НОБЭ

♦Пылхэр хъумэным и дунейпсо махуэщ
♦Автомобиль къэмыгъэсэбэпыным и дунейпсо махуэщ.
♦Болгарием и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ.
♦Балтие къэралхэм я зэкъуэтыныгъэм и махуэщ
♦Махуэмрэ жэщымрэ зэхуэдэ щыхъу бжьыхьэ махуэщ
1935 гъэм ЦIыхубэ комиссархэм я советым и унафэкIэ, япэ етIуанэ, ещанэ рангхэм я капитан цIэр СССР-м и Дзэ-Тенджыз Флотым щагъэуващ, Совет Союзым и Маршал цIэри къащтащ.
1943 гъэм Центральнэ, Воронежскэ фронтхэм я дзэхэр Днепр зэпрыкIащ.
1944 гъэм советыдзэхэм Таллин къалэр хуит къащIыжащ.
1870 гъэм къалъхуащ инджылыз теннисисткэ, цIыхубзхэм ящыщу Олимп Джэгухэм япэу щытекIуа Купер Шарлоттэ.
1900 гъэм къалъхуащ совет бзэщIэныгъэлI, лексикограф, профессор, «Урысыбзэм и псалъалъэр» къыдэзыгъэкIа, урыс литературэбзэр куууэ зыджа Ожегов Сергей.
1937 гъэм къалъхуащ «СССР-м егъэджэныгъэмкIэ и лэжьакIуэ нэхъыфI» цIэр зыхуагъэфэща, педагогикэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор, Урысейм педагогикэ, социальнэ щIэныгъэхэмкIэ и академием, Дунейпсо адыгэ академием я академик Мамхэгъ Раисэ.
1975 гъэм къалъхуащ къэрал, спорт лэжьакIуэ, Бахъсэн къалэ округым и унафэщI, Iэпщэрыбанэ зауэмкIэ спортым и мастер, УФ-м щIыхь зиIэ и тренер, КъБР-м физическэ щэнхабзэмрэ спортымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Мамхэгъ Хьэчим.
 
Дунейм и щытыкIэнур
«pogoda.yandex.ru сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр-техьэ-текIыу щыщытынущ, уэшх къыщешхынущ. Хуабэр махуэм градус 17 - 19-рэ, жэщым градуси 14 - 15 щыхъунущ.
 

Лъэпкъ Iущыгъэ:

ЩIэ ягъэIущ щхьэкIэ, жьы яущиижрэ? 

 
 
Зыгъэхьэзырар ЩхьэщэмыщI Изэщ.
Поделиться:

Читать также:

30.09.2022 - 10:00 НОБЭ
29.09.2022 - 09:16 НОБЭ
28.09.2022 - 14:14 НОБЭ
27.09.2022 - 12:08 НОБЭ
26.09.2022 - 13:49 НОБЭ