Дунейм щыхъыбархэр

Нобэ

1431 гъэм Руан къалэм и утышхуэм щагъэсащ Франджым щыщ бзылъхугъэ хахуэ, дзэм и унафэщIу щыта Жаннэ д`Арк.

1631 гъэм Франджым щыщ дохутыр, иджырей журналистикэм и лъагъуэхэш а къэралым щыхъуауэ къалъытэ Ренодо Теофраст Париж къыщыдигъэкIащ «La Gazette» цIэр зиIэ газетыр. А псалъэр щIэх дыдэу европей бзэ псоми хыхьащ, иужькIэ дуней псом къыщагъэсэбэп хъуащ.

1858 гъэм ягъэтIылъащ иджырей Хабаровск къалэм и лъабжьэр.

1941 гъэм фашистыдзэхэм Крит алыдж хытIыгур яубыдащ.

1942 гъэм Совет Союзым къыщызэрагъэпэщащ Партизан зэщIэхъееныгъэм и штаб нэхъыщхьэр.

1965 гъэм Москва - Стокгольм, Москва - Осло гъущI гъуэгухэр къызэIуахащ.

1995 гъэм Урысейм къыщыдагъэкIащ сом минищэ хъу тхылъымпIэ ахъшэ.

2000 гъэм Къыргъызым урысыбзэри я къэралыбзэу къыщалъытащ.

2000 гъэм Темзэ псым и ижьырабгъу Iуфэм деж хуэзэу, Лондон пэмыжыжьэ Детфорд щIыпIэм деж сурэтыщI, скульптор цIэрыIуэ Шемякин Михаил Пётр Езанэм хуигъэпса фэеплъым и лъабжьэр щагъэтIылъащ. Фэеплъыр 2001 гъэм къызэIуахащ.

1221 гъэм къалъхуащ урыс дзэзешэ цIэрыIуэ Невский Александр.

1846 гъэм къалъхуащ урысей дыщэкI Iэзэ, зи лэжьыгъэхэр нобэми яхузэрымыгъэгъуэт икIи щIэупщIэшхуэ зиIэ Фаберже Карл.

1912 гъэм къалъхуащ усакIуэ-уэрэдус цIэрыIуэ, СССР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат Ошанин Лев.

 1934 гъэм къалъхуащ япэ дыдэу хьэрш зэIухам хыхьа совет космонавт, Совет Союзым тIэунейрэ и ЛIыхъужь, СССР-м и Къэрал саугъэтыр зрата, «Хэкум и пащхьэ щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденым и 4-нэ, 3-нэ нагъыщэхэр зыхуагъэфэща Леонов Алексей.

1937 гъэм къалъхуащ урысей актёр, РСФСР-м и цIыхубэ артист Демьяненкэ Александр.

1952 гъэм къалъхуащ пшынауэ Iэзэ, КъБР-м и цIыхубэ артист Сэхъу Хьэсэн.

1970 гъэм къалъхуащ телережиссёр, искусствоведением и кандидат, УФ-м и Артиадэм и лауреат Сэралъп Самарэ.

Дунейм и щытыкIэнур

«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 27 – 28-рэ, жэщым градус 15 - 16 щыхъунущ.

Лъэпкъ Iущыгъэ:

НэгъуэщIым ухуэхъуапсэмэ, уэри бгъуэтынщ.

Зыгъэхьэзырар ЖЬЭКIЭМЫХЪУ Маринэщ.
Поделиться:

Читать также:

17.07.2024 - 10:35 НОБЭ
16.07.2024 - 09:00 НОБЭ
15.07.2024 - 14:37 НОБЭ
12.07.2024 - 10:55 НОБЭ