НыбжьыщIэ зэчиифIэхэм заужьыну IэмалыщIэхэр яIэнущ

2022 гъэм и фокIадэ мазэм ирихьэлIэу Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и къэрал институтым къыщызэIуахынущ гъуазджэм и унэтIыныгъэ зэмылIэужьыгъуэхэм, утыку итыкIэм, бжыгъэрылъанэ къэгъэщIыгъэхэм я щыIэкIэ хъунум, зэрызепхьэну щIыкIэхэм щыкIэлъыплъ икIи щызэрагъэзэхуэж центр.

«ЩащIар Урысейрщ» зи фIэщыгъэ лъэпкъ программэм ипкъ иткIэ ирагъэжьэну проектым УФ-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм и жьауэ щIэт, егъэджэныгъэм пыщIа IуэхущIапIэ 26-рэ къыщызэрагъэпэщынущ. Абы къызэщIиубыдэнущ театрхэм, къафэ зэмылIэужьыгъуэхэр зыгъэувхэм, проект икIи медиа къэгъэщIыгъэхэр зыгъэхьэзырхэм я лабораториехэр. Щхьэзакъуэу е гупу къыхалъхьэ жэрдэмхэм я зэфIэхыкIэ хъунум, ахэр цIыхубэм зэралъэбгъэIэсыфынум, проектхэр зэхэбгъэхьэ хъунуми зырызу зебгъэужьынуми теухуа чэнджэщхэр абы щагъуэтынущ. Проектым жыпхъэ пыухыкIа игъуэта нэужь, ар зэрагъэзэщIэну щIыкIэми ущыкIэлъыплъыжыфыну лъэщапIэхэри Центрым хэтынущ.
Проект гъэщIэгъуэнхэр къыхэзылъхьэфынур еджакIуэхэмрэ егъэджакIуэхэмрэ я закъуэкъым, атIэ апхуэдэ Iэмал яIэнущ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэу дэтхэнэ зыми. ЩыIэнур зы пэубыдыныгъэ закъуэщ – проектыр гъуазджэ дунейм пыщIауэ, ар жылагъуэм лъэIэсу щытын хуейщ.
«Зэи щымыIа лэжьыгъэщ зи ужь дихьар. Зэгуэр дунейм къытехьэу езым и гъуэгу пхишыжу псэун хуей гъуазджэ къэгъэщIыгъэм и гъэпсыкIэр зэрыщытынум, и теплъэр зыхуэдэнум и щапхъэ дгъэхьэзыру ар зэщхь хъунум деплъыну аращ ди гуращэ нэхъыщхьэр. ЖыпIэнурамэ, шыщIэ къамылъхуам уанэ тетлъхьэу ар абы зэрыхуэкIуэр зэдгъэщIэну иужь дитщ. Дэ IэщIагъэлI хъарзынэхэр диIэщ, гъуазджэ дунейм къыщащIэу, зэфIэкIышхуэхэр ябгъэдэлъу. Ахэр проектым и «бзыпхъэр» утыку къизылъхьэну хуейхэм дэIэпыкъуэгъу яхуэхъунущ: щыIэ Iэмалхэмрэ технологиехэмрэ къагъэIурыщIэу, «бзыпхъэм» и зэхэлъыкIэр «куда» мыхъун папщIэ зыщыщIэ-зыхуэныкъуэхэмкIэ къызэрагъэпэщыфу, IэнатIэм тыншу щылэжьэфу ирагъэсэнущ», – жеIэ Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и къэрал институтым гъэсэныгъэ лэжьыгъэмкIэ и проректор Црай ФатIимэ.
«Налшык къалэ и мызакъуэу, Кавказ Ищхъэрэ щIыналъэм сом къэлэжьыным пыщIа, гъуазджэ IэнатIэхэм епха проектхэм зыщрагъэужь Центр иджыщ къыщызэIуахыну щамурадыр. Шэч хэмылъу, ар мыхьэнэ зиIэ къэхъукъащIэ хъунущ, сыту жыпIэмэ гъуазджэ индустрием зиужьыным, абы купщIэ зиIэ проектыщIэхэр къыхэлъхьэным хуэунэтIауэ щытынущи», – жеIэ институтым и ректор Рахаев Анатолэ.
Мы проектым кърикIуэну зыщыгугъ Iуэхугъуэ нэхъыщхьэхэм ящыщщ гъуазджэ IэнатIэхэм жэрдэмщIакIуэ есэныгъэхэм зыщегъэужьыным, хэлъэт зиIэ щIалэгъуалэ нэхъыбэ абы къешэлIэным. Зыщыгугъхэм ящыщщ еджапIэр апхуэдэ гулъытэ зиIэ ныбжьыщIэхэм гъуэгу езыт утыку щIыныр.
 

ШУРДЫМ Динэ.
Поделиться: