпкъ Iущыгъэ:
Бжьэ зыдэсым фо дещIэ.

Зыгъэхьэзырар ЖЬЭКIЭМЫХЪУ Маринэщ.
Поделиться:

Читать также:

07.07.2022 - 08:36 Дунейм и щытыкIэнур
06.07.2022 - 18:16 Нобэ
05.07.2022 - 10:00 Нобэ
04.07.2022 - 14:10 Дунейм щыхъыбархэр